Laboratorul Genetica Rezistenţei Plantelor

Şef de laborator:

COTENCO Eugenia, doctor în științe biologice, conferentiar cercetator.

Potenţialul Ştiinţific:

În cadrul laboratorului ”Genetica  rezistenței plantelor” activează 14 cercetători științifici (3 doctori habilitaţi, 5 doctori în ştiinţe), inclusiv: 2 cercetători științifici principali,  5 cercetători ştiinţifici coordonatori, 1 cercetător ştiinţific superior, 1 cercetător ştiinţific, 5 cercetători științifici stagiari.

 1. Botnari Vasile, dr.hab., cerc. ştiințific princ., e-mail: [email protected]
 2. Alexandrov Eugeniu, dr.hab., cerc. ştiințific princ., e-mail: [email protected]
 3. Sîromeatnicov Iulia, dr., cerc. ştiințific coord., e-mail: [email protected]
 4. Cotenco Eugenia, dr., cerc. ştiințific coord., e-mail: [email protected]
 5. Mihailov  Mihail, dr.hab., cerc. ştiințific coord., e-mail: [email protected]  
 6. Moraru Gheorghe, dr., cerc. ştiințific coord., e-mail: [email protected] 
 7. Climenco Oxana, dr., cerc. ştiințific coord., e-mail: [email protected]
 8. Chilinciuc Alexei, dr., cerc. ştiințific sup., e-mail: [email protected]
 9. Ciobanu Renata, cerc. ştiințific,e-mail: [email protected]    
 10. Gladei Mihai, cerc. ştiințific stagiar, e-mail: [email protected]
 11. Ștefăneț Petru, cerc. ştiințific stagiar
 12. Paladi Dana, cerc. ştiințific stagiar, e-mail: [email protected]
 13. Paladi Ion, cerc. ştiințific stagiar, e-mail: [email protected]
 14. Pavelco Oleg, cerc. ştiințific stagiar, e-mail: [email protected]


Direcții de activitate: Mutageneza experimentală, tehnici in vitro, procedee  biotehnologice de inducere a variabilității plantelor în scopul  creării a noi genotipuri valoroase, hibridări intra- și interspecifice, selecţia gametică, haploidia, particularitățile de cultivare ale culturilor energetice.


Realizarea cercetărilor includ următoarele obiective:

 • Evaluarea variabilității și eredității caracterelor cantitative și calitative, identificarea surselor donatoare de gene responsabile de productivitate și rezistență la factorii extremali de climă în funcție de combinațiile hibride F1- F4 și formele parentale la tomate.
 • Perfecționate metodelor de selecţie gametică (polenică) a liniilor, soiurilor şi hibrizilor ce îmbină productivitatea potenţială înaltă cu rezistenţa ecologică în scopul determinării genotipurilor valoroase;
 • Elucidarea mecanismelor genetice de inducere a efectului haploidiei, obținerea liniilor homozigote cu productivitate sporită în baza hibrizilor simpli la porumb;
 • Utilizarea radiației gama și culturii in vitro în scopul inducerii variabilității fenotipice la plantele de cultură în scopul evidențierii formelor cu caractere importante pentru ameliorare;
 • Perfecționarea metodologiei de includere a speciilor genetic distante în crearea genotipurilor interspecifice proprii radiculare de viţă de vie (V.vinifera L. x M.rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită la factorii de mediu şi agenţi patogeni a genotipurilor create;
 • Evaluarea populațiilor locale de usturoi și ceapă în scopul selectării formelor cu caractere valoroase și includerea acestora în procesul de ameliorare;
 • Valorificarea hibrizilor și liniilor androsterile după caracterele cantitative și calitative la culturile de Sorg în scopul sporirii productivității în contextul schimbărilor climatice;
 • Determinarea particularităților agrobiologice de formare a biomasei  și valoarea energetică la genotipurile de Miscanthus spp., rezistenței la temperaturi extremale, deficitul hidric și alte condiții meteorologice nefavorabile (vânturi puternice, chiciură, zăpadă).

Rezultate ale cercetărilor:

•    Elaborate  procedee  biotehnologice de inducere a variabilității plantelor în scopul  creării a noi genotipuri valoroase (linii, hibrizi, soiuri) cu adaptabilitate, productivitate şi rezistență sporită la agenți patogeni şi diferite condiții de producere.
•    Pentru extinderea variabilității la cultura tomatelor s-au efectuat hibridări distante, aplicate radiații gama și cultura in vitro în rezultatul cărora  au  fost obținute combinaţii hibride inter- şi intraspecifice de tomate cu variabilitate sporită a caracterelor agronomice principale, care reprezintă un material inițial important pentru procesul de ameliorare. Combinațiile hibride obținute au fost evaluate după tipul de dominanță a caracterelor agronomice valoroase și heritabilitatea indicilor ce determină productivitatea. Cercetările s-au soldat cu crearea a 6 soiuri de tomate, ce au depășit soiurile anterioare după productivitate, calitate a fructelor, rezistență la factorii stresogeni, 4 din acestea  (Iulihirsutian, Anatolie, Jacotă şi Cerrydani) au fost omologate pentru cultivare în Republica Moldova.
•    La cultura triticalelor s-a stabilit influența semnificativă a radiației gama asupra masei calusale, puterea de acțiune a radiației fiind de 11,01%, totuși acțiunea maximă a manifestat-o genotipul cu o pondere de 72,15%. S-a constatat, că radiațiile gama a influențat procesul de divizare a celulelor la triticale, inducând aberații cromozomiale în ana-telofază la genotipurile cercetate, frecvența acestora majorându-se de la 11,57% la 28,20%, în comparație cu martorul celulele aberante au constituit 0%-4,56%.
•    Au fost obținuți inductori ai haploidiei la porumb cu o rată de 13-17% dintre care au fost selectate 16 linii care depășesc cu 47% după productivitate cea mai performantă formă parentală.
•    Cercetările la culturile de sorg sunt axate pe elaborarea tehnicilor ameliorative ce permit extinderea diversității, crearea materialului inițial pentru procesul de ameliorare. În rezultat au fost create 1258 linii şi hibrizi de sorg cu heterozigota Aa1  ce asigură efect heterozis înalt după productivitate (80-90 t/ha). Hibrizii obținuți cu utilizarea acestei heterozigote asigură un randament al biomasei până la 80-90 t/ha în lipsă de irigare, rezistenți la polignire. În perioada respectivă au fost creați doi hibrizi de sorg (SAȘM 2 și SAȘM 3) și un hibrid sorg x iarba de Sudan (SAȘM4) omologați pentru cultivare în Republica Moldova. Hibrizii de sorg zaharat creați depășesc după productivitatea biomasei cu 26-39% hibrizii omologați.  La CSTSP a R.Moldova se află în testare un soi de sorg pentru boabe (Avantaj).
•    Colecția de usturoi include peste 40 forme, ce a servit drept bază pentru evidențierea  și selectarea formelor valoroase.  În rezultat au fost evidențiate şi evaluate o formă ce nu formează tulpini florale (Moldabella) și o formă cu tulpini florale (Berechet) caracterizate prin  productivitate, calitate și rezistență sporită la factorii nefavorabili ai mediului. Soiurile sunt omologate pentru cultivare în Republica Moldova.   
•    Este menținută și completată colecția de germoplasmă la vița de vie, ce actual include 120 varietăți intra- și interspecifice. Hibrizii interspecifici de viță de vie (V.vinifera L. x M.rotundifolia Michx.) (Alexandrina, Nistreană, Malena şi Augustina, Bega, Ametist și Algumax) au fost creați prin metodologia de includere a speciilor genetic distante în crearea genotipurilor interspecifice proprii radiculari de viță de vie (V.vinifera L. x M.rotundifolia Michx.).  Sunt caracterizați prin  rezistență sporită la factorii de mediu şi agenți patogeni, posedă o perioadă precoce de maturizare a strugurilor, rezistență sporită față de temperaturile joase din perioada de iernare de  - 29oC, pot fi cultivați pe rădăcini proprii în zonele de Centru şi Nord a Republicii Moldova. Sunt omologați în anul 2019 pentru cultivare în Republica Moldova.

Publicaţii relevante:

ALEXANDROV, E. Crearea genotipurilor interspecifice rizogene de viţă de vie. Chişinău: S.n., 2020. ISBN 978-9975-3161-5-6. Tipogr. ”Lexon-Prim”, 232 p.
ALEXANDROV, E. Determination of the resistance to environmental factors of the interspecific hybrids of vines (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Agriculture - Science and Practice Journal. Cluj-Napoca, 2017. 101(1-2), 80-89. ISSN 1221-5317. Disponibil: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/agricultura/article/view/ 12707 /10362.
ALEXANDROV, E. Organic viticulture: real opportunities for implementation. Scientific Papers. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2019, 19(1), 20-26. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952.
ALEXANDROV, E. The genotypes feed-back to the environmental factors. Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture an Rural Development. Bucharest, 2017. 17(1), 43-48. ISSN 2284-7995. Disponibil: http://managementjournal. usamv.ro/pdf/vol.17_1/Art5.pdf.
ALEXANDROV, E. The potential of chemical compounds compared with grapevine berries color and degree of distancing from the initial species (spontaneous). Agriculture. Science and Practice Journal. Cluj-Napoca, 2017, 101(1-2), 68-79. ISSN 1221-5317. Disponibil: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/agricultura/article/view/12706/10361.
ALEXANDROV, E., BOTNARI, V., GAINA, B. Enciclopedie de viticultură ecologică. Chişinău: S.n., 2017 (Tipogr. „Lexon-Prim”). 280 p. ISBN 978-9975-139-09-0.
ALEXANDROV, E.; BOTNARI, V.; GAINA, B. Vines and arts. Scientific Papers. Ser. Management, economic engineering in agriculture and rural development. 2018, 18(1), 37-44. ISSN 2284-7995 (print), E-ISSN 2285-3952.
CLIFTON-BROWN, J., HASTINGS, A., MOS, N., McCALMONT, J.;ASHMAN, C.,BOTNARI, V., VIZIR, I. [et al.]. Progress in upscaling Miscanthus biomas production for the European bio-economy with seed-based hybrids. In: Global Change Biology Bioenergy. 2016. ISSN1757-1707 (on-line).Doi: 10.1111/gcbb.12357.p.1-12. (IF: 6.151).
CLIFTON-BROWN, JOHN; HARTFOUCHE, A.; …; BOTNARI, V. [et al.]. Breeding progress and preparedness for mass upsaling of perennial lingocellulosic biomass crops switchgrass, miscanthus, willow and poplar. Global Change Biology Bioenergy. 29 may 2018. 1-34. ISSN 1757-1707 (online). Doi: 10.1111/gcbb.12566.
Disponibil: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12357/epdf.
Disponibil: https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcbb.12566.
Disponibil: https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/Euroasia_journal_5_part_13.pdf.
DOBREI, A.; DOBREI, A.; DORAU, P.; ALEXANDROV, E.; BOTNARI, V.; GAINA, B. Universalitatea vitei-de-vie. Timisoara, Ed. SOLNESS, 2018. 305 p.
MIKHAILOV, M. Spontaneous chromosome doubling in maize haploids: the cases of high frequency. Maize Genetics Cooperation News Letter. Division of Biological Sciences and Division of Plants Sciences. Columbia, 2017, 91. ISSN 1090-4573.
SÎROMEATNICOV, Iu.; COTENCO, E.; CALALB, T.; CIOBANU, R. Characteristics of tomato varieties after valuable economic features. Buletinul Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 2, 131-137. ISSN 1857-064X.
АЛЕКСАНДРОВ, Е. Г.; ГАИНА, Б. С. Экологическое виноградарство – реальная перспектива. Виноделие и виноградарство. 2019, 2, 8-13. ISSN 2073-3631 eISSN 2073-3631. (IF РИНЦ: 0,397).
АЛЕКСАНДРОВ, Е.; БОТНАРЬ, В.; ГАИНА, Б. Генотипы винограда и факторы окружающей среды. Виноградарство и виноробство. Украина, 2018, вип. 55, 20-25.
АЛЕКСАНДРОВ, Е.; БОТНАРЬ, В.; ГАИНА, Б. Концентрация ресвератролов в соке ягод межвидовых генотипов винограда по мере отдаления от родительских первоначальных форм. Виноградарство и виноробство. Украина, 2018, вип. 55, 40-46.
БОТНАРЬ, В.Ф. Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте. Кишинэу : Б. и., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). 347 с. ISBN 978-9975-56-519-6.
КЛИМЕНКО, О. А. Взаимосвязь устойчивости к пониженной температуре и некоторых количественных признаков у кукурузы. Евразийский союз ученых : ежемесячный научный журнал. 2019, 3(60), ч. 5, 13-17. ISSN 2411-6467. Doi: 10.31618/ESU.2413-9335. (IF: 0,388).
КЛИМЕНКО, О.А. Изменчивость и наследуемость ряда признаков у простых гибридов f1 кукурузы при пониженной температуре и в обычных условиях. Eurasian union of scientists (EUS). Ежемесячный международный научно-исследовательский журнал. Impact factor (2019-2020) 1.44 (Academic Scientific Journals CiteFactor), registrat în ULRICHSWBEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY. No 5(74)/2020 9 часть, стр.19-26. DOI:10.31618/ESU.2413-9335.2020.9.74. https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/ 2020/06/Euroasia. 574. 9may. 2020.pdf
МИХАЙЛОВ, М. Э. Метод возвратных скрещиваний в дигаплоидной селекции кукурузы. Биотехнология и селекция растений. 2019, 2(2), 24-32. ISSN 2658-6266.
МИХАЙЛОВ, М.Э. Применение дигаплоидных линий в генетическом анализе и в селекции кукурузы. Кишинэу : Б. и., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). 232 с. ISBN 978-9975-56-505-6.
МИХАЙЛОВ, М.Э. Учет среднеожидаемого сцепления в биометрическом анализе количественных признаков. Генетика. 2015, 51(8), 953-962. ISSN1022-7954. (IF: 0,431).

Brevete de invenţii:

1.    ALEXANDROV E., BOTNARI V., GAINA B., Soi de viță de vie propriu radicular Alexandrina, nr. 342 din2020.04.03
2.    ALEXANDROV E., BOTNARI V., GAINA B., Soi de viță de vie propriu radicular Augustina, nr. 343 din 2020.03.04
3.    ALEXANDROV E., BOTNARI V., GAINA B., Soi de viță de vie propriu radicular Malena, nr. 345 din 2020.03.04
4.    ALEXANDROV E., BOTNARI V., GAINA B., Soi de viță de vie propriu radicular Nistreană, nr. 346 din 2020.03.04
5.   SÎROMEATNICOV, Iu.; JACOTĂ, A.; BOTNARI, V.; COTENCO, E.; CIOBANU, R.; CHIRILOV, E. Tomate (Solanum lycopersicum L.) soiul Iulihirsutian: Brevet pentru soi de plantă  188 MD din 2015.04.30.
6.   SÎROMEATNICOV, Iu.; JACOTĂ, A.; COTENCO, E.; BOTNARI, V.; CHIRLOV, E. Tomate (Solanum lycopersicum L.) soiul Anatolie: brevet pentru soi de plantă MD 191 din 2015.05.31.
7.    BOTNARI, V. Ceapa (Allium cepa L.), soiul Allex. Brevet pentru soi de plantă MD 218 din 2016.10.31.
8.  SÎROMEATNICOV, Iu.; BOTNARI, V.; JACOTĂ, A.; BALAUR, N.; COTENCO, E.; CIOBANU, R.; CHIRILOV, E. Tomate Solanum lycopersicum L. soiul CerryDani. Brevet pentru soi de plantă MD 239 din 2017.08.31.
9.  SÎROMEATNICOV, Iu.; BOTNARI, V.; JACOTĂ, A.; BALAUR, N.; COTENCO, E.; CIOBANU, R.; CHIRILOV, E. Tomate Solanum lycopersicum L. soiul Jacotă. Brevet pentru soi de plantă MD 240 din 2017.08.31.

Aprecieri a rezultatelor cercetărilor:

Rezultatele cercetărilor au fost apreciate  la un șir de Saloane internaționale de inovare și inventică cu 13 medalii de aur, 2 medalii de arint, 3 medalii de bronz, 5 diplome de excelență.
S-au obținut 2 premii a Academiei de Științe a Moldovei:
2018 -  Premiul  Academiei de științe a Moldovei pentru Agricultură “Ilie Untilă”
2019 -  Premiul  Academiei de științe a Moldovei pentru Agricultură “Ilie Untilă”

Date de contact:

Tel/ fax: (+373) 22 66 04 19; (+373) 22 55 61 80
E-mаil: [email protected]