Laboratorul Resurse Genetice Vegetale

Șef laborator: Anatolie GANEA, doctor în biologie, conferențiar cercetător  

Potențialul științific: 

11 cercetători științifici (6 doctori în științe), inclusiv;  6 cercetători științifici coordonatori, 5 cercetători științifici, specialiști, laboranți și ingineri.

 1. Ganea Anatolie, dr.,  cerc. șt. coord., e-mail: [email protected]    
 2. Macovei Milania, dr., cerc.șt.coord., e-mail: [email protected] 
 3. Corlăteanu Liudmila, dr., cerc. șt. coord., e-mail: [email protected] 
 4. Melian Lolita, dr., cerc .șt. coord., e-mail: [email protected]
 5. Romanciuc Gabriela, dr., cerc. șt. coord., e-mail: [email protected]
 6. Bîlici Elena, dr., cerc. șt. coord., e-mail: [email protected]
 7. Focșa Nina, cerc.șt.
 8. Curșunji Dmitri , cerc.șt., e-mail: [email protected]
 9. Mihăilă Victoria, cerc. șt., e-mail: [email protected]
 10. Mogîlda Anatolii, cerc. șt., e-mail: [email protected]
 11. Cuțitaru Doina, cerc. șt., e-mail: [email protected]

Direcțiile principale de cercetare
Inventarierea, colectarea, evaluarea, conservarea și utilizarea durabilă a agrobiodiversității vegetale în Republica Moldova
Investigațiile se realizează în cadrul următoarelor blocuri de probleme:
1. Conservarea  in situ a agrobiodiversității vegetale:
•    Inventarierea populațiilor rudelor sălbatice ale unor plante de cultură în cadrul ariilor protejate ale Republicii Moldova;
•    Poziționarea și cartarea rudelor sălbatice ale culturilor pomicole în afara zonelor de protecție;
•    Inventarierea și colectarea formelor locale ale plantelor cultivate în gospodăriile țărănești (de fermieri) în toate zonele ale Moldovei.

2. Studierea resurselor genetice vegetale:
•    Evaluarea perametrilor morfo-biologici ai genotipurilor din colecții în condiții de câmp și de seră în corespundere cu Descriptorii internaționali;
•    Studiul manifestării caracterelor cantitative și calitative la mostrele de plante cultivate în scopul evidențierii surselor de productivitate și rezistență la factorii abiotici și biotici limitrofi de mediu;
•    Pașaportizarea biochimică a colecțiilor de culturi agricole după parametrii activității unor enzime, polimorfismul și specificitatea proteinelor de rezervă din semințe și după alți componenți.
3. Conservarea ex situ a resurselor genetice vegetale:
•    Studiul fiziologo-biochimic al semințelor diferitelor plante de cultură din colecțiile active și de lucru și elaborarea metodelor de micșorare a acțiunii nefavorabile a păstrării îndelungate a germoplasmei asupra viabilității semințelor;
•    Crearea și conservarea colecției de bază a plantelor de cultură;
•    Administrarea Colecției naționale de resurse genetice vegetale pentru alimentație și agricultură din Republica Moldova.
4. Documentarea agrobiodiversității vegetale:
•    Menținerea și administrarea sistemului informațional național ReGen în aria conservării agrobiodiversității vegetale.

          Pentru efectuarea investigațiilor menționate Laboratorul Resurse Genetice Vegetale dcispune de un set de echipamente moderne – navigatoare GPS, numărător de semințe  Contador - Pfeuffer Gmbh, Germania,  cântare electronice  Kern, Germania, congelatoare Bosh, Germania,  analizator al umidității semințelor  MRS 120-3 - Kern, Germania, cameră climatică MLR-351 – Sanyo, Japonia; dezumidificator al aerului  M120 - Munters, Suedia; incubator Mir-253 – Sanyo, Japonia, distilatoare 2001/4 – GFL, Germania; camere pentru electroforeză; compiutere Pentium IV, camere digitale foto, chimicale, veselă de laborator  etc.

Rezultate relevante

A fost argumentată  și creată prima tranșă a Băncii naționale de Gene. S-a fundamentat structura Sistemului național de conservare a agrobiodiversității vegetale. S-a efectuat inventarierea unui șir de populații ale rudelor sălbatice de culturi pomicole (Prunus avium, Corylus  avellana, Malus sylvestris, Cornus mas și Pyrus pyraster) în diverse ecosisteme forestiere și s-au colectat forme locale ale plantelor cultivate din gospodăriile țărănești.

Investigațiile complexe ex situ ale colecțiilor diferitelor specii de plante cultivate au condus la evidențierea unor surse prețioase de rezistență și productivitate. Astfel, în condiții de câmp au fost studiate  forme  locale și  alte  mostre  de  colecție ale  năutului după potențialul lor de  productivitate și rezistență la stresurile abiotice (seceta și arșița) și biotice (ascohitoza și fuzarioza). S-au obținut hibrizi intraspecifici între  genotipuri contraste și s-au depistat familii rezistente la ascohitoză și cu o productivitate înaltă. S-a efectuat aprecierea populațiilor locale și a liniilor autopolenizate de porumb după precocitate, rezistență la seceta edafică și arșiță, polignire. Au fost create colecții speciale ale resurselor genetice de porumb și tomate.

S-a efectuat evaluarea complexă a genotipurilor și a populațiilor de tomate (F6-F9) după productivitate și rezistență la factorii abiotici stresanți. S-au obținut 46 linii de tomate care îmbină productivitatea înaltă cu rezistența la factorii nefavorabili ai mediului, trei din care au fost perfectate ca soiuri și transmise pentru testare de Stat. Au fost cercetate și reproduse formele mutante de tomate, varietăți sălbatice și semisălbatice după un complex de caractere utile. S-a evidențiat un material prețios de tomate cu caractere marker care urmează a fi inclus în programele de ameliorare. După suma indicilor cantitativi și calitativi s-au descris genotipuri de   Сapsicum annuum и Solanum melongena. S-au executat selectări individuale ale formelor prețioase care se utilizează în programele de amelioare. La nivel de sporofit și gametofit a fost studiat potențialul de productivitate și rezistență la patru specii din genul  Cuphea (C. lanceolata, C. lutea, C. viscosissima, C. carthagenensis) în condițiile introducerii lor. S-au depistat forme rezistente la stresurile abiotice.
Au fost efectuate cercetări privind sporirea viabilității semințelor diferitelor specii de plante cultivate din colecțiile de lucru și cele active ale Băncii de Gene. S-au propus metode efective de stimulare a proceselor de germinare a semințelor în condițiile conservării lor  ex situ prin intermediul factorilor chimici (bioreglatori naturali) și fizici (iradiere  milimetrică). Au fost evidențiate concentrațiile optimale și expozițiile de utilizare a glicozidelor steroidice asupra semințelor îmbătrânite. S-au depistat regimurile stimulative de aplicare a undelor milimetrice în dependență de lungimea de undă, densitatea puterii și expozițiile iradierii care diferă de metodele tradiționale prin avantage tehnologice și economice, precum și puritate ecologică.  
S-a determinat conținutul inhibitorilor proteici (responsabili de rezistența plantelor la condiții extremale) în semințele culturilor leguminoase (soia, fasolea, năutul). A fost elucidată omogenitatea semințelor din colecția culturilor cerealiere păioase după mărimea activității polifenoloxidazei (tirozinazei) la speciile de grâu, triticale și secară. S-a pus la punct sistemul de testare a rezistenței unor culturi cerealiere la poluanții chimici de natură organică și anorganică (fenolul, acizii anorganici etc.) și în baza lui au fost analizate mostrele vegetale din colecții.
A fost creat și se administrează sistemul informațional național ReGen privind colectarea și stocarea datelor în aria conservării in situ, on farm și ex situ a agrobiodiversității vegetale în Republica Moldova.

Colaborare:

 • Institutul de Cercetări Științifice  în Fitotehnie ”N.I.Vavilov”,  Federația Rusă (or.St.Peterburg);
 • Centrul Național de Resurse Genetice Vegetale din Ucraina, Institutul de Fitotehnie ”V.I.Iuriev”, Ucraina (or.Harkov).
 • Centrul de Stat de Testare a Soiurilor și Resurse Genetice Vegetale, Kîrgîzstan (or.Bișkek);
 • Stațiunea Experimentală de Fitotehnie Ustimovka, Ucraina

Publicații relevante:

 1. Ganea A. Conservarea agrobiodiversităţii vegetale în Republica Moldova. Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe chimico-biologice”. 2006,  p.208-213.
 2. Ganea A. Rolul agrobiodiversităţii în condiţiile schimbărilor climatice globale. În: Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Ia Conferinţă Internaţională. Chişinău, 11-12 noiembrie 2009. Chişinău, 2009, p.307-315.
 3. Корлэтяну Л.Б.  Жизнеспособность семян культурных растений в условиях консервации ex situ при действии миллиметрового излучения. Кишинев: Tipografia AŞM,  2012. 156 с.
 4. Mihnea N., Ganea A. Tomatele. Chișinău: Tipografia AŞM,  2012. 140 p.
 5. Corlateanu L.    The biological effect of the electro-magnetic field of the millimeter diapason on seeds after their long-term storage in plant genebanks. Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe chimico-biologice.” 2006, р.199-204.
 6. Чебан А.Н. Методы молекулярной биологии для тестирования разнообразия диких рас и идентификации генотипов растений в генетических коллекциях ex situ. În: Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Ia Conferinţă Internaţională. Chişinău, 11-12 noiembrie 2009. Chişinău, 2009, p. 117-122.
 7. Маковей М.Д. Генетическая разнородность  мутантных форм томата по устойчивости мужского гаметофита к жаре, засухе и холоду.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, nr. 2  (317), p.76-84.
 8.   Былич Е. Изучение и сохранение генофонда кукурузы. În: Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Ia Conferinţă Internaţională. Chişinău, 11-12 noiembrie 2009. Chişinău, 2009, p.292-295.
 9. Mihnea N., Ganea A. Investigation of genetic diversity of local forms of vegetable crops in the Republic of Moldova. Oltenia.Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. 2012, 28(1), p.14-18.
 10. Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Ганя А.И. и др. Изменение физиологических, биохимических и генетических параметров семян и проростков чечевицы (Lens culinaris) под влиянием обработки семян миллиметровым излучением.  În: Интродукция нетрадиционных и редких растений. Материалы IX Международной  научно-практической конференции,  8-12 июня 2010 г., I том, г. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010,  с.106-109.
 11. Маковей М. Д.  Доля влияния родительских компонентов скрещивания на наследуемость устойчивости к температурным стрессам у томатов. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţele Vieţii. 2011, nr.1 (313), p. 88-94.
 12. Romanciuc G., Ganea A.. The establishment of documentation system for the in situ conservation of plant genetic resources in Republic of Moldova. Studii si Cercetari Stiintifice. Seria Biologie. Biologie vegetală. Universitatea ”V. Alecsandri”, Bacău, 2010, 18, p.38-42.
 13. Куршунжи Д.К., Ганя А.И. Адаптивные свойства некоторых коллекционных образцов нута. În: Rolul culturilor leguminoase şi furagere în agricultura Republicii Moldova. Materialele  conferinţei  internaţionale. Republica Moldova, Bălţi, 17-18 iunie 2010. Chişinău,  2010, p.134-139.
 14. Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Ганя А.И. и др. О радиопротекторном действии миллиметрового излучения на семена кукурузы и тритикале. În: Probleme actuale în igiena radiaţiilor. Radioprotecţie şi Radiobiologie. Materialele Conferinţei Naţionale (jubiliară) cu participare internaţională. Chişinău, 17 octombrie 2009. Chişinău, 2009, p.139-144.
 15. Чебан А.Н.,  Тома З.Г., Ганя А.И.  Полиморфизм белков семян в характеристике генетического разнообразия фасоли из коллекции ex situ. Мат. Межд. научн. конф. «Ботанические сады - центры сохранения разнообразия мировой флоры», 18-22 мая, Киев, 2009. Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия «Интродукция и сохранение растительного разнообразия», 2009, выпуск № 27, с. 153-155.
 16. Корлэтяну, Л.Б.; Маслоброд, С.Н.; Ганя, А.И.; Гушкан, И.В. Повышение жизнеспособности семян некоторых зернобобовых культур в условиях консервации ex situ при действии миллиметрового излучения. În: «Плодоводство и ягодоводство России». Сборник научных работ. Том ХХХIV. Часть 1. Москва, 2012, с.372-379.
 17. Mihăilă V., Bâlici E. Capacităţile adaptative ale gametofitului masculin la specia Cuphea lanceolata Ait. „Studia Universitatis” Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012. Nr. 6 (56), p.20-24.
 18. Фокша Н.Г., Ботнарь В.Ф.,  Боровская А.Д. Новый сорт сладкого перца Каолин. În: Материалы  IX Межд.  симпозиума  «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва, 2011, с.104-107.
 19. Маслоброд С.Н., Корлэтяну Л.Б., Ганя А.И. Влияние миллиметрового излучения на жизнеспособность растений.1. Изменение метаболизма семян при воздействии фактора на сухие семена. Электронная обработка биологических объектов и пищевых продуктов. 2010, nr.5(265), с. 93-105.
 20.   Былич Е. Оценка образцов коллекции кукурузы по некоторым хозяйственно-биологическим признакам. Meterialelele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională   „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorârii plantelor”, Chişinău, 9-10 octombrie 2008, Chişinău, 2008,  с. 493-498.  
 21.   Чебан А.Н., Колосов В.Т., Ганя А.И., Серебриян Н. Состав полипептидов трудноизвлекаемой белковой фракции из семян различных генотипов нута (Cicer arietinum L.). În: Plant Agrobiodiversity. Chişinău, 2006, p.196-208.
 22. Куршунжи Д. Изучение коллекции нута и оценка наиболее урожайных генотипов в  условиях центральной зоны Молдовы. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova:evaluarea, conservarea şi utilizarea. Materiale simpozionului naţional, Chişinau, 26-27 iunie 2008. Chişinau, 2008, с. 155-159.
 23. Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Ганя А.И., Гушкан И.В. Физиологические и  биохимические параметры проростков дурмана (Datura stramonium L.) при воздействии на семена миллиметрового излучения с различными длинами волн. În: Материалы  IX Межд.  симпозиума  «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва, 2011, с.79-81.
 24. Бивол И. Наследование некоторых качественных и количественных признаков гибридами первого поколения Vigna unguiculata.Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe chimico-biologice”, 2006, p.175-180.
 25. Toma Z., Ceban A., Ganea A., Buiucli P., Veveriţa E., Gorea A. Variabilitatea unor caractere de calitate a seminţelor de cereale păioase in dependenţă de condiţionale de creştere şi dezvoltare a plantelor.  În : Materialele Conferinţei ştiinţifice „Stuctura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate”, Chişinău, 17 noiembrie 2011. Chişinău, p.282-285.
 26. Romanciuc G. Managementul datelor de conservare a resurselor genetice vegetale. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea.  Materiale simpozionului naţional, Chişinau, 26-27 iunie 2008. Chişinau, 2008, p. 309-312.
 27. Котрлэтяну Л., Маслоброд С.,  Гушкан И., Ганя А.  Оценка стимуляции метаболизма   прорастающих семян томата при воздействии миллиметрового излучения по активности  о-ИУК и   накоплению белка. Studia Universitatis, seria „Ştiinţe ale naturii”. Chişinău, 2008, 7(17),  p. 122-124.
 28.   Ганя А.И., Третьякова С.А. Проблема консервации in situ лещины обыкновенной (Corylus avellana   L.) в Молдове. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Materialele simpozionului naţional, Chişinau, 26-27 iunie 2008. Chişinau, 2008, с. 68-76.
 29. Corlăteanu L.B.   Natural bioregulators – exogenous inductors of seed germination under the ex situ conservation. În: Plant Agrobiodiversity.Chişinău, 2006, p. 221-232.   
 30. Цэрану Л.А., Жакотэ А.Г., Ганя А.И.    Влияние мутантного гена alc в гетерозиготном состоянии на изменчивость некоторых количественных признаков у гибридов F1 томата (Lycopersicon esculentum Mill.).Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe chimico-biologice”. 2006,  p.214-221.
 31. Маковей М.Д.  Селекция сортов томата по комплексу основных хозяйственно ценных признаков. În: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы. 125-летию со дня рождения Н.И.Вавиловa посвящается III Международная научно-практическая конференция. Москва, 2012, с. 324-329.
 32. Чебан А.Н., Тома З.Г., Колосов В.Т., Суница Ф.Ф. Идентификация местных форм фасоли коллекции ex situ по полепептидному составу трудноизвлекаемой  белковой фракции из семян. În: Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Ia Conferinţă Internaţională. Chişinău, 11-12 noiembrie 2009. Chişinău, 2009, p. 123-132.
 33. Romanciuc G., Ganea A. Iniţierea sistemului de documentare privind conservarea on farm a resurselor genetice vegetale în Republica Moldova. În: Conservarea diversităţii plantelor. Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Chişinău: „Tipogr.Reclama”, 2010, p. 226-233.
 34. Mihăilă V., Bâlici E. Evaluarea unor specii de Cuphea după rezistenţa lor la temperaturi înalte. Materialele conferinţei ştiinţifice”Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate”, Chişinău, 17 noiembrie, 2011. Chişinău, 2011, p. 271-274.
 35. Маковей М.Д. Перспективные линии для возделывания в условиях Молдовы. În:  Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в XXI веке (иммунитет, селекция, интродукция) Научные Труды. Посв.  110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С.Дунина. Россельхозакадемия, Т.IV,Часть II. Москва, 2011, с.304-309.
 36. Grigori V. Introducenţi noi din genul Cuphea în Republica Moldova: realizări şi perspective. În: Plant Agrobiodiversity. Tipografia A.Ş.M. Chişinău, 2006, p.267-273.
 37. Маковей М.Д., Ганя А.И.  Мутантные формы томатов, как источники хозяйственно ценных признаков для селекции. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, nr. 2  (317),  с.91-100.
 38. Былич E. Н. Воздействие абиотических факторов среды на проявление протандрии кукурузы. În: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в XXI веке (иммунитет, селекция, интродукция). Научные Труды. Посв. 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии  М.С.Дунина. Россельхозакадемия. Москва, 2011, Том. IV (II), с. 167-169.

Date de contact:
Str. Padurii, 20
Tel./Fax: (373 22) 550 249, tel.: (373 22) 569 361
E-mail: a[email protected]