Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturarea Fructelor

Șeful laboratorului: MARINESCU Marina, doctor în biologice, conferențiar cercetător.

Echipa de cercetare:

 1. MARINESCU Marina, doctor în biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator, e-mail:[email protected]
 2. ȘIȘCANU Gheorghe, dr. hab., acad. AȘM, consultant științific, e-mail: [email protected]
 3. BUJOREANU Nicolae, dr.hab., cercetător științific principal, e-mail: [email protected]
 4. TITOVA Nina, dr., cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
 5. BEJAN Nina, cercetător ştiințific
 6. GAVIUC Ludmila, cercetător ştiințific
 7. POPOVICI Ana, cercetător ştiințific
 8. HAREA Ion, cercetător ştiințific
 9. NICUȚA Alexandru, cercetător ştiințific, e-mail: [email protected]
 10. SVETLICENCO Valentina, cercetător științific, e-mail: [email protected]
 11. ODAJIU Cristian, cercetător științific stagiar
 12. RĂDĂUȚĂ Alina, cercetător științific stagiar

Direcții de cercetare:

 • Cercetarea procesului producțional la plantele diferitor specii pomicole în corelație cu activitatea sistemului donator - acceptor;
 • Optimizarea activităţii fotosintetice a plantelor pomicole sub influența substanțelor biologic active (SBA), microelementelor (m.e.) B, Zn, Mn, Mo și CaCI2 și utilizarea lor în reglarea procesului producțional;
 • Cercetarea particularităților creșterii și productivității  plantelor diferitor specii pomicole privind optimizarea procesului de formare și maturare a fructelor destinate păstrării de lungă durată;
 • Evidențierea acţiunii SBA, macro- şi microelementelor în formarea direcționată a fructelor destinate păstrării îndelungate;
 • Elucidarea influenței gradului de maturare şi componenței biochimice a fructelor soiurilor tardive de măr, păr și prun asupra rezistenței lor la bolile fungice pe durata perioadei postrecoltare;
 • Evaluarea conținutului optim al O2 şi CO2 în atmosfera camerei frigorifice asupra intensității proceselor metabolice şi rezistenței fructelor la dereglările funcționale pe durata perioadei de păstrare.

Metode de cercetare:

Pentru evaluarea calității, capacității de păstrare, rezistenței fructelor la bolile fungice, dereglările fiziologice și deshidratării țesuturilor sunt utilizate metodele fiziologice, patofiziologice, biochimice, anatomo-structurale și tehnologice. Cercetările ce țin de încetinirea proceselor de maturare-senescență și menținerea la un nivel înalt al calităților organoleptice la fructe sunt efectuate prin aplicarea următoarelor metode: păstrarea în atmosfera obișnuită (AO), controlată (AC) și îmbogățită cu vaporii inhibitorilor de sinteză a etilenei - „Fitomag”, „Fassyum” și „Smart Fresh”.

În cercetare sunt incluși următorii parametri: intensitatea proceselor fotosintezei, respirației și transpirației frunzelor; acumularea pigmenților clorofilieni, conținutului glucidelor, acidului ascorbic, acizilor titrabili, polizaharidelor; activitatea enzimelor peroxidaza și polifenoloxidaza, conținutul macro- și microelementelor în frunzele și fructele pomilor; stabilirea gradului de maturare și a termenului optim de recoltare a fructelor prin utilizarea unor indici fiziologici, biochimici și tehnologici.

Rezultate relevante:

A fost evidențiată dependența directă dintre activitatea enzimelor antioxidante şi funcționarea aparatului fotosintetic în sistemul donor-acceptor (Brevete de invenție MD 177, MD 396). Tratamentele foliare cu substanțe biologic active de proveniență naturală (Melangozidă, Linarozidă) şi a microelementelor se recomandă de efectuat în timpul încetinirii creşterii intensive a lăstarilor, care corespunde declanșării proceselor inducției florale, formării şi diferențierii mugurilor de rod, contribuind sporirii recoltei pomilor fructiferi (Brevet de invenție MD 566).

A fost fundamentată, argumentată și dezvoltată ipoteza creşterii, dezvoltării şi maturizării dirijate a fructelor, formării potențialului de păstrare a lor în sistemul unic „Creștere - Recoltare - Păstrare". În baza cercetărilor fundamentale efectuate au fost elaborate noi metode, remedii şi procedee de formare condiționată a fructelor pentru păstrarea îndelungată, sporire a rezistenței lor la acțiunea factorilor nefavorabili de mediu prin utilizarea substanțelor biologic active de proveniență naturală, macro- şi microelementelor.

În cadrul optimizării algoritmului de lucru, o importanță decisivă a avut stabilirea factorilor de bază care determină intensitatea proceselor de creștere și dezvoltare, precum și productivitatea pomilor fructiferi în perioada de vegetație, iar în cazul fructelor – evidențierea condițiilor ce contribuie la sporirea calității, rezistenței la boli și duratei lor de păstrare. Au fost elucidate principiile aplicabilității substanțelor biologic active în cadrul tehnologiei de cultivare a fructelor de măr și păr, în formarea roadei, calității și imunității fructelor la diferite boli.

Prin aplicarea păstrării în atmosferă obișnuită, controlată şi îmbogățită cu vaporii inhibitorilor de etilenă - „Fitomag”, „Fussyum” şi „Smart Fresh” au fost stabilite particularitățile încetinirii proceselor de maturare-senescență şi optimizată cea mai eficientă metodă de păstrare cu menținerea la un nivel înalt al calităților organoleptice la fructe.

Aspecte inovative:

Nivelul științific înalt al rezultatelor obținute este confirmat prin 48 brevete de invenție, inclusiv 24 implementate cu succes în complexul agroindustrial. Rezultatele obținute au servit drept reper pentru elaborarea mai multor tehnologii, care au fost implementate în producere: „Tehnologia formării direcționate a fructelor destinate păstrării îndelungate", „Tehnologia de creștere a zmeurului pe baze ecologice" şi „Sistemul de reducere a pierderilor la fructe, produse de dereglările funcționale, agenții bolilor fungice şi perisabilitatea naturală în perioada postrecoltă”.

Recunoașterea națională și internațională a aspectului inovativ al metodelor, procedeelor și remediilor brevetate este confirmată prin 13 Medalii de aur, 11 de argint, 9 de bronz, 7 diplome de excelență la Saloane internaționale și naționale din România (EUROINVENT, PROINVENT, INVENTICA, INVENTA), Elveția (GENEVA), Belgia (EUREKA), Polonia (IWIS),  SUA (Pittsburg), Korea (SIIF), China (Suzhou), INFOINVENT (Moldova); Premiul Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei „Inventatorul anului” (2000 și 2007), Marele Premiu AGEPI (2007); Premiul AGEPI pentru „Cursuri de consilieri în proprietatea intelectuală” (2000); Cupa GRANDF-PRIX (2012), Iași, România.

Asistență, servicii științifice prestate:

 • Determinarea conținutului indicilor biochimici (glucide, acidul ascorbic, aciditatea titrabilă, substanțele pectice etc.) care caracterizează calitatea și capacitatea de păstrare a produselor agricole.
 • Consultații științifice privind creșterea direcționată a fructelor diferitor specii pomicole pentru păstrarea îndelungată.

Experiență în cooperarea națională și internațională

 • Studiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturare a fructelor de păr în perioada de păstrare, Instituțional, aplicativ, 2015-2019;
 • Monitoringul molecular al celor mai importante boli fungice și bacteriene în livezile de măr din Moldova, Bilateral AȘM/STCU, 2017-2009;
 • Principii și procedee tehnologice de formare, creștere și păstrare a fructelor soiurilor noi de măr în atmosfera controlată, Instituțional, aplicativ, 2011-2014;
 • Aplicarea substanțelor biologic active de proveniență naturală cu acțiune stimulatoare și microângrășămintelor în scopul sporirii calității și volumului de producție la speciile sâmburoase, Instituțional, aplicativ, 2006-2010;
 • Principii şi procedee  tehnologice de diminuare a consecințelor calamităților naturale (secetă, înghețuri etc.)  asupra plantelor de cultură Principii şi procedee  tehnologice de diminuare a consecințelor calamităților naturale (secetă, înghețuri etc.)  asupra plantelor de cultură, Național, Program de Stat, aplicativ, 2004-2008;

Proiecte de transfer tehnologic şi procurare a echipamentului ştiințific:

 • Tehnologia de obținere a producției ecologice de zmeur şi păstrarea ei
 • Asamblarea instalației experimentale pentru cercetarea regimurilor de gaze privind păstrarea de lungă durată a fructelor de soiurile noi de măr cultivate în Moldova

Cercetătorii echipei sunt membri ai Asociației Europene de Cooperare în domeniul Științei și Tehnologiei (COST) din cadrul Programului UE dedicat cercetării și inovării Orizont 2020, perioada de implementare 2019-2023, acțiunea CA18210 - Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality

Publicații relevante:

Monografii

1.    Bujoreanu N. Formarea direcționată a fructelor pentru păstrare îndelungată, monografie, Chișinău, ”Magna-Princeps” SRL, 2010, 256 p.
2.    Bujoreanu, N.; Chirtoca, A. Păstrarea şi comercializarea merelor în stare proaspătă. Ghid practic, Ch.: 2013. 128 p.
3.   NEGRU, P. Fiabilitatea ecosistemului viticol în condiții ecologice la regim de gradient. Chișinău: S.n., 2015. Combinatul Poligrafic. 500 p. ISBN 978-9975-129-10-7.
4.   ŞIŞCANU, Gh. Fotosinteza și funcționalitatea sistemului donator-acceptor la plantele pomicole. Chișinău: S. n., 2018. (Tipogr. AŞM). 316 p. ISBN 978-9975-62-422-0.

Articole din alte reviste editate în străinătate

5.    TITOVA, N. Physiological characteristics of different cultivars of apricot. Физиологические особенности разных сортов абрикоса. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2017, nr 1, c. 434-437. ISSN 2585-8246.
6.    МАРИНЕСКУ, М.; КОЛЕСНИКОВА, Л. Анатомическая характеристика каменистых клеток у сорта груши Ноябрьская и их локализация. Вестник науки и образования: науч.-метод. электронный журн. 2018.
7.    МАРИНЕСКУ, М.; КОЛЕСНИКОВА, Л.; ГАВЮК, Л.; БЕЖАН, Н. Динамика анатомо-цитологических и биохимических характеристик плодов груши в процессе хранения. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть II с. 148-152. ISSN 0201-7997.
8.    КОЛЕСНИКОВА, Л.С.; МАРИНЕСКУ, М.Ф.; СВЕТЛИЧЕНКО, В.Ю. Влияние особенностей хранения на анатомо-морфологические и некоторые биохимические показатели плодов груши разной лежкоспособности. Селекция – основа развития интенсивного садоводства ФГБНУ ВНИИСПК. г. Орел, Россия, 2019.  Том № 1. с.54-57. ISSN 2500-0454.
9.    МАРИНЕСКУ, М.Ф.; ГАВЮК, Л.; БЕЖАН, Н. Влияние внекорневого внесения микроэлементов и препарата Реглалг на биохимический состав и структуру плодов груши. Селекция – основа развития интенсивного садоводства ФГБНУ ВНИИСПК. г. Орел, Россия, 2019. Том № 2. с.52-55. ISSN 2500-0454.
10.  НИКУЦЭ, А. Изменение содержания витамина С в плодах яблони в зависимости от применяемого метода хранения. Селекция – основа развития интенсивного садоводства ФГБНУ ВНИИСПК. г. Орел, Россия, 2019. Т. 6. № 1, c.77-80. ISSN 2500-0454.

Articole în reviste naționale, categoria B

11. СВЕТЛИЧЕНКО, В. Изменение содержания пектиновых веществ в плодах яблони под влиянием пленкообразующего состава «Pelecol» при длительном хранении. Studia Universitatis. Ser. Științe reale şi ale naturi. 2015, nr. 6(86), pp ISSN 1814-3237.
12.   NICUŢĂ, A. Influența preparatului „Fitomag” asupra modificării valorilor unor indici biochimici la fructele de măr pe parcursul perioadei de păstrare îndelungată. Studia Universitatis Moldaviae. Ser. Științe reale şi ale naturii. 2018, nr 1(111), 82-85. ISSN 1814- 3237; ISSN 1857-498X.

Articole în culegeri naționale

13.    BUJOREANU, N.; HAREA, I.; GAVIUC, L.; BEJAN, N. Încetinirea proceselor de maturare la fructele de măr în perioada postrecoltare prin aplicarea inhibitorului de sinteză a etilenei “Fassyum“. In: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări șt. Ser. Horticultură, viticultură şi vinificație, silvicultură şi grădini publice, protecția plantelor. Ch., 2015, vol. 42(1), pp. 152- 160. ISBN 978-9975-64-271-2.
14.    ŞIŞCANU, G.H.; RALEA, T.; TITOVA, N.; MALINA, R. Relațiile donor-acceptor la pomii de măr în perioada de vegetație. In: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură, viticultură şi vinificație, silvicultură şi grădini publice, protecția plantelor. Ch., 2015, vol. 42(1), pp. 24-29. ISBN 978-9975-64-271-2.
15.    ŞIŞCANU, G.H.; TITOVA, N.; RALEA, T.; MALINA, R. Activitatea sistemului donor acceptor la plantele pomicole. In: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură, viticultură şi vinificație, silvicultură şi grădini publice, protecția plantelor. Ch., 2015, vol. 42(1), pp. 16-21. ISBN 978-9975-64-271-2.
16.   МАРИНЕСКУ, М. Комплексная оценка факторов, определяющих лежкость плодов яблони зимних сортов на основании структурно-анатомических характеристик. In: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură, viticultură şi vinificație, silvicultură şi grădini publice, protecția plantelor. Ch., 2015, vol. 42(1), pp. 164-169. ISBN 978-9975-64-272-9.
17.    МАРИНЕСКУ, М. Состояние кутикулы яблок сорта Гала при различных режимах хранения. In: Știința şi inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective: conf. şt. naţ. Cu participare intern. Bălți: Indigou Color, 25-26 sept., 2015. Bălți, 2015, pp. 78-81. ISBN 978-9975-3054-5-7.
18.   КОЛЕСНИКОВА, Л.; МАРИНЕСКУ, М.; БУЖОРЯНУ, Н. Влияние режимов хранения на изменение структуры перикарпия плодов яблони у сортов с различным потенциалом лежкоспособности. In: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură, viticultură şi vinificație, silvicultură şi grădini publice, protecția plantelor. Ch., 2015, vol. 42(1), pp. 160-164. ISBN 978-9975-64-272-9
19.    СВЕТЛИЧЕНКО, В.; НИКУЦА, А. Содержание этилового спирта и ацетальдегида в плодах яблони новых сортов при хранении в условиях регулируемой газовой среды с различными концентрациями O2 и CO2. In: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură, viticultură şi vinificație, silvicultură şi grădini publice, protecția plantelor. Ch., 2015, vol. 42(1), pp. 175-178. ISBN 978-9975-64-272-9
20.    МАРИНЕСКУ, М.; КОЛЕСНИКОВА, Л.; БУЖОРЯНУ, Н. Изменения структуры перикарпия плодов яблони зимних сортов при различных режимах хранения. In: Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălți, 29-30 sept. 2016. Ed. a 2-a.Bălţi: S. n., 2016 (Tipogr. „Foxtrot”), pp. 88-91. ISBN 978-9975-89-029-8.
21.    ТИТОВА, Н.В.; БУЖОРЯНУ, Н.С.; СКУРТУ, Г.И.; МАЩЕНКО,Н. Особенности фотосинтеза растений груши при действии натуральных биологически активных соединений. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice: conferință şt. cu participare intern., Chișinău, 25 noiem. 2016.Chişinău, 2016, pp.359-364. ISBN 978 -9975- 108-02-7.
22.    GAVIUC, L.; BEJAN, N. Aspecte biochimice în dinamica păstrării de lungă durată a fructelor de păr, soiul Noiabriscaia. În: Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări, actuale și perspective: culegere de art. şt. filiala Bălți a AȘM. Bălți: Indigou Color, 2017, p. 82-85. ISBN 978-9975-3156-2-3.
23.    GAVIUC, L.; BUJOREANU, N.; BEJAN, N.; HAREA, I. Modificarea unor indici de calitate la fructele de păr pe perioada postrecoltă, în funcție de metoda de păstrare aplicată. In: Dezvoltarea relațiilor comerciale de perspectivă a integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional conferința științifico-practică internațională,  Chișinău, 21-22 septembrie, 2017, p.211-213. Vol.1 ISBN 978-9975-81-038-8.
24.    GAVIUC, L.; BUJOREANU, N.; BEJAN, N.; HAREA, I. Păstrarea de lungă durată, calitatea și armonia gustativă a fructelor de măr. În: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor: materialele conf. şt. intern., 9-10 oct. 2017. Ed. 6-a. Chișinău: S. n., 2017 (Tipogr. “Print-Caro”), pp. 270-272. ISBN 978-9975-56-463-2.
25.   POPOVICI, A.; BUJOREANU, N. Unele particularități ale potențialului de oxidoreducere la pomii de păr în funcție de acțiunea substanțelor biologic active. În: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor: materialele conf. şt. intern., 9-10 oct. 2017. Ed. 6-a. Chișinău: S. n., 2017 (Tipogr. “Print-Caro”), pp. 62-64. ISBN 978-9975-56-463-2.
26.    SVETLICENCO, V.; PLĂMĂDEALA, L.; BUJOREANU, N. Stabilirea modificărilor în conținutul polizaharidelor (substanțele pectice, celuloza, și hemiceluloza) în fructele de păr în funcție de metoda de păstrare aplicată. În: Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări, actuale și perspective: culegere de art. şt. filiala Bălți a AȘM. Bălți: Indigou Color, 2017, pр. 212-214. ISBN 978-93-975-3156-2-3.
27.    МАРИНЕСКУ, М.; КОЛЕСНИКОВА, Л. Анатомические изменения в перикарпии плодов груши сорта Ноябрьская при различных способах хранения. În: Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări, actuale și perspective: culegere de art. şt. filiala Bălți a AȘM. Bălți: Indigou Color, 2017, p. 125-128. ISBN 978-9975-3156-2-3.
28.    ТИТОВА, Н.; МАЛИНА, Р.; БУЖОРЯНУ, Н.; СКУРТУ, Г. Взаимосвязь процессов фотосинтеза и дыхания у растений груши, обработанных вербаскозидом. În: Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări, actuale și perspective: culegere de art. şt. Filiala Bălți a AȘM. Bălți: Indigou Color, 2017, p. 237-242. ISBN 978-9975- 3156-2-3.
29.    BUJOREANU, N.; GAVIUC, L.; BEJAN, N.; POPOVICI, A.; HAREA, I. Calitate și rezistența fructelor de păr la diverse deprecieri în funcție de metoda de păstrare aplicată. În: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură. Agronomie. Ch., 2018, Vol. 53, pp.49-55. ISBN 978-9975-64-304-7.
30.    POPOVICI, A.; JELEV, N.; BUJOREANU, N. Modificarea conținutului de substanțe fenolice și activității enzimelor antioxidante în fructele de păr în funcție de metoda de păstrare. În: Aspecte innovative în ameliorarea culturilor agricole: materialele conf. intern., Pașcani, Moldova, 6-7 sept. 2018. Pașcani, 2018, pp. 519-526.
31.    СВЕТЛИЧЕНКО, В.; БУЖОРЯНУ, Н. Изменение содержания пектиновых веществ в плодах груши в зависимости от применяемых способов хранения. În: Protecția plantelor în agricultura convențională şi ecologică: materialele conf. şt. intern.: În numele proiectului „Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor”, 10-12 dec. 2018. Chișinău: S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”), pp. 375-378. ISBN 978-9975-108-52-2.
32.   ТИТОВА, Н.В.; БУЖОРЯНУ, Н.С.; ДАСКАЛЮК, А.П. Влияние натурального препарата Реглалг на пигментную систему растений груши. În: Protecția plantelor în agricultura convențională şi ecologică: materialele conf. şt. intern.: În numele proiectului „Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor”, 10-12 dec. 2018. Chișinău: S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”), pp. 378-382. ISBN 978-9975-108-52-2.
33.   ТИТОВА, Н.; РУСУ М. Рост и эндогенные регуляторы роста в листьях растений груши при действии вербаскозида. În: Univ. Agrară de Stat din Moldova: Lucrări şt. Ser. Horticultură. Agronomie. Ch., 2018, Vol. 53, pp.86-91. ISBN 978-9975-64-304-7.
34.   ТИТОВА, Н.B. Фотосинтетическая деятельность растений груши при действии вербаскозида. In: Aspecte innovative în ameliorarea culturilor agricole: materialele conf. intern., Pașcani, Moldova, 6-7 sept. 2018. Pașcani, 2018, pp. 527-531.
35.   GAVIUC, L.; BEJAN, N. Influența tratării pomilor de păr cu SBA Reglalg în comun cu microelementele B, Zn, Mn, Mo asupra acumulării glucidelor totale din fructe și consumul lor pe perioada postrecoltă. In: Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective Conferința științifică națională cu participare internațională (ediția a treia), 21-22 iunie 2019, Bălți, pp.124-126. ISBN 978-9975-3316-1-5.
36.    NICUŢĂ, A. Modificarea conținutului de glucide în fructele de măr în dependenţă de metoda de păstrare aplicată. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Conferința Științifică a doctoranzilor Ediția a VIII-a. Vol.1, 10 iunie 2019, Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2019, pp.127-132. ISBN 978-9975-108-65-2.
37.    POPOVICI, A.; BUJOREANU, N.;  JELEV, N. Particularitățile activității fermentative la pomii de păr în funcție de acțiunea substanțelor biologic active. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice Conferința științifică cu participare internațională, ediția a III-a, 22 noiembrie 2019, Chișinău , pp.445-449.
38.    КОЛЕСНИКОВА, Л. Оценка состояния защитно-покровного комплекса плодов двух сортов груши с различной потенциальной лежкоспособностью. In: Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective Conferința științifică națională cu participare internațională (ediția III), 21-22 iunie 2019, Bălți, pp.111-112. ISBN 978-9975-3316-1-5.
39.    МАРИНЕСКУ, М. Морфологические и гистологические изменения плодов осеннего и зимнего сортов груши в процессе хранения. In: Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective Conferința științifică națională cu participare internațională (ediția a treia), 21-22 iunie 2019, Bălți, p.132-136. ISBN 978-9975-3316-1-5.
40.    СВЕТЛИЧЕНКО, В.; ХАРЯ, И. Влияние SBA Reglalg и Verbascozid на изменение содержания пектиновых веществ в послеуборочных плодах груши. In: Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective Conferința științifică națională cu participare internațională (ediția a treia), 21-22 iunie 2019, Bălți, pp.177-179. ISBN 978-9975-3316-1-5.
41.    ТИТОВА, Н.В.; БУЖОРЯНУ, Н.С.; ШИШКАНУ, Г.В.; СКУРТУ, Г.И. Изучение листовой поверхности груши при действии натурального препарата Реглалг. In: Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective Conferința științifică națională cu participare internațională (ediția a treia), 21-22 iunie 2019, Bălți, pp.156-158. ISBN 978-9975-3316-1-5.

Articole în culegeri internaționale

42.    ТИТОВА, Н.В.; БУЖОРЯНУ, Н.С.; МАЩЕНКО, Н.Е. Пигментный фонд листьев разных сортов груши, обработанных вербаскозидом. В: Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Агрофизического НИИ, 27-29 сент. 2017 г. Санкт-Петербург, 2017, c.393-397. ISBN 978-5-905-200-34-2.
43.    РУССУ, М.М.; МАЩЕНКО, Н.Е.; ГУРЕВ, А.С.; БАЛМУШ, Г.Г. Влияние фенольных гликозидов из Linaria vulgaris Mill. на изменение флоридзина в органах яблони. В: Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: сборник науч. ст. по мат. 10-го междунар. симпоз., Москва, 14-19 мая 2018 г. Москва: ИФР РАН, 2018. с. 341-346. ISBN 978-5-6040654-4-0.
44.    ТИТОВА, Н. Реакция разных сортов груши на обработку натуральными биорегуляторами. В: Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: материалы всесоюз. науч.-практ. конф. Умань, 2018,с. 176-178.
45.    ТИТОВА, Н.; СКУРТУ, Г.; БУЖОРЯНУ, Н.; МАЩЕНКО, Н. Влияние природных БАВ на фотосинтез и транспирацию растений груши. В: Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды: материалы всерос. науч. конф. с междунар. участием и школа молодых ученых, Иркутск, 10-15 июля 2018 г. Иркутск, 2018, с. 759-763. ISBN 978-5-94797-324-2.
46.    ТИТОВА, Н.В. Рост листьев разных сортов груши при действии БАВ. В сб.: Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі Всеукр. науч.-практ. конфер. 26 июня 2019 г. Умань, Украина.
47.    ТИТОВА, Н.В.; МАЩЕНКО, Н.Е. Влияние природных биорегуляторов на пигментный фонд растений груши. В сб.: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений V Международная научно-методологическая конференция, 15-19 апреля 2019 г., Москва, Том II, с.77-81, ISBN 978-5-209-09359.
48.    ТИТОВА, Н.В.; РУСУ, М.М.; БУЖОРЯНУ, Н.С.; СКУРТУ, Г.И. Физиологические особенности растений груши при действии натуральных биорегуляторов. В сб.:  Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего II Международная научная конференция, посвященная памяти академика Е.И. Ермакова, Санкт-Петербург, 02-04 октября 2019 г., СПб.: ФГБНУ АФИ. c.432-439. ISBN 978-5-905200-40-3.

Publicații electronice

49.    СВЕТЛИЧЕНКО, В. Изменение содержания пластических веществ в плодах яблони под влиянием пленкообразующего состава «Pelecol» при длительном хранении. SCI-ARTICLE.RU: Электронный период. рец. науч. журн. №34 (июнь) 2016 ©,226-231. http://sci-article.ru/number/06_2016.pdf
50.    СВЕТЛИЧЕНКО, В.; ПЛЭМЭДЕАЛЭ, Л.; БУЖОРЯНУ, Н. Влияние различных способов хранения на изменение состава полисахаридного комплекса в плодах груши. SCI-ARTICLE.RU: Электронный периодический рецензируемый научный журнал №50 (октябрь) 2017 ©, с. 62-67. http://sci-article.ru/number/10_2017.pdf

Brevete de invenții

51.    ŞIŞCANU, Gh.; MALINA, R.; RALEA, T.; TITOVA, N. Metodă de determinare a conținutului de clorofilă în frunzele de persici şi cais. Brevet de invenție de scurtă durată MD 839. 2015.06.30.
52.    BUJOREANU, N.; BALMUŞ, Gh.; TITOVA, N.; MAŞCENCO, N. Procedeu de tratare a pomilor tineri de păr. Brevet de invenție de scurtă durată MD 1042. 2016.12.31.
53.    BUJOREANU, N.; JELEV, N. Metodă de apreciere a capacității de păstrare a fructelor de păr. Brevet de invenție de scurtă durată acordate MD 1219. 2018.07.31.

Date de contact:
Tel.: (+ 373 22) 66 39 32 
mob. 0692 21 432
E-mail: [email protected]