Declarația Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor privind inițiativa Ministerului Educației și Cercetării și Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educaț

09.07.2022

Pentru comunitatea științifică din Republica Moldova anul 2022 părea să aducă oportunități considerabile de internaționalizare a științei și de integrare în spațiul european de cercetare prin acordarea Republicii Moldova a statutului de țară-candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, precum și prin proclamarea anului 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), care urma să sublinieze importanța științelor fundamentale pentru asigurarea progresului în medicină, industrie, agricultură, resurse de apă, energetică, mediu, tehnologie, cultură etc.

Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) își exprimă regretul și îngrijorarea întemeiată de calea identificată de Ministerul Educației și Cercetării prin inițiativa lansată la 27 iunie 2022 de aliniere a instituțiilor de învățământ superior din țară la rigorile UE prin reorganizarea instituțiilor din domeniile cercetării și inovării, organizații recunoscute pe plan național și internațional, cu tradiții fundamentate decenii de muncă, școli științifice.

IGFPP este unicul și principalul centru ştiinţific de cercetări fundamentale şi coordonare a investigațiilor în domeniile de profil (genetică, fiziologie și biochimie vegetală, protecția plantelor). Actualmente, urmare a mai multor reorganizări, IGFPP reunește 5 entități științifice (Institutul de Genetică, Institutul de Fiziologie a Plantelor, Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Filiala pentru Plante Aromatice şi Medicinale, Centrul Resurse Genetice din Republica Moldova, creat în 1999 pe lângă Guvernul RM). Bazele teoretice ale cercetărilor în genetica și ameliorarea plantelor, fiziologia și biochimia plantelor, protecția plantelor au fost consolidate în cadrul secțiilor, departamentelor, institutelor ale AȘM instituite în 1960-1961. Pe parcursul anilor au fost fundamentate noi concepte, elaborate procedee și metode conform profilurilor de cercetare. Doar în perioada 2010-2022 au fost realizate 57 proiecte naționale și 32 internaționale. Rezultatele cercetărilor efectuate au fost publicate în 4430 lucrări ştiinţifice, inclusiv 36 monografii, 22 manuale, lucrări didactice, 95 articole din reviste cu factor de impact, 351 articole din alte reviste editate în străinătate, 360 articole din reviste naţionale, 254 brevete de invenţii.

Prin activitatea de cercetare și inovare, de rând cu sarcinile de bază, cercetătorii IGFPP participă activ la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD); implementarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 prin promovarea elementelor de agricultură ecologică şi practicilor prietenoase mediului datorită dezvoltării tehnologiilor de producție a produselor ecologice; implementarea prevederilor platformei interguvernamentale politico-ştiinţifice în domeniului biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice (prin crearea și administrarea sistemului informațional național ReGen privind colectarea și stocarea datelor în aria conservării agrobiodiversității vegetale în R. Moldova, etc).

Fără a continua șirul realizărilor adresăm întrebarea: - Acestea sunt rezultate modeste? Credem că doar printr-o evaluare a institutelor, analiză a stării cercetării în baza unor standarde obiective, estimarea punctelor slabe și un studiu de impact al reformei se poate face o asemenea concluzie și recomandare de soluționare.

Prezumând intențiile constructive ale autorilor proiectului de lege, constatăm următoarele:

  • Sistemul de cercetare necesită reformare, însă calea anunțată de MEC prin absorbția institutelor de cercetare în universități nu va asigura un rezultat de fortificare, sporire a atractivității domeniului și integrării cercetării cu sectorul privat.
  • Urmare a absorbției, institutele de cercetare, organizații cu istorii de mai multe decenii fundamentate pe realizări științifice recunoscute în ţară şi peste hotare, vor dispărea ca entitate, totodată vor fi lichidate direcții de cercetare, școli științifice.
  • Nu sunt argumentate „beneficiile” pentru cercetători, deoarece cercetarea nu este o activitate individuală, dar este un produs al conlucrării unor echipe bine consolidate pe parcursul mai multor ani în cadrul școlilor științifice.

În context, afirmațiile autorilor proiectului precum că realizarea acestuia nu necesită cheltuieli bugetare sunt declarative. Nu sunt analizate consecințele reformei ce vor conduce la disponibilizarea personalului, în particular celui aferent cercetării (auxiliar); suspendării contractelor de colaborare; ratării propunerilor de proiecte; ruinării infrastructurii, etc. Este evident că în rezultatul implementării proiectului vizat vor fi lichidate instituții în fondarea și dezvoltarea cărora statul a investit surse enorme.

În contextul raționamentelor menționate, Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor își exprimă dezacordul privind inițiativa de reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării (Nr. înregistrare Cancelaria de stat: 462/MEC/2022).

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: