Doctorul în științe biologice Mihail BATCO la aniversarea a 70 de ani

04.11.2022

Doctorul în științe biologice BATCO Mihail s-a născut la 5 noiembrie 1952 în satul Ohrincea, r-nul Criuleni, Republica Moldova, unde a și absolvit cu succes gimnaziul. În perioada anilor 1967-1971 şi-a făcut studiile la şcoala pedagogică „N.K. Krupscaia” din Călăraşi. După doi ani de activitate în calitate de pedagog îşi continuă studiile 1973-1978 la Universitatea de Stat din Republica Moldova, facultatea de Biologie.

Fiind pasionat de cercetare dl BATCO M., începând cu anii de studii în doctorantură (1980-1983), realizează investigații, privind studiile citogenetice ale insectelor și metodelor de reproducere în laborator, în cadrul Institutului de  Biologie a Dezvoltării N.K. Koliţov” al AŞ a URSS, or. Moscova. În baza datelor obținute în anul 1990 susține cu succes teza de doctor in științe biologice  „Obţinerea mutaţiilor şi evaluarea posibilităţii aplicării lor pentru lupta genetică cu buha verzei”, la specialitatea Genetica.

În activitatea Sa ştiinţifică parcurge toate treptele – de la laborant superior, cercetător științific stagiar, superior și coordonator, șef de laborator, secretar ştiinţific, director de institut. Dumnealui s-a manifestat pe deplin, atât ca cercetător, cât şi ca manager:  laborant superior- cercetător științific(1981-1990), cercetător științific- cercetător științific superior (1991-1995), şef de laborator (1995-1999), secretar ştiinţific al IPPAE (1999 -2002, 2003-2013), director interimar, Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al MAIA (2002-2003), șef de laborator (2013-prezent). În a. 1997 a obţinut titlul de conferenţiar cercetător, specialitatea Protecţia Plantelor.

Evaluând principiile elaborării sistemelor de protecţie integrată a plantelor, autorul estimează ameliorarea circuitului de organisme utile şi necesitatea diminuării celor dăunătoare. În calitate de principiu de bază a fost propusă trecerea de la nimicirea totală a organismelor dăunătoare la metode de dirijare a densităţii populaţiilor lor pe baza abordării sistemice a problemei în ansamblu.  Pentru aceasta au fost elaborate și propuse metode biologice de protecţie ale plantelor, inclusiv şi genetice în combaterea insectelor, în special, a buhăi verzei, exprimată prin obţinerea mutaţiilor cu caracter letal la stadiile ontogenetice de dezvoltare prematură ca rezultat al acţiunii asupra masculilor (imago) cu raze gamma şi a substanţelor alchilice cu efect chemosterilizator prin îmbinarea a diferitor agenţi, mijloace şi procedee  în procesul  determinării stării populaţiilor dăunătorilor şi ajustarea lor  la nivelul pragului economic de dăunare (PED). Pe parcursul mai multor ani a fost evaluată eficacitatea biologică  a diferitor compuşi de origine biologică sau analogi sintetici a reglatorilor de creştere  şi feromonilor sintetici sexuali ai insectelor În ultimii ani au fost efectuate cercetări legate de tehnologia de creştere a insectelor  fitofage în condiţii artificiale, ameliorarea lor şi utilizarea în tehnologiile de producere a mijloacelor biologice de protecţie a plantelor. Fundamental au fost argumentate științific şi elaborate metodele de utilizare a feromonilor sexuali în reglarea densităţii populaţiilor dăunătorilor principali ai culturilor agricole prin sterilizarea populaţiilor dăunătorilor prin îmbinarea hemosterilizatorilor şi a capcanelor feromonale. Au fost elaborate tehnologii de aplicare ale substanțelor biologice active (SBA) în sistemele de protecţie integrată ale culturilor  pomicole, legumicole, culturilor tehnice şi de câmp.

Sub conducerea dumnealui a fost valorificată eficienţa biologică a produselor de uz fitosanitar cu proprietăţi fungicide, insecticide şi ierbicide. A evaluat mecanismul de inducere a sterilităţii la buha verzei prin aplicarea combinată a capcanelor sexuale cu agentul hemosterilizator (TioTaf). A evaluat procedee de revitalizare a diversităţii faunei utile în agrocenozele cu ponderea de aplicare sporită a produselor de uz fitosanitar de toxicitate înaltă la culturile pomicole.

          Rezultatele științifice obținute pe parcursul activității Domniei Sale au fost prezentate la un șir de foruri științifice naționale, cât și internaționale, participând cu rapoarte înalt apreciate de către comunitatea științifică. De asemenea participă activ la organizarea forurilor ştiinţifice în ţară şi peste hotare realizate în baza Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică a forurilor ştiinţifice internaţionale, fiind in calitate de secretar științific al consiliului de coordonare (Chişinău, 2009, 2011, 2015), ș.a.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate in peste 120 de lucrări ştiinţifice in reviste şi culegeri prestigioase din ţară şi peste hotare, printre care peste 55 articole în reviste de specialitate.

Domnul Batco Mihail este membru al societății Entomologilor, membru a Asociației Obștești Științifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova.

Cu ocazia aniversării a 70 de ani, exprimăm cele mai sincere sentimente de recunoștință pentru aportul în dezvoltarea domeniului protecției plantelor, dorindu-i doctorului în științe biologice Mihail BATCO sănătate, prosperitate, perseverență, ani de viață lungă sanogenă şi noi realizări.

           La mulți ani!

Categorie:
Cuvinte-cheie: