Profesoara Anastasia ȘTEFÎRȚĂ - 80 ani Aniversarea durabilității și rezistenței

12.12.2023

Dna Anastasia ŞTEFÎRŢĂ s-a născut la 23 decembrie 1943 în satul Fântâna-Albă, județul Soroca (astăzi raionul Edineţ). A realizat studiile superioare la Institutul Pedagogic din Tiraspol, Facultatea de Biologie și Chimie (1960-1965), după care se încadrează în procesul didactic în calitate de asistent, ulterior lector superior la catedra de Fiziologie a Plantelor, Institutul Pedagogic din Tiraspol  (1965-1972).

Activitatea de cercetare începe odată cu parcurgerea studiilor doctorale (1972-1975) la Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei, și susținerea tezei de doctor în științe biologice (1975). În anul 1992 a susținut teza de doctor habilitat în științe biologce, specialitatea Fiziologie vegetală.

În activitatea profesională a parcurs toate treptele ierarhice: de la cercetător științific inferior, superior, coordonator și principal, până la șef de laborator și actualmente consultant științific.

Pentru activitatea prodigioasă în pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare și activitate didactică doctorului habilitat Anastasia ȘTEFÎRȚĂ i se conferă  titlul de profesor cercetător (2004). Datorită pregătirii profesionale înalte, insistenţei, muncii asidui de zi cu zi, vocaţiei de cercetător şi abordării profunde şi originale a problemelor studiate dna profesor a obţinut importante realizări cu o rezonanţă apreciabilă pentru ştiinţă şi practică.

Cercetările desfășurate pe întreaga perioadă de activitate au fost axate pe problema regimului hidric al plantelor, abordând domeniile: fiziologia și biochimia plantelor, substanțele fiziologic active, compușii coordinativi biologic activi, sistemele enzimatice și non-enzimatice de protecție antioxidantă, rezistența plantelor la condiții nefavorabile, metode de diagnosticare și optimizare a rezistenței și productivității plantelor de cultură ș.a. Dna profesor Anastasia ȘTEFÎRȚĂ și-a aprofundat ulterior studiile în direcția evaluării mecanismelor autoreglării regimului hidric la plantele pomicole, ce determină capacitatea lor de a suporta stresul hidric la schimbarea în diapazon extremal a umidității solului, prin care au fost demonstrate relațiile interactive și reciproc condiționate a modificărilor  parametrilor homeostazei, proceselor metabolice și de structură. Problemele stringente abordate au determinat orientarea cercetărilor spre studierea impactului factorilor stresogeni și reglarea regimului hidric al plantelor de cultură. În baza particularităţilor de modificare a proceselor fiziologice asupra organismelor vegetale sub acţiunea condiţiilor nefavorabile de mediu, au fost elucidate principiile știinţifice și test-criteriile integrale, corelate cu toleranţa plantelor la desecare, răcire, arșiţă, precum și la acţiunea complexă a acestora. Pe baza acestor rezultate, a elaborat metode noi de determinare a rezistenţei plantelor la secetă și la factorii nefavorabili de provenienţă climatică, precum și o serie de procedee de cultivare a plantelor de cultură ce conțin elemente inovative protejate prin OPI (brevete de invenție 1087 MD; 1088 MD; 1348 MD; 1596 MD).

Activitatea științifică este reflectată în peste 346 de lucrări, inclusiv 15 monografii, peste 140 articole în reviste de prestigiu şi 90 de rapoarte la diferite forumuri de specialitate din republică şi de peste hotare, broşuri şi culegeri de lucrări de laborator la fiziologia plantelor, deţine 36 brevete de invenţie. Elaborările ştiinţifico-aplicative au fost menţionate la saloanele internaţionale de invenţii cu medalii de aur (12), argint (8),  bronz (5), Marele Premiu al AGEPI şi cu alte distincţii. Este deținătoare a Medaliei de Aur „Femeie Inventator” a Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală (2004).

Dna profesor Anastasia STEFÎRȚĂ participă activ la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul fiziologiei plantelor. Sub conducerea dumneaei au fost elaborate şi susţinute 4 teze de doctor în ştiinţe biologice la specialitatea Fiziologie vegetală.

Relevanța socială se confirmă prin activitatea în calitate membru al Consiliului Directoriu al Societăţii “Fiziologia şi Biochimia Plantelor”, Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea Fiziologie vegetală, membru al Seminarului științific specializat, membru al Consiliului Științific al Institutului, membru al Comisiei de experți în Biologie a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, secretar responsabil al compartimentului “Fiziologia și Biochimia Plantelor” al Buletinului AȘM, seria Științele Vieții.

Pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative de excelenţă obţinute pe parcursul activității profesionale și managementul științei dna profesor Anastasia ȘTEFÎRȚĂ a fost apreciată cu diploma de recunoștință a Prezidiumului AȘM, diploma de  onoare a MECC (2019) și i s-au conferit Medaliile Academiei de Științe a Moldovei „Dimitrie Cantemir” (2013); „Meritul Științific” de gradul II (2017); „Nicolae Milescu Spătarul” (2023).

Cu ocazia zilei de naştere administraţia şi colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor al USM adresează dnei profesor Anastasia ȘTEFÎRȚĂ cele mai calde urări de sănătate, prosperitate cu mari realizări, izbândă şi perseverenţă, ani de viaţă lungă cu realizări marcante.

 

La Mulţi Ani!

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: