Profesorul cercetător Leoinid VOLOȘCIUC la aniversarea a 70 de ani

31.10.2022

Profesorul cercetător Leonid VOLOȘCIUC este un savant notoriu în domeniul protecției plantelor, virusologiei, microbiologiei și agriculturii ecologice, recunoscut fondator al unei direcţii noi în ştiinţă, cum este biotehnologia producerii și aplicării preparatelor baculovirale în agricultura durabilă. Sub conducerea ştiinţifică a doctorului L.VOLOȘCIUC, au fost propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice  şi elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei virale “in vivo” şi “in vitro”, diverse metode fizico-chimice, precum şi de elaborare a formelor preparative, care au stat la baza extinderii ariei de aplicare a investigaţiilor pe problema protecției plantelor şi agriculturii ecologice, publicând o serie de lucrări de generalizare pe această problemă oportună și deosebit de importantă pentru Republica Moldova.

Doctorul habilitat în biologie Leonid VOLOȘCIUC s-a născut la 2 noiembrie 1952, satul Micăuți, raionul Străşeni. În perioada aa. 1969-1973 a fost student la Colegiul agricol din com.Țaul, raionul Dondușeni, după absolvirea căruia și-a continuat studiile la Universitatea de Stat din Chişinău.  Studiile de doctorat au fost realizate la Secția de Genetică a AŞM (1978-1981).

Pe parcursul mai multor ani a fost cercetată diversitatea biologică, particularităţile, relaţiile complexe cu celulele insectelor gazdă, ceea ce a permis evidenţierea mai multor suşe cu proprietăţi sporite, care şi constituie fundamentul utilizării lor în calitate de agent activ pentru elaborarea preparatelor baculovirale. Aceasta a permis fundamentarea unei noi direcţiei ştiinţifice - biotehnologia producerii ş aplicării baculovrusurilor pentru protecţia plantelor. Au fost propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice  şi elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei virale “in vivo” şi “in vitro”, diverse metode fizico-chimice, precum şi de elaborare a formelor preparative. Inovaţia ştiinţifică a activităţii se manifestă prin izolarea şi identificarea a 19 specii de baculovirusuri şi determinarea particularităţilor biologice ale lor, ceea ce a permis evidenţierea suşelor active, în baza cărora au fost elaborate insecticide virotice de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS). Drept realizare importantă a doctorului habilitat L.Voloşciuc poate fi considerată elaborarea tehnologiilor de producere a insecticidelor baculovirale în combaterea speciilor de noctuide canibale (Virin-HS-2, Virin-KS), precum şi a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte mijloace biologice. Foarte oportune sunt investigaţiile ce ţin de elaborarea bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie integrată a plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi tehnologiilor de aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea principalilor dăunători ai culturilor agricole şi silvice. Acestea au permis îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate în practica protecţiei integrate a plantelor, îndeosebi cu scopul obţinerii producţiei ecologice.

            Drept rezultat al activității colectivului Laboratorului Biotehnologia producerii mijloacelor de protecție biologică a plantelor, în care activează Dl L.VOLOȘCIUC au fost elaborate, omologate și înregistrate în Registrul de Stat 16 preparate biologice destinate pentru protecția diferitor culturi agricole, care se aplică pe larg atât în agricultura convențională, cât și în gospodăriile aflate la faza de conversie la agricultura ecologică.

            Pe parcursul ultimilor ani, grație schimbărilor înregistrate în agricultura mondială și pornind de la problemele ecologice, care se agravează în acest domeniu de activitate, precum și succesele unor țări în promovarea tehnologiilor prietenoase mediului, a abordat problemele instituirii cadrului legislativ, instituțional și tehnologic al agriculturii ecologice. A participat la elaborarea Legii 115 și Hotărârii de Guvern nr.149 privind agricultura ecologică, iar actualmente participă la asigurarea științifică și tehnologică a acestor activități.

            În perioada activității în calitate de director al Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al AȘM Leonid VOLOȘCIUC a abordat și realizat conceptul dezvoltării agriculturii ecologice atât în institut, cât și în cadrul Republicii Moldova.

Activitatea ştiinţifică și pedagogică desfăşurată pe parcursul a 35 ani de muncă asiduă, şi-a consacrat-o cercetărilor complexe şi multilaterale orientate la soluționarea problemelor deosebit de  importante pentru economia națională.  Activitatea ştiinţifică a Doctorul habilitat în biologie Leonid VOLOȘCIUC este recunoscută departe de hotarele ţării, manifestându-se prin:

  • Invitaţiile la diferite foruri internaţionale (Monpellier, Irvin, Poznan, Moscova, Novosibirsk, Tehran, Praha, Kiev, Riga, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Krasnodar, Odesa, Minsk),
  • Citarea frecventă în diferite lucrări ştiinţifice,
  • Acordarea de granturi internaţionale şi participarea la îndeplinirea diferitor  proiecte bilaterale,
  • Participarea în calitate de moderator la un șir de foruri ştiinţifice internaţionale şi naționale,
  • Membru a consiliilor ştiinţifice specializate şi referent a tezelor de doctorat,
  • Membru al Consiliilor redacţionale ale revistelor „Защита растений”, “Știința Agricolă”, „Mediul Ambiant”, “Științe biologice, Universitatea Bacău” și „Информационный бюллетень ВПРС/МОББ”.

 

Doctorul habilitat în biologie Leonid VOLOȘCIUC a evoluat în calitate de moderator la Congresul XYIII al ARA  «Moldova» Deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest»,   Chişinău, 1993, membru a Consiliului de organizare  a Conferinţei Societăţii entomologice europene (SOREGA, Iaşi, 1995), Moderator la 5th European  Meeting. Microbial Control of Pests, Poznan, 1995, membru a Consiliului de organizare  şi a Consiliului redacţional al Conferinţei „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” (Chişinău, 2000), membru al Consiliului redacțional al ВПРС/МОББ (2008), președinte și membru al Consiliului de organizare al Simpozionului științific internațional “Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” (Chișinău, 2009, 2012, 2015, 2018) și a Simpozionului Științific Internațional Biotehnologii Avansate-Realizări și Perspective (Edițiile V și VI, 2021, 2022)

.

            A participat la lucrările diferitor foruri științifice:

 • Omul şi mediul înconjurător. Rezumatele lucrărilor. Iaşi, 1993, Raport în plen “Rolul virusurilor în  reglarea densităţii populaţiilor de insecte dăunătoare”,
 • Sympozium 125 years of higher agronomic education at Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1994, Raport în plen “Epizootological character of entomopathogenic viruses”,
 • 5th Eur.  Meeting. Microbial Control of Pests., Poznan, Raport în plen “The perspective selection of highly virulent strains of entomopathogenic viruses”
 • Management ecologic şi dezvoltare durabilă. Tez.conf. Intern. consacrate Zilei Prot. Med. Înconj. Chişinău, 1996, Raport în plen «Bazele teoretice ale aplicării preparatelor biologice în sistemele de protecţie integrată a plantelor»,
 • Sesiunea jubiliară a ICLF. Vidra (România), 1997, Raport în plen “Environmental Technology of Cabbage Crops Protection”,
 • Sesiunea omagială consacrată 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Horticultură a USAMV. Bucureşti. 1998, raport în plen „Manifestarea caracterului epizootic al baculovirusurilor în protecţia integrată a culturilor legumicole”,
 • Protecţia plantelor de dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova. Chişinău. 1998, Raport în plen „Realizări şi perspective în producerea şi aplicarea insecticidelor baculovirotice”,
 • Ingineria genetică şi biotehnologii moderne. Chişinău, 1998, Raport în plen „Bazele biotehnologice de sporire a activităţii biologice a insecticidelor virotice”,
 • Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme. Rez.Simpos.Intern, Chişinău, 2000, Raport în plen “Tendinţe noi în protecţia microbiologică a plantelor”,
 • Second International Conference on Ecological Chemistry (Chisinau,11-12 October, 2002). Chişinău. 2002, Raport în plen „Biological Preparation as an efficient lever for sustainable agriculture”,
 • 5th International Conference on Ethics and Environmental Policies. Kiev. 2003, Raport în plen „Biological preparations as a new efficient lever for sustainable agriculture”,
 • Conferinţa jubiliară a ICCP. Bălţi. 2004, Raport în plen „Problemele Protecţiei Culturilor de Câmp în condiţiile Producţiei Ecologice”,
 • Symposium Advanced Biological Technologies and their Impact on Economy under agenda "Natural Products: Technologies for their Capitalization in Agriculture, Medicine, and Food Industry”. Chişinău. 22-24 martie 2005, Raport în plen “Biological Means as Natural Products for Sustainable agriculture”,
 • Conferinţa Internaţională „Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii. Chişinău. 2005, Raport în plen „Sporirea impactului organismelor dăunătoare asupra culturilor agricole la schimbarea climei”.
 • Conferinţa Internaţională Стратегия и тактика защиты растений. Институт защиты растений" НАН Беларуси .  Минск: 2006.  Raport în plen “Воздействие изменения климата на развитие вредителей сельскохозяйственных растений”.
 • Conferinţa Internaţională “Защита растений в странах ВПРС МОББ”. Санкт-Петербург. 2007. Raport în plen Достижения и перспективы развития биологической защиты растений в Республике Молдова.
 • Conferinţa Internaţională Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии.  Минск. 2008. Raport în plen Перспективы селекции высоковирулентных штаммов энтомопатогенных вирусов.
 • Conferinţa Internaţională Интегрированная защита садов и виноградников. Материалы международной научно-практической конференции. Одесса. 2009. Raport în plen Биологическая защита – основа получения экологического винограда.
 • Conferinţa VI Internaţională „Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем”, вып.6. Krasnodar. 2010. Raport în plen Биологическая защита растений – основа успеха в продвижении экологического земледелия в Mолдове.
 • Conferinţa Internaţională Интегрированная защита растений: стратегия и тактика. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений». Минск, 2011. Raport în plen Антагонистическая активность споровых бактерий против возбудителя альтернариоза томатов.
 • Participarea  cu raportul plenar Probleme în protecția microbiologică a plantelor la ședința plenară a Conferinţei ştiinţifice internațională (Ediţia a VI-a) „Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor”. Chișinău, 9-10 octombrie 2017.
 • Participarea  cu raportul oral Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofage în agricultura ecologică la Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională dedicată jubileului de 20 ani ai USPEE „C. Stere”. Chișinău, 16-17 iunie 2017.
 • Participarea  cu raportul oral Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor în cercetările lui Mircea CIUHRII la Simpozionul Internațional Probleme actuale ale zoologiei și parazitologiei: realizări și perspective”, consacrat aniversării a 100 de ani de la nașterea academicianului Alexei Spassky, 13 octombrie 2017, Chișinău, 2017.
 • Am prezentat un proiect și beneficiat de Bursa de cercetare in memoriam Mircea CIUHRII cu Proiectul “Rolul caracterului epizootic al baculovirusurilor în controlul densității populațiilor lepidopterelor dăunătoare”.
 • Raport oral soluționarea problemelor de protecție a plantelor în agricultura ecologică. Conferința științifică națională consacrată jubileului de 90 ani din ziua nașterii academicianului Boris Melnic. Chișinău, 12 februarie 2018.
 • Raport în plen Роль биопрепаратов в решении фитосанитарных проблем  в экологическом земледелии la Mеждународная научно-практическая конференция Фитосанитарная безопасность в условиях экологизации земледелия 2-6 июля 2018 г. Черновцы-Бояны.
 • Raport în plen Controverse privind rolul omg în protecția plantelor. Conferinței Naționale cu participare Internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a treia). Bălți, 21-22 iunie 2019.
 • Raport oral Perspectivele agriculturii ecologice în soluționarea problemelor siguranței  alimentelor. The National Conference with International Participation Life sciences in the dialogue of generations: connections BETWEEN Universities, Academia and Business Community. 21 octombrie 2019.
 • Raport în plen Влияние изменения окружающей среды на снижения биоразнообразия опылителей. International Conference BeeScience 2 – Ecology, diseases and health of honey bees, 04th November 2019.  
 • Raport oral Impactul ecologic și posibilitățile controlului invaziilor biologice la Conferința științifică cu participare internațională “Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, Ediția a III-a, la 22 noiembrie 2019.
 • Raport plenar “Omenirea îngrijorată de starea sănătății plantelor” la Simpozionul Științific International „Protecția plantelor - realizări şi perspective". Chişinău, 27-28 octombrie 2020.
 • Raport on-line „Проявление эпизоотического характера бакуловирусов” la Международная научно-практическая конференция «Биологически активные препараты для растениеводства». Minsc, Belarus, 22 octombrie 2020.
 • Raport oral “Approval of biological preparations - result of biotechnological research in plant protection”la Congresul Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor. Chișinău, 15-16 iunie, 2021.
 • Raport plenar “Синергетические взаимоотношения – основа разработки полифункциональных биопрепаратов в защите растений” la Conferința științifică internațională «50 лет исследований Инженерно-технологического института «Биотехника»: достижения и перспективы» (4-8 октября 2021 г., г. Одесса).
 • Raport on-line “Elaborarea preparatului baculoviral Virin-HS-P pentru combaterea Helicoverpa armigera la tomate.la Simpozionul științific național cu participare internațională: Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. Chișinau, 20-21 mai 2021.
 • Participarea la lucrările Conferinței științifico-practice internaționjale “Instruire prin
 • cercetare pentru o societate prosperă“, 19-20 martie 2022. Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • Raport plenar “Manifestarea fenomenelor sinergice dintre rezultatele cercetărilor biologice și potențialul genetic al culturilor Agricole” la Simpozionului Științific Internaţional: Sectorul agroalimentar – realizări și perspective. 19-20 noiembrie 2021.
 • Raport plenar “The biotechnology in solving ecological problems” la Simpozionul Științific Internațional Biotehnologii avansate – realizări și perspective. (Ediția VI-a). 3-4 octombrie 2022.

Rezultatele activității în cercetare sunt expuse în peste 460 de lucrări științifice, inclusiv 12 monografii, 3 manuale, 2 suporturi de curs, 155 de articole în reviste de specialitate recenzate, 16 brevete de autor, 5 cursuri de lecţii pentru studenții și masteranzii UnAȘM, USM, UASM şi peste 150 de teze la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Este lider al scolii ştiinţifice în domeniul elaborării mijloacelor biologice de protecție a plantelor, care sunt implementate în laboratoarele de producere a mijloacelor biologice și folosite atât pentru protecția integrată a plantelor, cât și sistemele de agricultură ecologică.

A desfăşurat activitate didactică pe parcursul anilor 1981-2013, ţinând cursuri teoretice normative şi de specialitate la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.  

A contribuit la promovarea imaginii favorabile a Academiei de Ştiinţe pe plan naţional şi internaţional prin cooperare internaţională. Este membru al diferitor organizaţii profesionale: Membrul Societăţii Internaţionale de Patologie a Nevertebratelor, Membrul Societăţii Internaţionale de Protecţie Biologică, Membru a Societății Științifice Microscopie Electronică, Societății Entomologilor, Asociației Științifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor, Societății Pedagogilor. 

Cu ocazia aniversării a 70 de ani, exprimăm cele mai sincere sentimente de recunoștință pentru aportul în dezvoltarea domeniului protecției plantelor, virusologiei, microbiologiei și agriculturii ecologice, dorindu-i distinsului savant, profesorului cercetător Leonid VOLOȘCIUC sănătate, prosperitate, perseverență, ani de viață lungă sanogenă şi noi realizări.

           La mulți ani!

Categorie:
Cuvinte-cheie: