Laboratorul Plante Aromatice și Medicinale

Șef de laborator: Balmuş Zinaida, dr., conferenţiar  cercetător

Cercetările ştiinţifice efectuate în acest laborator au ca scop crearea, evaluarea şi implementarea genotipurilor, hibrizilor, soiurilor noi de plante aromatice şi medicinale rezistente la factori abiotici (ger, iernare, secetă) şi biotici (boli), adaptate la condiţiile de cultivare ale Republicii Moldova, inclusiv în condiţiile schimbărilor climatice, încălzirii globale. E de menţionat faptul că în anii secetoşi (2007, 2012, 2015, 2018), productivitatea, randamentul soiurilor create în acest laborator au fost mai înalte de cât în anii cu depuneri atmosferice obişnuite. Soiurile sunt rezistente la ger şi iernare, inclusiv la scăderea bruscă de temperaturi.

Echipa de cercetare: 1 doctor habilitat, 5 doctori, 3 cercetători, 2 specialişti (chimişti farmacişti),  1 laborant:

1. Balmuş Zinaida, dr., conferenţiar  cercetător, cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
2. Botnarenco Pantelimon, dr., cercet. şt. coordonator, conferenţiar  cercetător; e-mail: [email protected]
3. Chisnicean Lilia, dr., cercetător şt. coordonator, conferenţiar  cercetător; e-mail: [email protected]
4. Cotelea Ludmila, dr., cercetător şt. superior, conferenţiar  cercetător; e-mail: [email protected]
5 Butnăraş Violeta, cercetător şt. superior, conferenţiar  cercetător; e-mail: [email protected]
6. Baranova Natalia, cercetător şt. stagiar;
7. Jelezneac Tamara, cercetător ştiinţific; e-mail: [email protected]
8. Vornicu Zinaida, cercetător ştiinţific; e-mail: [email protected]

Rezultatele principale:

Laboratorul a creat şi omologat 38 soiuri de plante medicinale şi aromatice de provenienţă hibridă. În prezent (2020) în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova sunt incluse 21 soiuri brevetate. Soiurile create de Salvia sclarea reprezintă hibrizi de diferite tipuri cu heterozis constant, fixat la principalele caractere cantitative, inclusiv conţinutul în ulei esenţial, care influențează direct productivitatea, randamentul soiurilor. Soiurile de levănţică reprezintă hibrizi de prima generaţie ce manifestă un heterozis foarte înalt la producţia de inflorescenţe şi conţinutul de ulei esenţial. Soiurile altor specii de plante, de asemenea sunt de provenienţă hibridă şi sunt foarte productive.

Se efectuiază cercetări de extindere a sortimentului de plante aromatice şi medicinale cultivate.  Elaborarea soiurilor de sovârv, ce aparţin la două subspecii – Origanum vulgare ssp, vulgare şi Origanum vulgare ssp. hirtum, fac parte din aceste cercetări. În acest an se vor prezenta cereri la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante pentru testare, omologare şi introducerea în Registru de Stat, precum şi la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru brevetarea unui soi de Origanum vulgare ssp, vulgare şi a unui soi de Origanum vulgare ssp. hirtum.

Soiurile  create de colectivul Laboratorului Plante Aromatice  şi  Medicinale sunt foarte apreciate nu numai de producătorii care le cultivă. Prezentate la Saloane internaţionale cum ar fi EUROINVENT, PROInvent, INVENTICA; INFOINVENT  etc. soiurile au fost menţionate cu diplome de, diplome de excelenţă, medalii de aur, argint. bronz.   

Laboratorul menţine, evaluează, completează şi reproduce o vastă colecţie de plante medicinale şi aromatice. Acestea fac parte din 34 familii, 80 genuri, în total peste 200 taxoni, toate fiind surse de germoplasmă pentru crearea de hibrizi şi soiuri noi.
Rezultatele cercetărilor privind genetica şi ameliorarea plantelor au fost publicate în peste 400 lucrări ştiinţifice. Numai în 2019 au apărut 33 publicaţii cercetătorii laboratorului ale colectivului laboratorului.

Publicaţii,  2019.

 1. GONCEARIUC, M.; ZBANCĂ, A.; PĂNUŢĂ S. Ghid practic privind cultivarea lavandei și administrarea afacerii. 128 p. Tipograf. Print-Caro. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-56-687-2
 2. GONCEARIUC M., COTELEA L., BALMUS Z., BUTNARAS V., MASCOVTEVA S., BOTNARENCO P. Medicinal and aromatic plants varieties resistant to drought. Tom. 35, no. 1 / 2019, Romania, ISSN 1454-6914 B+, Indexata ISI  Thomson Reuters   pp. 65-70.
 3. GONCEARIUC, M. Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants. Buletinul ASM. Ştiinţele Veţii, 2019, nr.2 (338), p.95-103.
 4. BALMUŞ, Z.; GONCEARIUC, M.; COTELEA, L.; BUTNARAŞ, V. Crearea și evaluarea liniilor consangvinizate de Salvia sclarea L. În: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălţi, 21-22 iunie 2019. Ed. a 3-a. Bălţi: S. n., 2019 Tipogr. ”Indigou Color”, pp. 93-98. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 5. BUTNARAŞ, V.; GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; MAȘCOVȚEVA, S.; COTELEA, L. Expresia heterozisului la hibrizii perspectivi de L. angustifolia Mill. În: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălţi, 21-22 iunie 2019. Ed. a 3-a. Bălţi: S. n., 2019 Tipogr. ”Indigou Color”, pp. 98-102. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 6. CHISNICEAN, L. Cultivarea speciei Stevia rebaudiana Bertoni. Metode de multiplicare. În: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălţi, 21-22 iunie 2019. Ed. a 3-a. Bălţi: S. n., 2019 Tipogr. ”Indigou Color”, pp. 106-111. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 7. COTELEA, L.; GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; BUTNARAŞ, V.; BOTNARENCO, P. Evaluarea şi selectarea hibrizilor de Salvia sclarea L. în calitate de forme parentale, utilizate în hibridări. În: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălţi, 21-22 iunie 2019. Ed. a 3-a. Bălţi: S. n., 2019 Tipogr. ”Indigou Color”, pp. 113-119. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 8. COTELEA, L.; GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; BUTNARAŞ, V.; BOTNARENCO, P. Caractere cantitative evaluate la hibrizi F1 de Salvia sclarea L. În: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălţi, 21-22 iunie 2019. Ed. a 3-a. Bălţi: S. n., 2019 Tipogr. ”Indigou Color”, pp. 119-129. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 9. ЖЕЛЕЗНЯК, Т. Г.; ВОРНИКУ, З. Н. Семенное и вегетативное размножение чабера горного (Satureja montana L.). În: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: materialele conf. naţ. cu participare intern., Bălţi, 21-22 iunie 2019. Ed. a 3-a. Bălţi: S. n., 2019 Tipogr. ”Indigou Color”, pp. 164-168. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 10. ROŞCA, N. D.; BARANOVA, N. V. The production of raw material and essential oil from valuable varieties of Mentha. B: Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений-от изучения к внедрению (сельскохозяйственные и биологические науки): материалы 3-eй междунар. науч.-практ. конф. (в рамках 4-го науч. форума „Неделя науки в Крутах – 2019”), с. Круты, Черниговская обл., Украина. 14-15 марта 2019 г. Круты, 2019, т. 2, с. 136-141.
 11. ROSCA, N. D.; JELEZNEAC, T. G.; VORNICU, Z. N.; BARANOVA, N. V. The productive characteristics of vegetative and generative planting material of mountain savoury (Satureja montana L.) B: Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений – от изучения к внедрению (сельскохозяйственные и биологические науки): материалы 3-eй междунар. науч.-практ. конф. (в рамках 4-го науч. форума „Неделя науки в Крутах – 2019”), Черниговская обл., Украина. 14-15 марта 2019 г. Круты, 2019, т. 2, с. 142-153.
 12. ЖЕЛЕЗНЯК, Т. Г.; РОШКА, Н. Д.; БАРАНОВА, Н. В.; ВОРНИКУ, З. Н. Изучение структуры урожая плодов и семенной продуктивности у пассифлоры (Passiflora incarnata L.) в различные годы вегетации. B: Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений-от изучения к внедрению (сельскохозяйственные и биологические науки): материалы 3-eй междунар. науч.-практ. конф. (в рамках 4-го науч. форума „Неделя науки в Крутах – 2019”), с. Круты, Черниговская обл., Украина. 14-15 марта 2019 г. Круты, 2019, т. 2, с. 47-55
 13. КИСНИЧАН, Л. П. Изучение некоторых биологических аспектов вида Кардиоспермума халикакабского (Cardiospermum halicacabum L.) c целью его внедрения. B: Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений – от изучения к внедрению (сельскохозяйственные и биологические науки): материалы 3-eй междунар. науч.-практ. конф. (в рамках 4-го науч. форума „Неделя науки в Крутах – 2019”), с. Круты, Черниговская обл., Украина. 14-15 марта 2019 г. Круты, 2019, т. 2, с. 168-173.
 14. КИСНИЧАН, Л. П. Изучение всхожести и сроков хранения семян некоторых пряно-ароматических, лекарственных трав. В: Лiкарськi рослини та перспективи дослiджень: mатерiали 4-ой мiжнар. науковоi конференцii, Березоточа, 13-14 червня 2019 року. Киiв: Компринт, 2019. с. 94-97.
 15. КИСНИЧАН, Л. П. Биологические особенности при интродукции вида Cymbopogon в коллекции пряно-ароматических растений. В: Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям: материалы 7-ой междунар. науч.-практ. конф., 30-31 май 2019. Полтава, 2019 Дистанционнаяс.37-38, doi.org/10.5281/zenodo3252915.
 16. КИСНИЧАН, Л. П. Селекция ароматических, пряно-вкусовых в Молдове. В: Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к тeхнологиям будущего: 2-ая междунар. науч. конф., посвящ. памяти акад. Е.И. Ермакова, Санкт-Петербург, 2019, 2-4 окт. с. 426-431.
 17. КОТЕЛЯ, Л. А.; ГОНЧAРЮК, М. М.; БАЛМУШ, З. К.; БУТНАРАШ, В. И.; МАШКОВЦЕВА, С. А. Изучение перспективных гибридов F1 Salvia sclarea L., с различным вегетационным периодом. В: Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего”, посвящ. памяти акад. Е.И. Ермакова: материалы 2-ой междунар. науч. конф., 2-4 окт. 2019 г. Санкт-Петербург, 2019, c. 486-494. ISBN 978-5-905200-40-3.
 18. МАШКОВЦЕВА, С. А.; ГОНЧAРЮК, М. М.; БУТНАРАШ, В. И.; КОТЕЛЯ, Л. А.; БАЛМУШ, З. К. Перспективные гибриды первого поколения (F1Lavandula angustifolia Mill. В: Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого до современных технологий: материалы 7-ой междунар. науч.-практ. конф., 30-31 мая 2019 г. Полтава, 2019, с. 56-59.
 19. BALMUŞ, Z. Parfum Perfect soi nou de Salvia Sclarea L. creat în Republica Moldova. Caracteristica hibrizilor de lavandă cu conţinut ridicat de ulei esenţial. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 139. ISBN 978-9975-56-695-7.
 20. BOTNARENCO, P. Evaluarea caracterelor productive la soiuri de trandafir aromatic (Rosa damascena x Rosa gallica). În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 140. ISBN 978-9975-56-695-7.
 21. BUTNARAŞ, V. Caracteristica hibrizilor de lavandă cu conţinut ridicat de ulei esenţial. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 145. ISBN 978-9975-56-695-7.
 22. CHISNICEAN, L. Negrilica de Damasc (Nigela damascena L.) – sursă de substanțe biologic active. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 149. ISBN 978-9975-56-695-7.
 23. COTELEA, L. Efectul heterozis la hibrizi F1 în trepte și complecși de Salvia sclarea L. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 151. ISBN 978-9975-56-695-7.
 24. COTELEA, L. Hibrizi perspectivi de Salvia sclarea L., cu conținut înalt de ulei esențial. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 152. ISBN 978-9975-56-695-7.
 25. GONCEARIUC, M. Cultivarea soiurilor de plante medicinale şi aromatice în scopul diminuării impactului negativ al secetei. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 154. ISBN 978-9975-56-695-7.
 26. GONCEARIUC, M.; COTELEA, L.; BALMUŞ, Z.; BUTNARAS, V.; MASCOVTEVA, S.; BOTNARENCO, P. The medicinal and aromatic plants varieties resistant to drought. In: The Museum and Scientific Research: the sci. intern. conf., September 12-14, 2019: book of abstr. The 26th edit. Craiova: Edit. Antheo-DeGrafo ADV, 2019, nr. 6/19, p. 53.
 27. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; COTELEA, L.; BUTNARAŞ, V.; BOTNARENCO, P. Diversity of the genotypes of Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Origanum vulgare ssp. hirtum Iietsw. In: Life Sciences for Sustainable Development: the18th international conf., 26-28 sept.: book of abstr. / University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Romania, 2019, nr 6, p. 18. (http://symposium.usamvcluj.ro/).
 28. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; COTELEA, L.; BOTNARENCO, P.; BUTNARAS, V.; MASCOVTEVA, S. The new early variety of Salvia sclarea L. (Cary sage). In: Proceedings of the 11th Edition of Euroinvent European Exhibition of Creativity and Innovation 2019. Copyright © 2019. Editor: A. V. SANDU. P. 226. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
 29. GONCEARIUC, M., BALMUŞ. Z. Aroma Unica - the new variety of Lavandula angustifolia Mill. (Lavender). In: Proceedings of the 11th Edition of Euroinvent European Exhibition of Creativity and Innovation 2019. Iaşi, Copyright © 2019. Editor: A. V. SANDU. P. 224. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
 30. JELEZNEAC, T.; BARANOVA, N.; VORNICU, Z. Evaluarea eficientei tehnologiei cu două coase la Passiflora incarnata L. în anul unu de vegetaţie. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 95. ISBN 978-9975-56-695-7.
 31. JELEZNEAC, T.; VORNICU, Z.; BARANOVA, N. Изменение хозяйственных признаков у чабера горного (Satureja montana L.) при различных способах инициирования посадок. În: Biotehnologii avansate – realizări şiperspective: al 5-lea simpoz. naţ. cu participare intern., 21-22 oct. 2019: teze. Chişinău, 2019, p. 157. ISBN 978-9975-56-695-7.
 32. ЖЕЛЕЗНЯК, Т. Г.; ВОРНИКУ, З. Н. Изменения показателей продуктивности в процессе вегетации у змееголовника молдавского. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений: сборник материалов 5-ой междунар. науч.-методол. конф., 15-17 апр. 2019 г. Москва: Росс. Унив. Дружбы народов, 2019, т. 2, с. 171-174. ISBN 978-5-209-09359-6.
 33. КИСНИЧАН, Л. П. Некоторые особенности роста и развития кумина (Cuminum cyminum L.) в климатических условиях Р. Молдова. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений: сборник материалов 5-ой междунар. науч.-методол. конф., 15-17 апр. 2019 г. Москва: Росс. Унив. Дружбы народов, 2019, т. 2, с. 207-209. ISBN 978-5-209-09359-6.
 34. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z. Levănţică (Lavandula angustifolia Mill.), soiul AROMA UNICA: Brevet pentru soi de plante nr. 288 MD. Nr. cererii v 2017 0011; data depozit. 2017.03.22; data acordării 2019.04.30. BOPI, 2019, nr 4, p. 62.