Laboratorul Prognoze și Analize Fitosanitare

Sef de laborator: TODIRAȘ Vladimir, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar cercetător

Potentialul stiintific:

Potenţialul ştiinţific al laboratorului include 6 cercetători ştiinţifici, dintre care 1 doctor habilitat,  3 doctori în ştiinţe, un cercetător științific și doi cercetători științifici stagiari.

Echipa de cercetare:

 1. TODIRAŞ Vladimir, dr. habilitat în științe biologice, cercetător ştiinţific principal, e-mail: [email protected]
 2. TRETIACOVA Tatiana, dr. în științe agricole, cercetător ştiinţific coordonator, e-mail: [email protected]
 3. ROTARU  Vladimir,   dr. în științe agricole, cercetător științific superior, e-mail: [email protected] 
 4. POPA Alexei,  cercetător științific, e-mail: [email protected]
 5. SAVRANSCHII Denis, cercetător științific stagiar, e-mail: [email protected]
 6. GUȘAN Ana, cercetător științific stagiar, e-mail: [email protected]

Direcția ştiinţifică:

Consolidarea capacităților de prognoză  și combatere a  organismelor dăunătoare şi analiză  a  riscului fitosanitar  în   protecția integrată a plantelor.

Scopul de cercetare:

Perfecționarea sistemului de monitorizare  și combatere a organismelor dăunătoare prin metode ecologic inofensive  şi analiză  a  riscului fitosanitar  în protecția plantelor prin:

 • Evaluarea riscului fitosanitar și elaborarea recomandărilor de monitorizare și combatere a organismelor dăunătoare, inclusiv  și cel de carantină (Tuta absoluta) – musca minieră a tomatelor.
 • Aprecierea eficacității bicarbonaților și extractelor din plantele Sofora (Sophora flavenscens) și Neem (Azadirachta indica L.) pentru sistemele de protecție  în agricultura ecologică.
 • Testarea modelelor spațio-temporale a organismelor dăunătoare (Grapholitha molesta, cicade polifagi și Venturia inaqualis).
 • Elaborarea și implementarea metodelor bioraționale de combatere a bolilor (mana și făinare) și dăunătorilor la vița de vie și castraveți.

Rezultate relevante:

 • A fost elaborată o metodologie nouă pentru prognozarea evenimentelor biologice bazată pe teoria mulţimilor vagi.
 • A fost elaborată şi aplicată o metodă nouă de calculare a sumei temperaturilor efective (STE).
 • Au fost elaborate softuri pentru două programe de calculator:
  programul „OptimClass”  – pentru prognozarea dezvoltării fenologice a bolilor şi dăunătorilor,
  programul „BioClass” –  pentru prognozarea distribuirii în spațiu a populațiilor bolilor şi dăunătorilor.
 • A fost elaborat algoritmul modelului pentru prognoza fenologică a viermelui merelor (Cydia pomonella L.)  în funcție de suma temperaturilor efective (STE).
 • Prin aplicarea tehnologiilor GIS/GPS şi a metodologiei noi, bazată pe teoria mulţimilor vagi, a fost propusă cartarea dăunătorilor-cheie  şi efectuată integrarea a 2 tipuri de modele într-un sistem de prognoză.
 • Au fost testate modelele de  prognoză a dezvoltării dăunătorilor la culturile multianuale (păduchele din San Jose, viermele merelor, viermele oriental, molia vărgată a fructelor), viţa de vie (molia verde  a strugurilor) şi culturile legumicole (omida fructificaţiilor) elaborate  de alţi autori care sunt utilizate operaţional în alte regiuni ale Europei pentru  utilizarea acestora în condițiile Republicii Moldova şi optimizarea Sistemului Informaţional. A fost  testat on-line modelul  de evaluare a riscurilor pentru apariția şi dezvoltarea manei (Plasmopara viticola) la vița de vie.  A fost  testat modelul   de evaluare a riscurilor de apariția şi dezvoltarea făinării (Uncinula necator)  la viţa de vie.
 • Au fost elaborate și implementate  capcane colorate  ne-adezive şi cu atractanți pentru monitorizarea  și capturarea în masă a gândacului păros la cultura mărului, gutui și scorușul negru.
 • Au fost elaborate și testate  capcane colorate  ne-adezive şi cu atractanți la cireș pentru monitorizarea  și capturarea în masă a muştei europene (musca cireșelor și a vișinelor).
 • A fost elaborată şi  evaluată eficacitatea  capcanei universale pentru monitorizarea şi capturarea dăunătorilor din seră (musculița albă de seră, tripși, afide), inclusiv un dăunător devastator de carantină  - molia minieră a tomatelor (Tuta absoluta Meyerec)

Aspecte inovative şi avantaje:

 • Rezultatele obținute  au fost utilizate în elaborarea Sistemului Informațional în domeniul protecției plantelor "Eco-con.net".
 • Utilizarea metodei noi de calculare a STE a contribuit la reducerea erorii de estimare a termenelor de apariție a fazelor de dezvoltare fenologică a viermelui merelor până la 1,0-2,0 zile.
 • A fost soluționată problema privind simetrizarea datelor inițiale la elaborarea prognozei fenologice a dăunătorilor prin aplicarea metodologiei bazate pe teoria mulțimilor vagi.
 • Sistemele SIG, utilizate în prognozare, rezolvă o problemă dificilă a combinării timpului, spațiului şi a variabilelor climatice pentru a evalua dezvoltarea în timp  şi răspândire în spațiu a organismelor nocive. Această informație e menită de a ajuta specialiști la managementul organismelor nocive cu scopul de a anticipa stadiile cheie de dezvoltare a lor.  
 • Tehnologia utilizată prezintă o nouă etapă în domeniul de protecție a plantelor, privind avertizarea bolilor şi dăunătorilor, deoarece permite conexiune directă la Internet.  Prin internet Sistemul de Suport a deciziilor prezintă informația, ce ține de condițiile meteo de pe tot teritoriul țării. Utilizarea Sistemelor Informaționale ajută la luarea deciziilor pentru ca  măsurile de protecție să fie oportune şi eficiente din punct de vedere economic.
 • În Republica Moldova nu se produc capcane pentru astfel de dăunători periculoși ai culturilor multianuale ca: gândacul păros (Epicometis hirta Poda.) și  musca europeană (Rhagoletis cerasi L.). Capcanele colorate ne adezive și cu atractanți elaborate pot fi folosite atât pentru monitorizarea apariției şi dinamicii de zbor, cât şi pentru capturarea în masă  în scopul reducerii densității numerice a acestor dăunători.

Experienţă în cooperare internațională:

2013-2015  –  Proiect Internaţional- bilateral în cadrul Programului STCU- AŞRM „Iniţiative comune de cercetare – dezvoltare”: „Development of Pest management System for Organic Grape Production”.

2017-2019 - Proiect Internaţional- bilateral: “ Strengthening Regional Capacities for Applying Environmentally Friendly Technologies in Integrated Pest Management Systems”. EC/ EaPTC - Cross Border Cooperation Progamme Moldova-Ukraine.

Servicii oferite:

Monitorizarea factorilor de mediu pentru suportul deciziilor în agricultură.
Prognoza dezvoltării bolilor și dăunătorilor culturilor agricole.
Clasificare agro-ecologică a terenurilor agricole.
Estimarea riscului în domeniul agriculturii.
Modelarea spațială și temporală a dezvoltării culturilor agricole și organismelor dăunătoare.

Publicații relevante:

 1. ТОДИРАШ В., ТРЕТЬЯКОВА Т. Использование программы «БиоКласс» для построения пространственно-временных моделей вредных организмов. В: Научно-теоретический рецензируемый журнал «Вестник защиты растений». Санкт-Петербург-Пушкин, 2013, p. 61-64.
 2. ТОДИРАШ, В.А., СТРАТУЛАТ, Т.Г., ГУНЧАК, В.М., ТРЕТЬЯКОВА Т.Ф. и др. Биотехнологические средства защиты растений. Руководство по выбору, производству и применению для контроля основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Ch.: Tipografia ”Căpățină-Print”, 2019. 140 p. ISBN 978-9975-3231-6-1.
 3. TODIRAŞ, V., VOINEAC, V., POPA, A. Tehnologii moderne de protecţie a viţei de vie în agricultura convenţională şi ecologică. Chișinău: Bons Offices, 2015. 108p. ISBN 978-9975-80-959-7.
 4. TODIRAS, V. Bolile şi dăunătorii. Combaterea. În: Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului. Coord.:V. Balan, D. Dodică. Chişinău: Bons offices, 2017. 434 p. ISBN 978-9975-87-263-8
 5. TODIRAS, V. Protecţia integrată a arbuştilor fructiferi şi căpşunului: destinat producătorilor de pomuşoare: ghid practic. Coord. D. Dodică. Chişinău: Bons offices, 2017. 288p. ISBN 978-9975-87-207-2. 5.
 6. ТОДИРАШ, В. Интегрированная защита плодовых кустарников и садовой земляники: для производителей плодово-ягодной продукции: практическое руководство. Кишинев: Bons offices, 2017. 295 с. ISBN 978-9975-87-306-2.
 7. TODIRAŞ, V. Sistem informaţional pentru protecţia integrată a plantelor. În: Bul. Inform. IOBC Global. Sympozionul ştiinţific național cu participare internaţională “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”. Chisinau, 27-28 octombrie, 2015. Информ. Бюлл. ВПРС МОББ, 2015. №47, pp. 19-23. ISBN 978-9975-56-266-9.
 8. TRETIACOV, T., TODIRAŞ, V. Aplicarea capcanelor colorate adezive şi cu atractanţi pentru monitorizarea muştei europene (Rhagoletis cerasi L.). În: Bul. Inform. IOBC Global. Sympozionul ştiinţific național cu participare internaţională “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”. Chisinau, 27-28 octombrie, 2015. Chișinău, 2015. №47,  pp. 291-295. ISBN 978-9975-56-266-9.
 9. TRETIACOVA, T., TODIRAS, V.  Capturarea gândacului păros  (Epicometis hirta Poda) cu ajutorul capcanelor colorate şi cu atractanţi. În: Conferința științifică internațională, (Ediția a VI-a) ,,Genetica, Fiziologia și Ameliorarea plantelor”. Chișinău, 9-10 octombrie. Chişinău, 2017, p. 386-389. ISBN 978-997-56-463-2.
 10. TODIRAŞ, V., TRETIACOV, T., SAVRANSCHII, D. Eficacitatea insecto-acaricidă a produselor din uleiuri vegetale în spaţii protejate. În: Bul. Inform. IOBC Global. Sympozionul național cu participare internaţională “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”. Chisinau, 27-28 octombrie, 2015. Ch., 2015. №47,  pp. 288-291. ISBN 978-9975-56-266-9.
 11. TODIRAŞ, V., POPA, A. Spaţio-temporal risc prediction model for downy mildew (Plasmopara viticola) in grapevine. În: Protecţia plantelor – realizări şi perspective: Simpozionul național cu participare internaţională, Chişinău 27-28 octombrie 2015. Chișinău, 2015.  №47,  pp. 286-287. ISBN 978-9975-56-266-9.
 12. TRETIACOV, T., TODIRAŞ, V. Aplicarea capcanelor colorate adezive şi cu atractanţi pentru monitorizarea muştei europene (Rhagoletis cerasi L.). În: Bul. Inform. IOBC Global. Sympozionul ştiinţific național cu participare internaţională “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”. Chisinau, 27-28 octombrie, 2015. Chișinău, 2015. №47,  pp. 291-295. ISBN 978-9975-56-266-9.
 13. TRETIACOVA, T, TODIRAS, V.  Capturarea gândacului păros  (Epicometis hirta Poda) cu ajutorul capcanelor colorate şi cu atractanţi. În: Conferința științifică internațională, (Ediția a VI-a) ,,Genetica, Fiziologia și Ameliorarea plantelor”. Chișinău, 9-10 octombrie. Chişinău, 2017, p. 386-389. ISBN 978-997-56-463-2.
 14. ТРЕТЬЯКОВА, Т.Ф.,  TОДИРАШ, В.А. Ловушки как средство мониторинга и отлова бронзовки мохнатой. În: “Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică" În numele Proiectului „Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor”. Materiale. 10-12 decembrie 2018. Chișinău, Republica Moldova. Chișinău, 2018, pp.127-130. ISBN 978-9975-108-52-2.
 15. СТРАТУЛАТ, Т.Г., ТОДИРАШ, В.А., ГУШАН, А., ПОПА, А. Эффективность применения фунгицидов на базе бикарбоната калия в контроле мучнистой росы на огурцах. În: “Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică" În numele Proiectului „Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor”. Materiale. 10-12 decembrie 2018. Chișinău, Republica Moldova. Chișinău, 2018, pp.262-266. ISBN 978-9975-108-52-2.
 16. СТРАТУЛАТ, Т.Г., ТОДИРАШ, В.А., ТРЕТЬЯКОВА, Т.Ф. Возможности применения бикарбоната калия в качестве фунгицида в органическом земледелии для контроля мучнисторосяных грибов на культуре огурца.  În: Международная научно-практическая конференция «Биотехнологические системы производства и применения средств биологизации земледелия», посвященная 45-летию со дня создания ИТИ «Биотехника». Одесса, 3 - 7 октября 2016. Материалы докладов. Информационный бюллетень ВПРС МОББ.  Одесса, 2016. № 49, стр. 225-231. ISBN 978-617-7337-46-0.
 17. ТРЕТЬЯКОВА, Т.Ф., ТОДИРАШ, В.А. Использование цветных ловушек с аттрактантами для мониторинга вредителей плодового сада. În: Международная научно-практическая конференция «Биотехнологические системы производства и применения средств биологизации земледелия», посвященная 45-летию со дня создания ИТИ «Биотехника». Одесса, 3 - 7 октября 2016. Материалы докладов. Iнформацiйний бюллетень СПРС МОББ. Одесса, 2016. №49, стр. 251-261. ISBN 978-617-7337-46-0.
 18. TODIRAS, V.,  BOTNARI, V. Information support for decision-making in integrated pest management systems. În: Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Агрофизического НИИ, 27-29 сентября 2017 г. Санкт-Петербург, 2017, pp. 43-49.  ISBN 978-5-905-200-34-2.
 19. СТРАТУЛАТ, Т.Г., ТОДИРАШ, В.А., ГУШАН, А., ПОПА, А.С. Cуществуют ли альтернативы меди для борьбы с мучнистой росой и ложной мучнистой росой огурцов в условиях закрытого грунта? În: „Перспективы развития регионального производства и использования биологических средств защиты растений от вредителей и болезней" Украина, Oдесса, 10-11 Сентября 2020 г. Одесса.//  Ucraina, ЕTI «Biotechnica». Odessa, 2020, pp.198-206. www.academia.edu›Матеріали_міжнародного_семіна.
 20. ТРЕТЬЯКОВА, Т.Ф., ТОДИРАШ, В.А. Цветные ловушки  для мониторинга и отлова бронзовки мохнатой. În: Seminarul internațional «Перспективы развития регионального производства и использования биологических средств защиты растений от вредителей и болезней”, 10-11 сентября 2020 г.,Одесса.//Ucraina. ЕTI «Biotechnica», pp.24-33. www.academia.edu›Матеріали_міжнародного_семіна.
 21. SAVRANSCHII, D., TODIRAȘ, V, GUȘAN, A, HUDEACOVA, O. The use of  neem plant extract (Azadirachta indica), in combating the broad mite (Polyphagotarsonemus latus) to the tomato crops in the protected areas. In: ІІІ Международной научно-практической конференции: «Теоретические и практические аспекты развития отрасли овощеводства в современных условиях». Институт овощеводства и бахчеводства НААН Украина, Харьковская обл., пос. Селекционный,  23 июля 2020 года. Харьков, 2020, Том II, cc. 139-143. http://www.ovoch.com/files/zbirnyk2.pdf
 22. ROTARU, V. Efecutul rhizobacteriilor benefice asupra formării sistemului simbiotic Glycine max-Bradyrhizobium japonicum în funcţie de fertilizare şi nivelul de umiditate a solului. În: Simpozionul International ,,Protecţia plantelor - realizări şi perspective” Chisinau 27-28 octombrie 2020. Ch., 2020, № 57,  pp. 310-313. ISBN 978-9975-3472-0-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/112490
 23. РЭЙЛЯНУ, Н., ШЛЯХТИЧ, В., ОДОБЕСКУ, В., ЖАЛБЭ, С., ГУШАН, А. Роль мониторинга компонента в атрактивности феромона яблонной плодожорки. În: Simpozionul Ştiinţific Internaţional ”Protecţia plantelor - realizări şi perspective”, 27-28 octombrie 2020, Chişinău, № 57, pp.230-233. ISBN 978-9975-3472-0-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/112523
 24. СТРАТУЛАТ, Т., ТОДИРАШ, В., ГУШАН, А., ПОПА, А. Динамика накопления калия в листьях огурцов на фоне обработок биофунгицидом на базе бикарбоната калия, Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, 27-28 Octombrie, 2020, Chişinău. Ch., 2020, № 57,  pp. 241–245. ISBN 978-9975-3472-0-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/112530 
 25. TRETIACOVA, T.,  TODIRAŞ, V., GUȘAN, A. Eficacitatea  produsului NEEM-O1 în combaterea păduchilor  în livezi și spațiii protejate. În: Bul. Inform. IOBC Global. Sympozionul ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”. Chişinău, 27-28 octombrie, 2020. Ch., 2020. № 57,  pp. 201-205. ISBN 978-9975-3472-0-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/112474
 26. SAVRANSCHII, D.,  TODIRAȘ, V., TRETIACOVA, T.,  GUȘAN, A., HUDEACOVA, O.
 27. Metode de monitorizare și combatere a dăunătorului musculița minieră a tomatelor (Tuta absoluta) în spațiile protejate. Simpozionul Științific Internațional “Protecția Plantelor – Realizări și Perspective”, Chișinău, 27-28 octombrie, 2020. Ch., 2020. № 57, pp. 100-103. ISBN 978-9975-3472-0-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/112373
 28. РОТАРУ, В., ТОДИРАШ, В., БУДАК, А. Продуктивность сои при применении некорневых подкормок удобрениями Ecolit на карбонатном черноземе. Conferinţa științifică naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediţia a 4-a), 26-27 iunie 2020. Bălţi, 2020, pp. 97-102. ISBN 978-9975-3382-6-4. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4631
 29. РОТАРУ, В., ГОРЕ, А., TARAN, M. Эффективность применения органического удобрения Маlham при выращивании озимой пшеницы в цетральной зоны респулики Молдова. p.103-108. Conferinţa științifică naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (ediţia a 4-a), 26-27 iunie 2020. Bălţi, 2020, pp.103-108. ISBN 978-9975-3382-6-4. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4631

Date de contact:

str. Pădurii, 26/1, bir. 601-609.  MD 2002, Chișinău
Tel./Fax: (+37322) 56-8357
e-mail: [email protected]