Laboratorul Fitopatologie și Biotehnologie

Șeful laboratorului: doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Om Emerit al Republicii Moldova, Laureat al Premiului Național, Voloșciuc Leonid.

Colectivul laboratorului: 

 1. Voloșciuc Leonid, dr.hab.biol., prof.cercet., cercetător științific principal, e-mail:[email protected]
 2. Pânzaru Boris, dr.biol., cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
 3. Stratulat Tatiana, dr.biol., cercetător științific superior, e-mail: [email protected]
 4. Şcerbacov Tatiana, dr.biol.,  cercetător științific superior, e-mail: [email protected]
 5. Samoilov Anna, dr.biol., cercetător științific superior, e-mail: [email protected]
 6. Stângaci Aurelia, dr.biol.,  cercetător științific superior, e-mail: [email protected]
 7. Zavtoni Pantelimon, cercetător științific, e-mail: [email protected]
 8. Lungu Andrei, cercetător științific stagiar, e-mail: [email protected]
 9. Crucean Ștefan, cercetător științific stagiar, e-mail: [email protected]
 10. Harciuc Oleg, dr.biol., cercetător științific superior, e-mail: [email protected]

Laboratorul de Fitopatologie și Biotehnologie în calitate de subdiviziune științifică a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor reprezintă o structură de cercetări științifice specializată în identificarea agenților fitopatogeni ai bolilor, elaborarea și implementarea mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor.  

Misiunea laboratorului din cadrul activităților academice reprezintă cercetarea științifică,  inovarea, consultanța şi transferul tehnologic, precum și consultarea organelor superioare și decizionale, instruirea  companiilor și autorităților publice să contribuie în mod activ la dezvoltarea sustenabilă și incluzivă prin elaborarea și implementarea biotehnologiilor moderne de soluționare a problemelor fitosanitare și promovarea agriculturii ecologice.

Priorități strategice:

 1. Efectuarea de cercetări, consultanță și analize bazate pe identificarea agenților fitopatogeni ai bolilor, elaborarea și implementarea mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor.
 2. Dezvoltarea abilităților comunităților și companiilor fitotehnice în susținerea  activităților de elaborare și implementare a serviciilor orientate la asigurarea securității alimentare, siguranței alimentelor și condițiilor favorabile ale mediului înconjurător.
 3. Asigurarea consolidării interconexiunii dintre știință şi educație, antrenarea studenților în cercetare, susținerea tinerilor cercetători; desfășurarea colaborării naționale, regionale și internaționale în cercetare, inovare și transfer tehnologic.
 4. Contribuția la dezvoltarea şi răspândirea cunoașterii și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere.

Laboratorul de Fitopatologie și Biotehnologie a fost fondat în anul 1976 la comasarea mai multor subdiviziuni ale institutului (Lab. de Virusologie, Bacteriologie şi Boli Protozoice, Lab. de Microorganisme Entomopatogene, Lab. de Micologie Experimentală, Lab. protecţie microbiologică, Lab. Fitopatologie, Lab. Biotehnologie), care fusese organizate la diferite faze de dezvoltare a institutului. Colectivul laboratorului a activat pentru realizarea obiectivelor:

 • izolarea, identificarea şi ameliorarea sușelor de microorganisme fitopatogene şi utile (virusuri, bacterii, actinomicete, ciuperci microscopice) pentru determinarea impactului lor asupra culturilor agricole și elaborarea schemelor de combatere a acestora.
 • elaborarea procedeelor metodologice şi a metodelor de identificare și determinare a particularităților biologice ale agenților microbiologici utili de perspectivă (virusuri, bacterii, actinomicete, ciuperci microscopice) pentru producerea şi aplicarea preparatelor biologice pentru protecția culturilor agricole;
 • elaborarea procedeelor tehnologice şi a biotehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor microbiologice în bază de virusuri, bacterii, actinomicete, ciuperci microscopice pentru combaterea agenților patogeni ai bolilor și insectelor dăunătoare;
 • elaborarea, testarea şi omologarea preparatelor microbiologice de combatere a organismelor dăunătoare pentru protecția principalelor grupe de culturi agricole;
 • elaborarea procedeelor tehnologice şi a tehnologiilor de aplicare a mijloacelor biologice în protecția plantelor în sistemele de agricultură convențională și ecologică;
 • verificarea în producere şi implementarea realizărilor laboratorului și a realizărilor mondiale în agricultura şi silvicultura Republicii Moldova;
 • promovarea realizărilor tehnico-științifice şi a practicilor avansate în producere;
 • activități de extensiune, pregătire şi perfecționare a cadrelor din domeniul protecției plantelor în sistemele de agricultură convențională și ecologică;
 • participarea la elaborarea cadrului legislativ în domeniul protecției plantelor și agriculturii ecologice ca una din direcțiile prioritare de cercetare a institutului şi se bazează pe un șir de premise primordiale implementate în Republica Moldova, funcționalitatea căreia este indispensabil legată de cercetarea multiplelor aspecte de activitate, în primul rând a celor incluse în strategia tehnologică şi de cercetare.

Potenţialul logistic

Cercetările pe profil se efectuează  în  10 birouri specializate în efectuarea cercetărilor microbiologice și de producere a mijloacelor microbiologice de protecție.

Laboratorul dispune de 3 microscoape MBI-15, 7 microscoape MBI-1, MBI-3, Biolam şi Biolar,  6 autoclave orizontale şi verticale, 8 termostate cu apă şi aer cald, 6 frigidere, 7 sterilizatoare cu aer fierbinte, 2 centrifuge, 6 agitatoare magnetice, 2 instalaţii de cultivare a biomasei microbiene, vârsta cărora depăşeşte 15-25 de ani şi mai mult, fotocolorimetre, instalații din camerele de climatizare, calculatoare, imprimante, scaner, xerox, cameră de fotografiat.

Resurse financiare

Cercetările pe profil sunt finanţate conform devizului de cheltuieli al Institutului şi nu dispun de o contabilitate separată. Laboratorul, ca subdiviziune a instituţiei bugetare, în cadrul mai multor proiecte a obținut de la Bugetul de Stat finanțarea necesară pentru activitatea științifică. Paralel cu aceasta, în baza diferitor granturi colectivul a  obținut surse colectate considerabile.

În cadrul contractului internaţional INTAS „Development of production tehnologies of biological means to protect the environment” semnat cu Staţiunea de Cercetări pentru patologia nevertebratelor (Saint-Cristol-Lez-Ales, Franţa) şi Institutul de Protecţie Biologică din Darmstadt (Germany) investigaţiile au fost finanţate în  sumă de 30 mii euro, iar în cadrul proiectului INTAS  “Microbial preparations for plant protecţion in the sustainable agriculture”, activitățile au fost finanţate în sumă de 20 mii euro.   

Au fost efectuate cercetări în cadrul grantului obţinut prin concurs MRDA/CRDF "Baculoviral Preparations for  Environment Protection in the Sustainable Agriculture”,. care a fost finanţat cu suma de 40 mii USD, iar grantul MRDA/CRDF „Scientific Cooperation Program. Isolation and Identification of Entomopathogenic Nematods for Control of Insects in Moldova” a fost achitată sumă de 30 mii USD.

Rezultatele activității     

Pe parcursul activităților cercetătorii au evidențiat, izolat și identificat peste 500 de sușe de microorganisme, selectând cele de perspectivă în combaterea dăunătorilor şi agenților patogeni ai bolilor şi pe baza lor au fost elaborate 5 preparate virale, 6 micotice şi 2 bacteriene, care se aplică pe larg în schemele de agricultură convențională şi ecologică.

 • TRIHODERMIN-BL- pentru combaterea putregaiurilor alb, cenușiu şi radicular al culturilor legumicole, ornamentale, leguminoase, precum şi a răsadului de tutun; putregaiului cenușiu la căpșun şi vița-de-vie; ascochitozei castraveților, fuzariozei şi verticilozei culturilor legumicole. Se  utilizează contra  putregaiului gri la  vița-de-vie  cu 3-18 zile înainte de recoltarea strugurilor, când aplicarea preparatelor chimice este interzisă, iar boala poate aduce pierderi de 30-90%.
 • NEMATOFAGIN-BL- pentru combaterea nematozilor radiculari la culturile legumicole, căpșun, usturoi, mai ales în solurile din sere.
 • RIZOPLAN - pentru combaterea putregaiurilor radiculare la culturile cerealiere şi legumicole, tutun.  Testările preparatului Rizopan la diferite culturi au demonstrat  eficacitate înaltă, cu un preț  de 5 -10 ori mai redus, fată de preparatele chimice.
 • VIRIN-ABB-3 - pentru combaterea Omizii păroase a dudului (Hyphantria cunea) în livezi, plantațiile silvice şi parcuri. Deoarece dăunătorul atacă  mai mult de 200 specii de arbori, aplicarea preparatului VIRIN-ABB-3 este necesară mai ales în zonele urbane și de agrement, pe marginea drumurilor,  unde nu se permite utilizarea preparatelor chimice.
 • VIRIN-KS - pentru combaterea Buhei-verzii (Mamestra brassicae) la varză, tomate, culturile legumicole.  Preparatul este bazat pe virusul poliedrozei nucleare a buhei verzii.
 • VIRIN-OS - pentru combaterea Buhei-semănăturilor (Agrotis segetum) şi buhelor din genul Agrotis (Ypsilon, Exclamatoare) la culturile legumicole, tehnice (tutun, sfeclă-de-zahăr), bostănoase şi ierburi medicinale.
 • VIRIN-HS-2 - pentru combaterea Buhei fructificațiilor şi buhelor din genul Heliothis.  Necesitatea utilizării pe larg a acestui preparat este condiționată de faptul, că pe parcursul ultimilor ani se manifestă o creștere bruscă a atacului de Buhei fructificațiilor, mai ales în perioada de recoltare a tomatelor , când aplicarea preparatelor chimice este interzisă.
 • PAURIN – Pseudomonas  fluorescens CR-330D, patent  №182544,  înregistrat în Colecția Națională a RM № CNMN-Ps B-04, pentru combaterea cancerului bacterian la culturile pomicole şi viticole, ca stimulator de creștere a tomatelor în sere neîncălzite, combaterea bolilor bacteriene la cartof, ceapă şi ardei.

Au fost efectuate acțiuni de omologare a mijloacelor biologice, care au permis acoperirea necesităților în mijloace alternative de protecție a plantelor atât în agricultura intensivă, cât și cea ecologică.

Au fost elaborate procedee tehnologice de producere şi aplicare a preparatelor microbiologice și înaintată documentaţia tehnologică pentru înregistrarea în Registrul de Stat (regulamentele tehnologice de producere, indicațiile tehnice și recomandările metodice de aplicare) a preparatelor  biologice: în baza ciupercilor microscopice - Trichodermin-SC aplicat la viţa-de-vie, floarea-soarelui, culturile cerealiere şi legumicole, Gliocladin-SC aplicat în protecţia florii soarelui şi viţei-de-vie, Coniotirin-SC pentru combaterea putregaiului alb la floarea-soarelui, Nematofagin-SC în combaterea nematozilor galigeni; în baza virusurilor entomopatogene - preparatul baculoviral Virin-HS-P, în baza virusului poliedrozei nucleare, pentru combaterea Buhei fructificațiilor; preparatul bacterian Paurin în combaterea agenţilor patogeni ai cartofului, ceea ce permite combaterea organismelor dăunătoare în sistemele de agricultură ecologică şi intensivă.

Actualmente colectivul laboratorului activează în cadrul proiectului ”Sinergismul dintre factorii naturali și mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densității populațiilor  de organisme dăunătoare pentru protecția culturilor agricole în agricultura convențională și ecologică” orientat la soluționarea problemelor fitosanitare cu ajutorul mijloacelor microbiologice și a factorilor naturali și antropici de reglare a densității populațiilor de organisme dăunătoare.

Cooperare în  plan național și internațional

Colaboratorii laboratorului au  ţinut prelegeri la cursurile de Virusologie şi „Biotehnologii în Protecția Biologică” pentru studenții de la Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”,  Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat  din Moldova și Facultatea de Horticultura a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, au evoluat în calitate de președinte a comisiilor de licențiere de stat și de masterat a diferitor universități.

În colaborare cu colegii Institutului de Protecție a Plantelor din Tehran (Iran) au fost efectuate  cercetări de identificare a baculovirusurilor (VPN şi VG) la insectele din familia Noctuidae. La invitaţia colectivului Departamentului de Protecţie Biologică a acestui institut, cercetătorii laboratorului  au întreprins o vizită de lucru şi au prezentat un raport în plen la Congresul Internaţional de Protecţie a Plantelor, care a avut loc în Tehran.

În cadrul Grantului MBI-3003 de la MRDA/CRDF au fost efectuate investigaţii în vederea elaborării metodelor de identificare a baculovirusurilor ce pot fi utilizate pentru elaborarea preparatelor baculovirale.

Lista proiectelor/granturilor obţinute în străinătate

 1. Grantul INTAS „Development of production tehnologies of biological means to protect the environment” semnat împreuna cu Staţiunea de Cercetări pentru patologia nevertebratelor (Saint-Cristol-Lez-Ales, Franţa) şi Institutul de Protecţie Biologică din Darmstadt (Germany). Investigaţiile au fost finanţate în  sumă de 30 mii ECU.
 2. Proiectul INTAS dintre aceleaşi instituţii “Microbial preparations for plant protection in the sustainable agriculture”, finanţat de INTAS în sumă de 20 mii ECU.  
 3. Grantul MRDA/CRDF "Baculoviral Preparations for  Environment Protection in the Sustainable Agriculture” cu Universitatea din California (Davis, SUA) în sumă de 40 mii USD.  
 4. În 2003-2005 colectivul a obţinut grantul MRDA/CRDF „Scientific Cooperation Program. Isolation and Identification of Entomopathogenic Nematods for Control of Insects in Moldova” în sumă de 30 mii USD.
 5. Proiectul “Elaborarea  preparatelor baculovirotice ecologic inofensive pentru protecţia integrată a culturilor silvice şi decorative” cu Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. Suma grantului - 40 mii lei anual.   

Colaboratorii au participat la activitățile din cadrul diferitor granturi:

 • Proiect Instituțional fundamental “Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice pentru combaterea organismelor dăunătoare” . CSȘDT nr. 11.817.04.12F. 2010-2014
 • Proiect Instituțional fundamental „Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor  ecologic inofensive de protecţie integrată a culturilor agricole”.  CSȘDT nr. 15.817.05.06F.  2015-2018.
 • Un proiect STCU privind bazele teoretice de determinare a proprietăților biologice a microorganismelor utile și elaborarea în baza lor a preparatelor biologice de protecție a plantelor. 2012-2013.
 • Un proiect transfrontalier dintre Ucraina și Republica Moldova privind  asigurarea activităților de extensiune în promovarea agriculturii ecologice. 2017-2019.

 

Lista participărilor la Târguri și Expoziții naționale și internaționale  

 • Obținute Medalii de Aur, Argint și Bronz și Diplome – 9 la diverse Saloane internaționale.

Lista publicaţiilor relevante

 1. ЧУХРИЙ, М.Г.; КАТАНА, В.Д.; ВОЛОЩУК, Л.Ф.; МЕНЧЕР, Э.М. Система методов идентификации вирусов ядерного полиэдроза. -Кишинев: «Штиинца», 1991. 45 с.
 2. VOLOȘCIUC, L.T.; POSTOLACHE-CĂLUGĂRU, A.;VULPE, S. Biologie. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: Lumina. 2004. 256 p.
 3. ANDRIEŞ, S.; BOINCEAN, B.; JIGĂU, GH. ; BATCU, M. ; GALUPA, D. Cod de Bune Practici Agricole, sub red. dr.hab. L.Voloșciuc. Chişinău: Mediul ambiant. 2007. 108 p.
 4. VOINEAC, V.; COVALIOV, B.; VOLOȘCIUC,  L.; TODIRAŞ, V.; GAVRILIŢA, L.; BATCO, M.; MALANCIUC, IU.; GAIBU, Z.; SOIA, N.; RAILEAN, N. Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). MAIA. Chişinău. 2008. 22 p.
 5. VOINEAC, V.; COVALIOV, B.; VOLOȘCIUC, L.; TODIRAŞ, V.; GAVRILIŢA, L.; BATCO, M.; MALANCIUC, IU.; GAIBU, Z.; SOIA, N.; RAILEAN, N. Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). MAIA. Chişinău. 2008. 22 p.
 6. VOLOȘCIUC, L. Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor baculovirale în agricultura ecologică. Chişinău: Mediul ambiant, 2009, 262 p. ISBN 978-9975-9774-5-6.
 7. VOLOȘCIUC, L.  Probleme ecologice în agricultură. Chişinău: Bons Offices, 2009, 264 p. ISBN 978-9975-80-304-5.
 8. VOLOȘCIUC, L. Agricultura ecologică. Suport de curs. Chişinău: UnAȘM, 2012, 200 p. ISBN 978-9975-4372-6-4.
 9. Culegerea de articole „BIOLOGICAL CONTROL OF PEST USING TRICHOGRAMMA: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES”, edited by S.B. Vinson, S.M. Greenberg, T.-X. Liu, A. Rao, L.F Volosciuk.  Northwest A&F University Press, China, 2016. 496 p. ISBN 978-7-5683-0058-2.
 10.  VOLOȘCIUC, L. Combaterea Integrată a Organismelor Dăunătoare (Ghid). Chișinău. Federația agricultorilor din Moldova. 2018. 65 p.
 11. VOLOȘCIUC, L. Producerea culturilor cerealiere și leguminoase pentru boabe în sistem ecologic. Chișinău. IGFPP. 2019. 65 p. ISBN 978-9975-3231-3-0.
 12. ТОДИРАШ, В.А.; СТРАТУЛАТ, Т.Г.; ГУНЧАК, В.М.; НАСТАС, Т.Н.; ВОЛОЩУК, Л.Ф.; БОТНАРЬ, В.Ф.; ГАВРИЛИЦА, Л.Ф.; ТРЕТЬЯКОВА, Т.Ф.; СОЛОМИЙЧУК, М.П.; ЗЕЛЯ, А.Г.; МОЛЧАНОВА, Е.Д.; ЛОБАН, Л.Л.; КОРДУЛЯН, Ю.В.; ЗЕЛЯ, Г.А. Биотехнологические средства защиты растений. Руководство по выбору, производству и применению для контроля основных вредителей и болезней cельскохозяйственных культур. Chișinău: Capatina-print S.R.L. - Pergament, 2019. 140 c.
 13. VOLOȘCIUC, L.; CEPOI, L. Microbiologie și Virusologie. Suport de curs. Chişinău: USDC, 2020, 375 p. ISBN 978-9975-3389-0-5.
 14. BOINCEAN, B.; VOLOŞCIUC, L.; RURAC, M.; HURMUZACHI, IU.; BALTAG,  G. Agricultura conservativă. Manual pentru producători agricoli şi formatori. Chișinău. IFAD. 270 p.

Brevete de invenție

 1. Gorban V., Voineac V., Voloșciuc L., Bradovschi V., Batco M., Zavtoni P., Nastas T. Dispozitiv pentru sterilizarea și infectarea cu viruși a insectelor dăunătoare. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 7893 din 04.09.2014.
 2. GORBAN V.; VOINEAC V.; VOLOSCIUC L.; BRADOVSCHII V.; BATCO M.; ZAVTONII P.; NASTAS T.  Dispozitiv pentru sterilizarea şi infectarea cu viruşi a insectelor dăunătoare. MD 831 din 2015.06.30.
 3. GORBAN, V.; VOINEAC, V.; VOLOSCIUC, L.; BRADOVSCHII,V.; BATCO, M.; NASTAS, T.; ZAVTONII, P. Devices for signaling, monitoring and combating harmful insects (ciclu de invenții MD 831, 2015.06.30, MD 864, 2015.08.31, MD 937, 2016.03.31).
 4. GORBAN, V.; VOINEAC, V.; TODIRAŞ, V.; BRADOVSCHI,I V., ŞLEAHTICI, V.;BATCO, M.; VOLOŞCIUC, L.; NASTAS, T.; ZAVTONII, P. Dispozitive pentru semnalizarea, monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare. Brevete de scurtă durată: MD 831, 864  nr.8145 din 2015.06.11.
 5. ŞUBINA V., VOLOSCIUC L.  Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de bacteriene Bacillus subtilis CNMN-BB-09. Brevet de invenţie MD 1106 din 2017-07-31.
 6. ŞUBINA, V.; VOLOŞCIUC, L.; BURŢEVA, S. Procedeu de tratare a seminţelor de tomate înainte de semănat: Brevet de invenţie de scurtă durată eliberate. MD 1187 din 2018.04.30.

Date de contact:

Tel.: (+ 373 22) 78 20 57             
Fax: (+373 22) 55 61 80
E-mail: [email protected]