Octogenarul Alexandru DASCALIUC – savant cu desăvârșire

27.03.2023

Născut la 2 aprilie  1943, s. Răchitna, r. Noua-Suliţa, regiunea Cernăuţi

Alexandru Dascaliuc a absolvit cu menţiune Universitatea de Stat din Cernăuţi în anul 1969 (specialitatea biochimie). În anul 1974 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe  biologice (Kiev, specialitatea radiobiologie), în anul 1988 – titlul științific de  doctor habilitat în biologie (Chişinău, specialitatea biochimia şi fiziologia plantelor), în anul 2001 – titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar (Chişinău – specialitatea Biochimie).  A activat din 1969 până în anul 1991 în Institutul de Fiziologie a Plantelor din Kiev ca doctorand, cercetător ştiinţific, şef de laborator. Din anul 1991 activează în calitate de şef de centru și laborator la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Profesorul Alexandru DASCALIUC a fost printre primii ce au pus bazele cercetărilor în domeniul radiobiologiei (Kiev, 1969); analizei legăturilor dintre structura şi expresia genomului şi specificului reacțiilor fiziologice la plante. Ca rezultat al realizării proiectului „Genomul plantelor”, finanțat prin programul „Biologia fizico-chimică” (1975-1989), organizează laboratorul „Ingineria genetică” (1986), iar ceva mai târziu - „Biochimia ontogenezei” (1990).

Datorită pregătirii profesionale înalte, insistenței, muncii asidue de zi cu zi, vocației de cercetător şi abordării profunde şi originale a problemelor studiate dl profesor a obținut importante realizări cu o rezonanță de impact pentru știință şi practică. Reușește să devină unul din participanții Programului Fulbright la Secția de Biologie Moleculară şi Celulară a Universității din Arizona, Tucson, SUA (1999-2000).

Grație perseverenței, aptitudinilor înalte şi neobosite s-a remarcat ca inițiator al cercetărilor biotehnologice, soldate cu organizarea Blocului de cultură in vitro (anul 1992), Centrului de Tehnologii Biologice Avansate (1999), dotat cu echipament științific contemporan.

Este autorul regulatorului de creştere Reglalg, certificat pentru utilizare în agricultura Moldovei  (autorizație AA nr. 0448 din 2003 pentru Republica Moldova de aplicare a preparatului Reglalg la tratarea semințelor înainte de semănat, reomologat prin autorizaţia nr. 06-0536 din 01.06.16) şi coautor a soiului Tatiana de Rhodiola rosea (rădăcină aurie), înregistrat în Ucraina.

Doctorul habilitat Alexandru Dascaliuc s-a distins prin aportul considerabil adus în elaborarea unor metode noi fiziologice şi biochimice, care se utilizează pe larg în diferite organizații științifice. La momentul actual dumnealui colaborează activ cu savanții din diferite țări, ceea ce se exprimă prin elaborări comune, proiecte internaționale şi lucrări științifice de valoare publicate în cele mai prestigioase reviste din domeniu. Sunt elaborate metode biochimice, biofizice şi moleculare în scopul evaluării adaptabilităţii biosistemelor la factorii de stres, fapt ce asigură aprecierea reacţiilor în condiţii nefavorabile, estimarea impactului metaboliţilor secundari în reglarea stării funcţionale, precum şi biosinteza metaboliţilor secundari în condiţii in vitro. Sub îndrumarea profesorului A. Dascaliuc a fost elaborată metoda de apreciere accelerată a rezistenţei primare a plantelor de grâu la temperaturi înalte sau joase, ceea ce permite aprecierea capacităţii adaptive. Evaluarea separată a rezistenţei primare, adaptive şi prin evitare oferă posibilitatea estimării factorilor ce determină rezistenţa totală a diferitor genotipuri la temperaturi extremale (înalte şi ger). Prin metoda dată a fost dovedită eficiența reglatorului natural de creştere Reglalg prin tratarea seminţelor înainte de semănat şi plantelor pe vegetaţie. Aplicarea Reglalgului a asigurat obținerea unei recolte medii de 5,75 t/ha, față de câmpurile martor – 4,65 t/ha. A fost demonstrat, că recuperarea deteriorărilor provocate de stres la plante este asociată cu activarea proceselor de detoxificare a speciilor reactive de oxigen, activitatea şi modificarea spectrului peroxidazelor. Rezistenţa primară a plantelor diferitor genotipuri de grâu la acţiunea temperaturilor extreme este proporţională cu rezistenţa sumară, care se manifestă după realizarea proceselor de adaptare.

Actualmente coordonează cercetările în realizarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023), prioritatea strategică III: Mediu și schimbări climatice 20.80009.7007.07 „Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistența plantelor cu nivel diferit de organizare la acțiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice”.

Profesorul Alexandru Dascaliuc este membru al colegiilor de redacție la reviste științifice naționale și internaționale: Buletinul AŞM Ştiinţele vieţii, Journal „Herba Polonica”, „Acta Scientific Agriculture”. A participat la organizarea diferitor școli (Genomul Plantelor, Acizii Nucleici şi Cromatina Plantelor), a contribuit la organizarea a mai multor ediții a patru simpozioane (Tehnologii biologice avansate şi aportul lor în economia Moldovei; Tehnologii biologice avansate şi aportul lor în economia produselor naturale; Tehnologia de valorificare a lor în agricultură, medicină şi industria alimentară; Biotehnologii avansate – realizări și perspective). Domnia Sa fondează Societatea de Biochimie şi Biologie Moleculară din Republica Moldova, continuând să activeze mulți ani în calitate de președinte. Pe parcursul a mai mult de 10 ani a fost Președintele Comisiei de Experți în domeniul Biologiei vegetale şi Geografie a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a RM, președintele Consiliului de susține a tezelor la specialitatea Biochimie din cadrul IGFP AŞM, președintele Comisei de Examinare la Universitățile din Kiev şi Chișinău.

Rezultatele științifice sunt reflectate în peste 270 de lucrări științifice, inclusiv 3 monografii, 5 articole de sinteză, 3 recomandări, 175 articole, 80 materiale ale comunicărilor științifice, aprobate la un șir de foruri științifice naționale şi internaționale. Relevanța inovațională a cercetărilor realizate este confirmată prin 22 brevete de invenție, menționate cu medalii la expoziții naționale şi internaționale. În ultimii 5 ani a publicat 70 de lucrări de monoautor și împreună cu colegii, inclusiv în reviste cu factor de impact. De un real impact trebuie menționat lucrarea „Accelerated methods of determining plants primary and adaptive resistance to extreme temperatures and their use in selection and breeding programs” editată în monografia „Plant Stress Physiology”, London, UK, 2021 (Eds. Mirza Hasanuzzaman, Kamran Nahar), DOI: 10.5772/intechopen.101341.

A contribuit esențial la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare în domeniul biochimiei, fiziologiei plantelor, biologiei moleculare. Deține abilitare cu drept de conducător de doctorat la specialitățile 163.02. Biochimie și 164.02. Fiziologie vegetală (Decizia CC ANACEC nr. 1 din 23 martie 2018).  Sub conducerea Dumnealui au fost pregătite şi susținute cu succes 8 teze de doctor în biologie. Sunt în curs de finalizare 2 teze de doctorat. Discipolii dumnealui sunt apreciați de comunitatea științifică internațională și națională, actualmente activând în diferite instituții științifice din Ucraina, Rusia, România, Germania, SUA şi Republica Moldova. În anul 2021 a fost apreciat cu Diploma de merit pentru conducătorul științific „Teza de doctorat de excelență a anului 2020” (decizia ANACEC din 29.03.2021).

A realizat activitate didactică prin predarea cursurilor speciale la Universitatea din Kiev (Marcatori radioactivi în biologie), Universitatea de Stat a Moldovei (Filogenie şi sistematică moleculară, Evoluția sistemelor metabolice la plante, Reglementarea metabolismului) și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei: Enzimologie şi Introducere în specialitate.

Rezultatele inovaționale au fost apreciate în perioada 2016 - 2022 cu 14 medalii de aur, 7 argint și 4 bronz la saloane naționale/internaționale de inventică („Euroinvent”, Iași, România; „Inventica”, Iași, România; „Traian Vuia”, Timișoara, România; „Pro Invent”, Cluj-Napoca, România; „Infoinvent”, Chișinău).

La doar 27 ani, fiind doctorand, a fost menționat pentru merite deosebite în activitate cu una dintre cele mai înalte distincții de stat din acele timpuri (medalia comemorativă „100 de ani de la nașterea lui V.I.Lenin”).

Activitatea ştiinţifică și managerială a fost apreciată cu distincții ale Academiei de Științe a Moldovei: Medalia Dimitrie Cantemir (2012), Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” (2017); Diploma AȘM consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 2021.

Performanțele obținute de-a lungul timpului ne demonstrează că profesorul Alexandru Dascaliuc este un savant neasemuit, un spirit inovator și de inspirație. La acest popas aniversar adresăm domnului profesor înaltele noastre aprecieri, mulțumiri pentru munca cu dăruire adusă științelor biologice în dezvoltarea cărora a contribuit cu har și dăruire.  Cu prilejul aniversării prodigioase de 80 de ani îi urăm ani de viață lungă, multă sănătate, energie creatoare în realizarea tuturor năzuințelor şi planurilor trasate întru dezvoltarea ştiinţei în domeniul căruia și-a închinat viața.

La mulți ani!

Categorie: