• Română
  • English

Lista lucrărilor publicate în anul 2009

Manuale
1. Siminel V. Ameliorarea plantelor agricole şi producerea seminţelor de soi. Chişinău, Î.P. Tipografia Centrală, 2009, 696p. (în tipar)

Capitol în manuale
1. Musteaţă G. Plante aromatice şi medicinale. In: Fitotehnie, man. UASM, ed. Museum, 2008, p.442-487

Articole în reviste cu factor de impact
1. Andronic L., Jacota A., Bujoreanu V., Grigorov T. Potential genotoxicity of barley mosaic stripe virus in infected host plants. Central European Journal of Biology, 2009 (în tipar). (IF0,333)
2. Balaur N.S.,  Voronţov V.A., Kleiman E.I., Ton Yu. D. Novel Techninque for Component Monitoring. of CO2.  Exchange in Plants. In: Russian Journal of Plant Physiology, 2009, Vol.56, №3, pp.  23-427.(IF 0,7)
3. Gonzalez A.G., Pokrovsky O.S., Shirokova L.S., Pokrovsky G.S., Jimenez-Villacorta F., Gonzalez-Davila M., Santana-Casiano J.M, Emnova E.E.  Speciation of Fe adsorbed on and incorporated into soil and aquatic bacteria: XAS structural study. In: Geochim. Cosmochim. Acta. 2009, Elsevier ed. v. 73, nr 13, Suppl. S, p. A453. (IF 4.235)
4. Marii L., Chiriac Gh.  The role of viral infection in inducting variability in virus free progeny of tomato. Journal of Integrative Plant Biology, 2009, Vol. 51, nr.5, p-476-478. (IF 0,492)
5. Rotaru V., Sinclair T. Influence of plant phosphorus and iron concentrations on growth of soybean. In: J. Plant Nutr. 2009, nr9, p.1513-1526. (IF 0.569)
6. Rotaru V., Sinclair T. Interactive influence of phosphorus and iron on nitrogen fixation by soybean. Environ. Exp. Botany. 2009, nr1, p. 94-99. (IF 2.569)
7. Sirocova N., Tsourea V., Vicol M., Barbacar N., Nakaya S.M Thompson A.R. and Pratt K.P.. Factor VIII mutations in 42 Moldovan haemophilia A families, including 12 that are novel. În: Haemophilia , 2009 N.15 pp. 942-951. (2,2)
8. Zamorzaeva I., Rashkovetsky E., Nevo E. & Korol A. (2009) Deletions in desat2 gene in Israeli populations of Drosophila melanogaster: possible role in mate recognition. In.: Insects Molecular Biology, 18: pp. 61-69. (1,97)
9. Анисимова И. Н.,  Туманова Л. Г.,  Гаврилова В. А., Дягилева А. В.,  Паша Л. И., Митин В. А.,   Тимофеева Г.И.  „Нестабильность генома межвидовых гибридов подсолнечника „ În.: Генетика, том 45, № 8, 2009, c. 1067-1077 (IF 0,268 )

Articole în alte reviste editate în străinătate

1. Balaur N., Cauş M. Voronţov V.  The phenomen of absence of apparent fotorespiration in C3- plant reproductiv organs. În: Lucrări ştiinţifice USAMV, Iaşi, Romănia, seria „Horticultura”, 2009, V52, p.
2. Bondarenco V. “Expression of TRL.1 gene in floral organs of tomato (Solanum licopersicon)”. In: Romanian Biotechnological Letters.Vol. 14, No. 5, 2009, pp. 4671-4679
3. Chiriac Gheorghe, Smerea Svetlana, Savin Gheorghe. The ways of conversion of immature embryos into plants for seedless stenospermocarpic grapevine. Lucrări Şt. Univ. de Şt. Agricole şi Med. Veter. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România, 2009. Seria Horticultură V.52, p.
4. Dascaliuc A., Calugaru-Spatatu T., Ciocarlan A., Costica M. , Costica N. Chemical composition of golden root (Rhodiola rosea L.) rhizomes of Carpathian origin. In: Herba polonica, Poznan. 2008, nr.4, p. 17-27.
5. Gavrilă L.,   Barbacar N.,  Radu Irina, Burlibasa Liliana, Monica Laura Magdalena, Ardelean  A., Cimponeriu  D.Gh., Popovici  Elena, Usurelu Daniela, Macovei Ioana, Moranescu Florica and Carabas M.. “New aspects concerning the study of dipteran polytene chromosomal phenotype elements in Chironomus plumosus”. In: Romanian Biotechnological Letters.Vol. 14, No. 5, 2009, p. 4625-4634
6. Rotarenco V, Dicu G, Sarmaniuc M. Induction of maternal haploids in maize. In: Maize Genetics Cooperation Newsletter. 2009, vol. 83, p. 15-17
7. Rotaru V. Plant nutrition and biomass production of soybean plants under unfavorable moisture conditions. Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad. Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura. Vol. 52. România, Iaşi, 2009, p.
8. Veliksar Sofia, Toma S., Kholodova Valentina, Kuznetsov Vl., Bratco D., David Tatiana. Accumulation of heavy metals by different plant species in conditions of copper excess.   Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad. Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura. Vol. 52. România, Iaşi, 2009, p.
9. Veliksar Sofia, Toma S., Lisnic S., Tudorache Gh., David Tatiana, Coreţcaia Iulia..The effect of the microelement complex microcom on grape and sugar beet producing capacity and resistance.  Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad. Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura. Romănia, Iaşi, 2009. Vol. 52, p.
10. Мельник П.А, Мойса I.I., Передерко Н. I.,Григорович I.Т.,Даскалюк А.П. Метод визначення екзоосмосу в листках проросткiв озiмоi пшеницi при заморожуваннi.  In: Вiснiк аграрноi науки, Kiiв.  2009, С. 25-27.
11. Тимчук К.С., Железняк Т.Г., Ворнику З.Н.  Утилизация отходов переработки сырья эфиромасличных культур. In: Вестник Мордовского Университета. Серия Биологические науки. 2008.№ 2. c. 146-147

Articole în reviste naţionale, categoria B
 1. Canţer V., Perju V., Andronic L. Oportunităţile sistemului de atestare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul ştiinţelor Naturale şi ale vieţii.  Intellectus, 2009, Nr.2, p.78-83.
2. Cuza P., Ţîcu L., Dascaliuc A. Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la Quercus robur L. după aplicarea şocului termic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 1 (304). p. 51-58.
3. Lupaşcu G, Saşco E, Gavzer S. Cercetări  cu  privire  la  controlul  genetic  al  rezistenţei  grâului  la  Drechslera sorokiniana (Sacc). Subram. In: Buletinul A.Ş.M., Ştiinţele vieţii. 2008, nr 3 (306),  p. 66-73 (neindicată în lista publicaţiilor a.2008)
4. Musteaţă G., Brânzilă I., Roşca N., Baranova N. Influenţa originii materialului săditor asupra producţiei la lavandă (Lavandula angustifolia Mill.) In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008,. Nr. 3(306).-P. 74-82 (neindicată în lista publicaţiilor a.2008)
5. Toma S. Corelaţie dintre proprietatea intelectuală, rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi procesul inovaţional. In: Intellectus. 2008, nr 3, p. 94-98
6. Маковей М.Д. Изучение наследования устойчивости к температурному стрессу у гибридов F1, по признакам мужского гаметофита. In: Buletinul de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008. Nr.3 (306), p. 57 – 66 (nu a fost indicată în a.2008).  
7. Салтанович Т.И., Кравченко А.Н., Жакотэ А.Г., Беженарь В.В. Использование сложного фона в пыльцевой селекции на засухоустойчивость томата. În: Intellectus , 2009,  nr 2, 92-99 p.

Articole în reviste naţionale, categoria C                                                  
1. Badicean D. Evaluarea nivelului de expresie a genei şocului termic (HSP70) la genotipurile de porumb contraste după rezistenţa la stresul secetei. Studia Universitatis, seria ”Ştiinţe ale naturii”, 2009, Nr.1(21), p.13-15
2. Canţer V., Minciuna V., Toma S. Monitorizarea sistemului naţional pentru acreditare orientat la sporirea eficienţei şi calităţii cercetării. In: Academus. 2009, nr 2(13), p. 8-14
3. Canţer V., Toma S., Minciuna V., Mocanu L. Evaluarea şi acreditarea – instrumente în sporirea eficienţei şi calităţii cercetării: constatări retrospective. In: Iventus. 2009, nr 1, p. 94-106
4. Cecan A., Şişcanu Gh. Impactul preparatului Mе1angozidă-0 asupra  creşterii vegetative, activităţii enzimatice şi a conţinutului glucidelor in frunze la pomii de măr în condiţii pedoclimatice nefavorabile. In: Studia Universitatis, seria Ştiinţe ale naturii. USM, Chişinău, 2009, nr.6(26), p.150-156
5. Cliciuc D. Evidenţierea polimorfismului genetic al formelor M6 de năut prin intermediul analizei RAPD-PCR. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale naturii. 2009, nr 1 (21), p. 16-19
6. Cuza P., Tîcu L., Dascaliuc A. Evidenţierea termotoleranţei frunzelor genotipurilor de Quercus robur cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor. In: Mediul ambiant. 2008, nr. 4 (40). p. 38-42.
7. Dascaliuc A., Cuza P. Aprecierea capacităţii adaptive a frunzelor de gorun (Quercus petraea Liebl.) faţă de temperaturile ridicate prin metoda de fracţionare a dozei termice. In: Mediul ambiant. 2009, nr. 3 (45). p. 15-18
8. Dascaliuc A., Cuza P. Specificul adaptării frunzelor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) la şocul termic în funcţie de valoarea temperaturii şi durata de acţiune. In: Mediul Ambiant. 2008, nr. 3 (39). p. 34-37
9. Emnova E, Tate R, Gimenez D, Toma S, Daraban O, Budac A.  Soil invertase and levansucrase activities under soil water stress, elevated copper level, and soybean seed inoculation with the levan-producing bacteria Pseudomonas aurefaciens. In: Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale naturii. 2009, nr 1 (21), p. 20-23
10. Goreanu Gh., Bobeica V., Chintea P., Mascenco N., Ivanova R . Activitatea antiradicalică a glicozidelor steroidice izolate din Asparagus officinalis L. In: Curierul medical, 2009, nr. 3 (309), p. 53-55
11. Lupaşcu-Volentir F., Groppa L., Barbacar N., Lupaşcu G. Studiul clinic şi genetico-molecular cu privire la boala mixtă a ţesutului conjuctiv. In: Curierul medical, 2009, v.308, nr.2, p.14-20
12. Marchenko A., Kintia P., Mashcenko N., Bassarello C., Piacente S., Pizza C. Phenylethanoid and iridoid glycosydes from Veronica chamaedrys L. In: Chemistry Journal of Moldova. 2008, Vol.3, N.2, p.101-104
13. Mashcenko N., Kintia P., Guriev A., Marchenko A., Bassarello C., Piacente S., Pizza C. Glycosides from Linaria vulgaris Mill. In: Chemistry Journal of Moldova. 2008, Vol.3, N.2, p.98-100
14. Musteaţă G., Brânzilă I., Melnic A., Baranova N. Soiuri şi provenienţe perspective de mentă. In: Agricultura Moldovei. 2008. Nr. 12. p. 16-18
15. Palii L., Barbacar N. HotineanuV., Bendelic V.“Polipi ereditari adenomatosi colorectali la pacientii Rep. Moldova - aspecte genetice” . Anale ştiinţifice USMF „N.Testemiţanu”, vol.4. Chişinău, 2009. p.62-68
16. Sarmaniuc M. Posibilitati de ameliorare a liniilor de inducere a haploizilor la porumb. Revista stiintifica a Universitatii de Stat ,,STUDIA UNIVERSITATES,, nr. 6(26), 2009. (în tipar)
17. Şirocova N., Vicol M., Barbacar N., Ţurea V. “Utilizarea metodelor biochimice şi molecular-genetice în diagnosticul hemofiliei în R.Moldova“.In:Buletin de Parinatologie. Materialele congresului al V-lea al pediatrelor şi neonatologilor din Republica Moldova. 2009, vol.43, p.228-231.
18. Şişcanu Gh., Cecan A. Particularităţile unor  indicii fiziologici  şi influenţa preparatului  Melangozidă-0 în combinaţie  cu microelemente la pomii de măr. In: Studia Universitatis, seria ştiinţe ale  naturii. USM, 2009, nr 6 (26), p. 114-119
19. Tatarov P., Ivanova R., Macari A. Shelf-life prediction of plum foods using antioxidant activity indices. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2008, vol.4, nr.2, p.66-70
20. Буюкли П, Веверицэ Е, Ротарь С, Горе А. Причины быстрого засорения новых сортов озимой пшеницы. In: Agricultura Moldovei. 2009, nr 4-5, p. 28-30
21. Корлэтяну Л., Маслоброд С., Гушкан И.,  Ганя  А. Оценка стимуляции метаболизма прорастающих семян томата при воздействии миллиметрового излучения  по активности  О. ИУК и  накоплению белка. In: Studia  Universitatis, Ştiinţe ale naturii, 2008, nr.7 (17), p.122-124
22. Шишкану Г.В., Титова Н.В. Изучение физиологических особенностей листьев у растений абрикоса и персика в связи с их онтогенетическим состоянием. In: Studia Universitatis, seria Ştiinţe ale naturii. USM, Chişinău, 2009, nr.6(26), p.

Articole în alte reviste naţionale
1. Celac V. Fasoliţa antidotul secetei. In: Fermierul. 2009, nr 180, p. 1
2. Celac V. Plantele leguminoase actualitate şi viitor. In: Academos. 2008, nr.4, p. 90-93
3. Celac V. The legume crops – problems, perspectives and contributions. In: Intelectus. 2009, nr 4, p. 90-93
4. David T., Veliksar S. Gh. Asimilarea Cu în plante în condiţii de poluarea solului cu acest element. In: Analele USM, seria „ Ştiinţe chimico-biologice”, 2009.  p. 271-272
5. Toma S., Andronic L. Procedee practice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură. Inno news. Buletin informativ-analitic, Innoviws 2009, p.6
6. Toma S., Andronic L. Constantinov Tatiana – eminentă personalitate a ştiinţei naţionale. In: Tatiana Constantinov – prima femeie din Republica Moldova. Tipografia Elena – 6 SRL. 2009. p.49 – 51 (română), 162 – 165 (engleză)
7. Zagorneanu Eudochia, Bujoreanu Valeriu, Mărâi Liliana. Stidierea variabilităţii morfologice şi structurii anatomice a fructelor la descendenţii de tomate. Noosfera, Nr.2, 2009. p.47-50
8. Zagorneanu Eudochia, Coşcodan Maria. Biodiversitatea speciilor terestre din spaţiul verde „Valea Trandafirilor”, ecosistemul urban Chişinău. Noosfera, Nr.2, 2009. p.110-113
9. Zubcov Iulia, Zagorneanu Eudochia, Bujoreanu Valeriu. Conservarea biodiversităţii: procedee biotehnologice in vitro”.  Noosfera, Nr.2, 2009. p.24-29
10. Бужоряну Н. Роль биостимулятора Sweet в процессах формирования окраски, размера и лежкоспособности плодов. Журн. Businessul agricol, Nr. 3-4, mai-iunie, 2009. P.18-19
11. Грати М.И., Михня Н.И., Грати В.Г. Жакотэ А.Г. Сорт томата Elvira. Omnibus. Сад, огород, подворье. N9, Кишинёв 2009г., с.26
12. Грати М.И., Михня Н.И., Грати В.Г. Жакотэ А.Г.Сорт томата Jubiliar 60/20. Omnibus. Сад, огород, подворье. N9, Кишинёв 2009г., с.27
13. Маковей М.Д. Микрогаметофитный отбор при селекции томата на устойчивость к стрессам.  In: j. Картофель и овощи. Москва. 2009. с.23-26  
14. Челак В. Вигна – панацея от засухи. In: Фермер. 2009, nr 180, с. 2

Articole în culegeri de materiale la foruri ştiinţifice  internaţionale
1. Celac V. Plantele leguminoase actualitate şi perspectivă. The 13-th International Conferense „Inventica 2009”. Iaşi, 2009, p. 145-149
2. Gonceariuc M. – Gene sourses of Salvia sclarea L. from the geographical remote regions valuable for breeding. In: Plant Genetic Stocks – the Basis of Agriculture of today Bulgaria, 2009. P.
3. Rotarenco V, Dicu G,  Sarmaniuc  M. Induction of maternal haploids in maize. Poster “induction of maternal haploids in maize”. Maize Genetics Conference, Riva del Garda, Italy, 2009, p. 15-17  
4. Veliksar S., Toma S., Lisnic  S., Kholodova V., David T., Coretskaia Iu., Mitina T.  On the phytoextraction of copper excess from the polluted soils under grape vine. In:  Conf. intern. «Состояние и перспективы развития научной школы виноградарства и виноделия в ХХI веке»,  Одесса, Украина. c. 25-30
5. Балаур Н., Кауш М., Кицан Р., Воронцов В., Кинтя П., Швец С.. Действие стероидных гликозидов на всхожесть и энергетику дыхания прорастающих семян сои в условиях физиологической засухи. In: Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва. 2009, Том II, c.26-28
6. Балаур Н.С., Воронцов В.А. Энергетическая эффективность фотосинтеза у растений пшеницы (Tr. aestivum L.) различнoй продуктивности под воздействием почвенной    засухи. În: Интенсификация и оптимизация продукционного процесса  сельскохозяйственных растений. Материалы Международной научно-практической  конференции. Орëл, Российская Федерация, 2009, стр. 28-32.
7. Балаур Н.С., Воронцов В.А., Кауш М.В., Кицан Р.Р. Энергетика дыхания проростков сои, индуцированной стероидными  гликозидами, в условиях физиологической засухи. În: Тезисы докладов конференции «Физикохимические механизмы  адаптации растений к антропогенному загрязнению в условиях крайнего севера » Апатиты, 2009, стр. 44-47
8. Балмуш Г.Т., Руссу М.М., Гушкан И.В. Димамика изменений  фермента ИУК оксидазы  и белковых соединений в онтогенезе  яблони. In: Мат. межд. Конф. «Ботанические  сады – центры  сохранения разнообразия мировой флоры» Киев, 2009, с.27-28
9. Великсар С. Г., Братко Д.Н., Давид Т.В.  Регулирование лечебных свойств винограда и продуктов его переработки с помощью элементов минерального питания. Матер. Межд. Конф. «Интродукция и селекция  ароматических и лекарственных растений, Ялта, Украина,  2009.  C.30-31
10. Волков К.С., Стеценко Л.А.,  Великсар С.Г. Участие фитохелатинов в дальнем транспорте меди у растений календулы. In: Матер. Межд. науч. Конф. «Физико-химические механизмы адаптации растений к антропогенному загрязнению в условиях крайнего севера».  Апатиты, Россия, 2009, с.79-80
11. Ганя А., Мищенко А., Третьякова С. Интродукция фундука в лесном хозяйстве Молдовы. In: Мат. Межд. научн. конф. «Ботанические сады - центры сохранения разнообразия мировой флоры», Вестник Киевского Национального Университета им. Т.Шевченко. Серия «Интродукция и сохранение растительного разнообразия», Киев, 2009. вып. №20, с.72-74
12. Ганя А.И., Мищенко А.П., Третьякова С.А., Безуглова С.Н. Основные болезни фундука и лещины на плантациях в Яргаринском лесхозе АО «Молдсилва». În: Материалы XVIII Международного Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье». 2009, Симферополь, 2009, с. 169-172
13. Ганя А.И., Третьякова С.А., Ямбогло А.И., Безуглова С.Н. Интродукция и селекция ореха черного в лесном хозяйстве Молдовы. Mежд. научно-практ. конф. «Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений», Ялта, 2009, с.36-37
14. Дягилева А. В., Паша Л. И., Митин В. А., Туманова Л. Г., Артемьева А. М., Соловьева А. Е., Чесноков Ю. В. Мобильный элемент activator в геноме  brassica? In: Материалы VIII Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения   и перспективы их использования», Москва, 2009, т. 1, с. 293-294
15. Каранфил В, Маслоброд С, Буюкли П, Веверицэ Е, Грати М. Влияние энергоинформационных блоков на жизнеспособность озимых злаковых культур. In: Материалы XVIII межд. научн. симпозиума. Нетрадиционные растениеводство. Селекция и Генетика. Эниология, Экология и Здоровье.  Симферополь,  2009,  c. 758-762
16. Кириллов А., Кинтя П., Харчук О., Козьмик Р., Баштовая С., Кириллова Э., Швец С. Влияние Хиосчиамозида F на некоторые физиологические процессы виноградных растений. În.: Материалы VIII-го межд. симпозиума «Новые и  нетрадиционные растения и перспективы их использования», 2009. Москва,  Рос.ун-т Дружбы народов, т.2, стр. 136-138
17. Комарова В.П., Шишкану Г.В., Кинтя П.К., Швец С.А. Влияние стероидного гликозида мелангозид О на водный обмен и фотосинтез растений яблони при засухе.  In: Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва.2009, Том II, c.158-160
18. Корецкая Л,  Кинтя П.  Влияние природных иммуномодуляторов класса стероидных гликозидов  на устойчивость к биотическим  факторам  и  продуктивность сои. In: Материалы VIII Международного симпозиума: «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования».  Mocква,  2009. P.
19. Корлэтяну  Л., Маслоброд С., Ганя А., Гушкан И. Влияние обработки семян дурмана (Datura stramonium) миллиметровым излучением  на физиологические,  биохимические и генетические параметры проростков. In: Сборник Научных трудов. ВНИИССОК, Селекция и семеноводство овощных культур. Москва,  2009, c. 319-321
20. Корлэтяну Л, Маслоброд С, Ганя А, Грати М, Гушкан  И, Клещ Ф. Повышение жизнеспособности семян Echinacea purpurea с помощью миллиметрового излучения при консервации  ex situ. In: Тезисы Межд.научн.конф. Ялта, 2009, с. 81-82
21. Корлэтяну Л, Маслоброд С, Ганя А, Грати М, Гушкан  И. Влияние обработки семян дурмана (Datura stramonium) миллиметровым излучением на физиологические, биохимические и генетические параметры проростков. In: Материалы XVIII  Международного симпозиума. «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва,  2009, Том III, с. 116-118
22. Корлэтяну Л, Маслоброд С, Ганя А, Грати М, Гушкан И. Повышение жизнеспособности семян некоторых лекарственных растений из коллекции ex situ при обработке миллиметровым излучением. In: «Ботанические сады – центры сохранения разнообразия мировой флоры». Материалы Межд.научн.конф. Киев,  2009, nr 26,  с. 87-89
23. Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Ганя А.И., Гушкан И.В., Романова И.М.Влияние раздельного и совместного воздействия  миллиметрового излучения и  γ- радиации  на первичные процессы метаболизма семян кукурузы. În: Материалы Международной научно-практической  конференции. «Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов». Минск, 2009, c.
24. Кравченко А.Н., Салтанович Т.И., Анточ Л.П. Использозование сложных фоновых матриц при изучении генетики засухо- и солеустойчивости растений. În: Materialele simpozionului internaţional  «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье». Симферополь, 2009, p.348-349
25. Крейдман Ж.Е. Влияние некорневых подкормок растворами железа и никеля в накоплении фтора и углеводов в виноградных растениях. In: Материалы VIII Межд. Симп. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. РГАУ-МСХА, Москва, Россия. С. 441-444
26. Лисник С.C., Балаур Н.C., Воронцов В.А., Корекция Ю. Некоторые физиологические аспекты экзогенного воздействия природных стероидных соединений Томатозида и Томатонина на растения сахарной свеклы. În: Материалы VIII  Международного симпозиума: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Москва, Российский Университет Дружбы Народов, 2009, стр. 142-144
27. Лупашку Г, Кинтя П, Бобейко В. Факторный  анализ  регуляторной активности  стероидных  гликозидов. In: Материалы VIII  Международного симпозиума:  Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Том III, Москва, 2009, Российский университет дружбы народов, с. 151-152
28. Лупашку Г, Швец С, Кинтя П. Влияние  стероидного  гликозида  никотианозида  F  на устойчивость  гороха  к  фузариозной  корневой  гнили. In: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Том II, Москва,  2009, Российский университет дружбы народов, с. 200-202
29. Лупашку Г, Швец С, Кинтя П. Влияние  стероидного  гликозида  никотианозида  F  на устойчивость  гороха  к  фузариозной  корневой  гнили. In: Материалы VIII  Международного симпозиума: Сборник научн.трудов ВНИИССОК «Селекция и семеноводство овощных культур». Москва, 2009, Вып.43, с. 105-108
30. Маковей М.Д., Кравченко А.Н.  Влияние стрессовых факторов на изменчивость признаков пыльцы и возможность отбора устойчивых генотипов. In: Материалы VIII Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Москва. Т.1. с.347-349
31. Малина Р.Б. Реализация продуктивности некоторых сортов винограда в сложных погодных условиях. In: Сборник научных трудов. ВНИИССОК, «Селекция и семеноводство овощных культур», Москва , 2009 c.175-177
32. Малина Р.Б., Рошка Н.Проявление пластичности сорта у винограда. In:  VI Межд. конф Регуляция роста и продуктивность растений, Минск, 2009, c.  
33. Маслоброд С, Бондарчук А, Корлэтяну Л, Ганя А. Влияние различных длин волн миллиметрового диапазона на прорастание  семян и биоизомерию проростков тритикале. In: Материалы XV Российского симпозиума. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Mосква,  2009, с. 266-270
34. Маслоброд С, Бурцева С, Калкей Е, Постолатий М, Братухина А. Экзометаболиты стрептомицета, обработанного миллиметровыми волнами, влияют на всхожесть семян и биоизомерию сеянцев табака. In: Материалы XV Российского симпозиума. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2009, с. 259-263
35. Маслоброд С, Корлэтяну Л, Ганя А. Биологические эффекты при прямом и опосредованном через воду действии миллиметрового излучения на растительные объекты. In:  Материалы VIII Межд. Крымской конф. «Космос и биосфера».  Судак, Крым, Киев,    2009, с. 149-151
36. Маслоброд С, Корлэтяну Л, Ганя А. О роли воды в индукции биологических эффектов при воздействии миллиметрового излучения на семена. In: Материалы XVIII Межд.научн.симп. «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье».  Симферополь, 2009, с. 724-726
37. Маслоброд С. Нелокальная связь между компонентами системы растительных объектов.  In: Материалы VIII Межд.Крымской конф. «Космос и биосфера». Судак, Крым, Киев,  2009,  с. 154-156
38. Мащенко Н.Е., Кинтя П.К., Флоря В.Н., Марченко А.. Перспективы использования природных биологически активных веществ для повышения продуктивности лекарственных растений. In: Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и пеpспективы их использования». Москва. 2009, Том III, c.178-180
39. Меренюк Л.Ф., Балаур Н.С. Сравнительный анализ мезоструктуры фотосинтетического  аппарата у различных по продуктивности злаковых культур в зависимости от условий произрастания и набора хромосом. În: Материалы Международной научно-практической конференции. Интенсификация и оптимизация  продукционного  процесса сельcкохозяйственных растений. Орëл, Российская Федерация, 2009, стр. 105-109
40. Михня Н.И Грати М.И.,, Жакотэ А.Г., Грати В.Г. Перспективные линии томата для            возделывания в безрассадной культуре. Материалы VIII международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Том. II, Москва, 2009, с.459-461
41. Михня Н.И., Ганя А.И., Грати М.И., Грати В.Г. Изучение коллекции томата с безколенчатым сочленением плодоножки. Мат. Межд. научн. конф. «Ботанические сады-центры сохранения разнообразия мировой флоры». Вестник Киевского  национального университета Тараса Шевченко. Серия «Интродукция и сохранение растительного разнообразия»,Киев 2009, N26. c.101-103
42. Мищенко А.П., Ганя А.И., Третьякова С.А., Логина Д.Д. Орешниковый долгоносик – основной вредитель фундука на плантациях яргаринского лесхоза АО «Молдсилва». În: Материалы XVIII Международного Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье». 17-26 сентября 2009 г. Симферополь, 2009, с. 158-162
43. Мустяцэ Г.И., Рошка  Н.Д., Баранова Н.В., Тимчук К.С. Продуктивность чабера горного (Satureja montana L.)  в зависимости от качества посадочного материала. In: Материалы VIII-го  Международного симпозиума. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Москва, 2009. Т. 1. С. 150-153
44. Паша Л. И., Дягилева А. В., Митин В. А., Туманова Л. Г.,  Соловьева А. Е., Артемьева А. М., Чесноков Ю. В.“Mudr–подобных последовательностей в геноме рода Brassica”. In: Материалы VIII Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, т. 3, с. 213-215
45. Русу М.М., Балмуш Г.Т., Кинтя П.К. Перспективы использования Мелангозида в технологии возделывания яблони. In: Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва. 2009, Том II, c.276-278
46. Лисник С.С., Стеценко Л.А., Кузнецов Вл.В. Скрининг растений с целью подбора форм, перспективных для фиторемедиации загрязненных солями меди почв. In:  Матер. Межд. науч. Конф. «Физико-химические механизмы адаптации растений к антропогенному загрязнению в условиях крайнего севера». Апатиты, Россия,  c. 347-349
47. Сыромятникова Ю., Жакотэ А, Кинтя П. Сравнительное изучения расщепления межвидовых гибридов F2. Материалы VIII международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Москва,  2009. Т. 1. с.388-390
48. Сыромятникова Ю., Жакотэ А.,  Швец С., Кинтя П., Котенко Е. Воздействие новых стероидных гликозидов на реакцию генотипов томатов.  Материалы VIII международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Москва, 2009. Т.  2. с.297-299
49. Тимчук К.С., Железняк Т.Г., Ворнику З.Н., Драгалин И. Эфиромасличные  и  лекарственные  растения, возделываемые  в республике Молдова. In: Материалы VIII-го  Международного симпозиума. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Т. 1. Москва: МСХА им Тимирязева, 2009. С. 181-184
50. Флоря В. Результаты исследований по интродукции травянистых лекарственныx растений в Республике Молдова. In:Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и пеpспективы их использования». Москва. 2009, Том III, c.178-180
51. Флоря В.Н., Кинтя П.К., Паша М.И. Опыт выращивания Rubia tinctorum L. в Республике Молдова. Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва. 2009, Том I, c.202-204
52. Флоря В.Н., Кинтя П.К.. Биологические и онтогенетические особенности Echinacea purpurea L. Moench при интродукции в Республике Молдова. In:Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва. 2009, Том I, c.199-202
53. Харчук  О, Кирилов А, Баштовая  С, Колесникова Л, Будак А, Маренеску М. Возможна ли кавитация в волосках листьев? In: Материалы Международная конференция «Физико-химические механизмы адаптации растений к андропогенному  загрязнению в условиях крайнего Севера» г. Апатиты, 2009, c. 75-76
54. Холодова В.П., Великсар С.Г., Волков К.С., Гринин А.Л., Зарипова Н.Р., И.А.Коршунов,   
55. Чебан А.Н.,  Тома З.Г., Ганя А.И.  Полиморфизм белков семян в характеристике генетического разнообразия фасоли из коллекции ex situ. In: Мат. Межд. научн. конф. «Ботанические сады - центры сохранения разнообразия мировой флоры». Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия «Интродукция и сохранение растительного разнообразия», 2009, выпуск № 27, с. 153-155
56. Шишкану Г.В., Титова Н.В., Кинтя П.К., Швец С.А. Натуральные стероидные гликозиды как стимуляторы роста растений персика. In: Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва. 2009, Том II, c.349-351

Articole în culegeri de materiale la foruri ştiinţifice naţionale
1. Brânzilă I., Botnarenco P. Impactul factorilor nefavorabili de mediu asupra unor specii de plante aromatice şi medicinale. In:Materialele Conferinţei internaţionale „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile”. Chişinău, 2009, p.72-73
2. Buiucli P, Veveriţă E,  Rotari S,  Gore A. Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor culturilor păioase de toamnă. In: Materiale 1a Conf.internaţ. din Moldova Chişinău, „Transfer de inovaţii  in actualitatea  agricolă în contextul schimbării climei si dezvoltării durabile”. 2009, p. 59-64
3. Cecan A., Şişcanu Gh. Influenţa preparatului Melangozida-0  asupra creşterii vegetative, activităţii  enzimatice, conţinutului glucidelor şi rodire la pomii de măr.  In: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional, „Protecţia  plantelor realizări şi perspective”, Chişinău, 2009, р.132-133
4. Celac V. Caracterizarea biologică, genetică şi ameliorativă a lintei şi a soiurilor noi Verzue şi Aurie. In: Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice. “Protecţia integrată a culturilor de câmp” Bălţi, 2009, p. 206-209
5. Daraban O. Aprecierea activităţii potenţiale levansucrazice şi invertazice din solul rizosferic al soiei în funcţie de factorii agroecologici. In:  Conf. Şt. Naţ. “Problemele actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei”, Chişinău, Republica Moldova, 2009. p. 77-79
6. Donea V.J-R., Donea V., Florea V. Introducerea în cultură a speciei Hypericum perforatum L. (Sunătoare, Pojarniţă). In: Simpozion ştiinţific Internaţional ”35 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica Moldova. Chişinău. 2009, p.87-91
7. Donea V.J-R., Florea V., Donea V. Calendula officinalis L. (Gălbenele). – plantă medicinală de perspectivă pentru economia naţională. In: Simpozion ştiinţific Internaţional ”35 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica Moldova. Chişinău. 2009, p.61-65
8. Emnova E., Tate R., Gimenez D., Bulat L., Daraban O. Mitigation of water stress in agricultural  soil by rhizobacteria Pseudomonas aureofaciens. In:“Problemele actuale ale microbiologiei şi       biotehnologiei”, conf. şt. naţ. Chişinău, Republica Moldova, 2009. p. 66-68
9. Florea V., Donea V.J-R., Donea V. Matricaria Chamomilla L. – plantă medicinală de perspectivă pentru Republica Moldova. In:Simpozion ştiinţific Internaţional ”35 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica Moldova. Chişinău.  2009, p.99-102
10. Ganea A. Rolul agrobiodiversităţii în condiţiile schimbărilor climatice globale. În:  Materialele Ia Conferinţă Internaţională. Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău, Chişinău, 2009, p.307-315
11. Gonceariuc Maria – Aromatic and medicinal plants varieties adequate for profitable agricultural business. In: Conferinţa Internaţională : Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextual schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău,  2009 p. 164-170
12. Lupaşcu G, Saşco E, Gavzer S. Cercetări  cu  privire  la  rezistenţa grâului  la  boli  fungice. In: Materialele Conferintei Internationale Stiintifico-practice. Republica Moldova, „Protecţia integrată a culturilor de cîmp” , Bălţi,  2009. Chişinău: Tipografia centrală, p. 214-218
13. Lupaşcu G, Saşco E, Gavzer S. Cercetări cu privire la interacţiunea grâului cu complexul microbian al putregaiului de rădăcină. In: Conf.şt.naţională cu participare intern. consacrată celei de-a 50 aniv. de la fondarea Secţiei de Microbiologie. „Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei”.  Republica Moldova, Chişinău,  2009, p. 74-75
14. Rotaru L, Lupaşcu G. Cercetări  cu  privire  la   controlul  genetic al rezistenţei  tomatelor  la  fuzarioza  radiculară. In: Materialele Conferintei   Internationale ştiintifico-practice, Republica Moldova, „Protecţia integrată a culturilor de cîmp”,  Bălţi, 2009. p. 239-243
15. Rotaru V. Aplicarea nutrienţilor ca strategie de atenuare a impactului condiţiilor climatice adverse asupra plantelor. In: Conferinţa internaţionala „ Transfer de inovaţie în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltarea durabilă”, Chişinău, 2009, p.105-110.
16. Şişcanu Gh., Cecan A., Chintea P., Şveţ S. Estimarea influenţei preparatului Melangozidă şi a microelementelor asupra unor procese fiziologice la pomii de măr. In: Simpozionul  ştiinţific internaţional, „Protecţia plantelor – realizări şi  perspective”, Chişinău, 2009, p.358-359
17. Toma S., Andronic L., Roşca A. Diminuarea  consecinţelor calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură.  Materialele Simp. şt.-practic „Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dezvoltare tehnologică, asigurare”, Chişinău, 2009, p.58-67
18. Veliksar S., Toma S., Lisnic S., Rotaru V., Tudorache Gh. Diminuarea  impactului  factorilor nefavorabili ai mediului asupra plantelor prin aplicarea complexului de microelemente Microcom. In: Conferinţa internaţionala „Трансфер инноваций в сельском хозяйстве в контексте изменения климата и устойчивого развития”, Chişinău, 2009, p. 79-88
19. Будак А, Челак В. Некоторые результаты по созданию сортов сои. In: Маterialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice “Protecţia integrată a culturilor de camp”, Bălţi, 2009, p. 202-205
20. Будак А. Влияние влагообеспеченности на формирование признаков продуктивности у сои. In: Materiale 1a Conf. Internaţ. „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile”. Republica Moldova, Chişinău, 2009, p. 52-58
21. Былич Е. Изучение и сохранение генофонда кукурузы. În: Materiale Ia Conferinţă Internaţională. Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău, Chişinău, 2009, p.292-295
22. Корлэтяну Л., Маслоброд С., Ганя А., Гушкан И., Романова И. О радиопротекторном действии миллиметрового излучения на семена кукурузы и тритикале. In: Materialele Conferinţei Naţionale cu  participare internaţională. «Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie.  Chişinău, 2009, p. 139-144
23. Кравченко А.Н., Салтанович Т.И., Анточ Л.П. Использование гаметных технологий в селекции растений на устойчивость к экстремальным климатическим факторам. În: I Conferinţă Internaţională «Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile». Chişinău, 2009, p.224-226
24. Куршунжи Д.К., Ганя А.И. Изучение реакции нута (Cicer arietinum L.) на абиотические стрессы. În: Materiale  Ia Conferinţă Internaţională. Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău, Chişinău, 2009, p. 64-71
25. Маковей М.Д. Адаптивная способность генотипов томата к высокотемпературному стрессу по признакам пыльцы. In: I Conferenţa Internaţională „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul scimbării climei şi dezvoltării durabile” Chişinău. P.89-96
26. Марченко А.А., Кинтя П.К. Применение биологически активных соединений из Veronica chamaedrys L. для повышения продуктивности лекарственных растений. I-a Conferinţă Internaţională ”Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextual schimbării climei şi dezvoltării durabile”. Moldova. Chişinău. 2009, p.171-173
27. Маслоброд С, Бурцева С, Сырбу Т, Постолакий О, Намолован Л, Гапий Ю. Оценка антагонизма микроорганизмов почв Молдовы к фитопатогенам  и влияния метаболитов этих микроорганизмов на прорастание семян культурных растений. In: Materiale I Conferinta Internationala Moldova,«Transfer de Inovatii in Activitatile Agricole in Contextul Schimbarii Climei si Desvoltarii Durabile». Chisinau,  2009, p. 230-241
28. Маслоброд С, Корлэтяну Л, Ганя А. Миллиметровое излучение – новый, экологически чистый и технологичный фактор повышения жизнеспособности растений.   In: Materiale I Conferinta Internationala, Moldova,«Transfer de Inovatii in Activitatile Agricole in Contextul Schimbarii Climei si Dezvoltarii Durabile». Chisinau, 2009, с. 242-259
29. Мащенко Н.Е., Кинтя П.К.. Использование биорегуляторов растительного происхождения для повышения адаптивного потенциала овощных культур. In:  I-a Conferinţă Internaţională ”Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextual schimbării climei şi dezvoltării durabile”. Moldova, Chişinău. 2009, P.260-262
30. Немероввский А., Михня Н., Грати М.И., Даскалюк А. Немероввский А. Применение препарата Reglalg для оптимизации продуктивности, засухоустойчивости и термотолерантности томатов. Информационный бюллетень ВПРС МОББ. Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Protecţia Plantelor - Realizări şi perspective”, Chişinău, 2009, p.312-314
31. Русу М.М., Шишкану Г.В., Балмуш Г.Т. Влияние регулятора роста стероидного типа на адаптацию яблони к засухе. In: Тез межд. Конф, посвященной сорокалетию Института биозащиты растений, Кишинев, 2009, p.151-153
32. Салтанович Т.И., Кравченко А.Н, Беженарь В.В. Использование гаметных технологий в селекции томата на устойчивость к засолению.In: Mat.I. conf.int. «Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile». 2009, Chişinău , p.272-277
33. Тома З.К., Бабицкий А.Ф. Влияние влажности почвы и доз минерального питания на содержание фосфора в семенах пшеницы. În: Ia Conferinţă Internaţională. Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău, 2009, p. 111-116
34. Тома С.И., Емнова Е.Е., Дарабан О.В., Друца Я.В. Минерализация органического удобрения в различных гидротермических условиях. In: conf. şt. naţ. Chişinău,  “Problemele actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei”, Republica Moldova, 2009. p. 69-71.
35. Флоря В.Н. Биологическая характеристика Silybum marianum (L) Gaertn а условиях Руспублики Молдова. In: Materiale I-a Conferinţă Internaţională ”Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextual schimbării climei şi dezvoltării durabile”. Moldova. Chişinău. 2009, P.140-147
36. Чебан А.Н. Методы молекулярной биологии для тестирования разнообразия диких рас и идентификации генотипов растений в генетических коллекциях ex situ. În: Materiale Ia Conferinţă Internaţională. Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău, 2009, p. 117-122.
37. Чебан А.Н., Тома З.Г., Колосов В.Т., Суница Ф.Ф. Идентификация местных форм фасоли коллекции ex situ по полепептидному составу трудноизвлекаемой  белковой фракции из семян. În: Materiale Ia Conferinţă Internaţională.Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile. Chişinău, 2009, p. 123-132
38. Шкилёв В, Маслоброд С. Трансфер инноваций в сельском хозяйстве. In: Materiale I Conferinta Internationala Moldova, «Transfer de Inovatii in Activităţile Agricole in Contextul Schimbarii Climei si Dezvoltarii Durabile », Chisinau, 2009, с. 284-291

Teze la conferinţe internaţionale
1. Bahnarel I., Spânu C., Coreţchi L., Bârca L,. Chintea P., Vutcariov V., Spânu I., Coreţchi L. Metoda de tratament a dereglărilor imunităţii celulare la persoane expuse la radiaţii ionizante. Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT. Iaşi.  2009, p.71
2. Bahnarel I., Spânu C., Coreţchi L., Birba L., Chintea P., Vutcariov V., Spânu  I., Coreţchi L. Method of treatment of the cell immune disordered on the person exposed to ionisation radiation. The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România. 2009, p.761
3. Balaur Nicolae, Cauş Maria, Voronţov Veaceslav. Fenomenul absenţei fotorespiraţiei aparente în organele reproductive ale plantelor de tip C3. În: Simpozionul  ştiinţific anual cu participare internaţională. „Horticultura –ştiinţă, calitate,  diversitate şi armonie” USAMV, Iaşi, Romănia, 2009, p. 27-28
4. Baruzdina O.A., Kozar E.G., Bespaliko L.V., Balashova I.T., Balashova N.N., Kintia P.K., Maschenko N.E., Pivovarov V.F. Effects of steroid glycosides on the productivity and seeds quality of sweet pepper plants (Capsicum annuum L.). Book of Abstracts International Conference on Saponins „New trends in saponins” Nancy. 2009,  p.31
5. Chintea P., Balaşova N., Mamedov M., Mascenco N. The method of the treatment of the pepper seeds. The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România. 2009, p.777
6. Chintea P., Maşcenco N., Balaşova N., Gulchin V., Spânu C., Scutelnic R. Procedeu de obţinere a glicozidelor furostanolice. Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT, Iaşi, 2009, p.47
7. Chintea P., Maşcenco N., Balaşova N., Gulchin V., Spînu C., Scutelnic R. Method of obtaining of furostanolic glycosides. The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România. 2009, p.777
8. Chirilov A., Chintea P., Bujoreanu N., Toma S., Chirilova E., Cozmic R., Bastovaia S., Harciuc O., Svet S., Harea I., Ralea T. Noi regulatori de creştere si dezvoltare a plantelor de viţa de vie si mar. In: Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT, Iaşi,  2009. p.44
9. Ghetea L.G., Barbacar N. Motoc R.M., Niculescu A-M., Toma N. „Specific Gene Expression in Galls Produced by a Homopteran on the Leaves of Poplar „XX international Congress of Genetics. Berlin, Germany, 2008. p.186 (nu a fost indicată în a.2008)
10. Iurea D., Chintea P., Panaitescu L., Iurea V., Mangalagiu I. Glicozide steroidice – compuşi biologic activi de origine vegetală. In: The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România.  2009, p.767
11. Iurea D., Chintea P., Panaitescu L., Iurea V., Mangalagiu I. Steroidal glycosides – biological active compounds from vegetal origin. In: The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România.  2009, p.767
12. Iurea Dorina, Chintea P., Iurea Roxana - Ionela, Mangalagiu I. Utilizarea glicozidei steroidice purpureagitozid – 3-o-β-D -glucopyranosyl (1→2)-[o-β-D-xylopyranosyl (1 →3)]-o-β- D-glucopyranosyl(1→4)-o-β-D-galactopyranosyl-5α- furostan-2α, 3β, 22α, 26-tetraol-26-o-β-glucopyranosyd- in calitate de compus ce poseda activitate antitumorală. In: Expoziţia Internaţională a Creativitaţii şi Inovării EUROINVENT, Iaşi, 2009, p.63
13. Kirilov A., Kintea P., Bujoreanu N., Toma S., Kirilova E., Cozmic R., Bashtovaya S., Kharciuc O., Shvets S., Harea I., Ralea T. In: The new growth and development regulators for grape and apple. The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România. 2009, p.778
14. Lupascu G, Kintea P, Shvet S, Mashcenko N, Sasco E, Shukanov V. The regulatoring role of steroidal glicosides in some crops plants. In: Материалы VI Межд.научной конф.  “Регуляция роста, развития и продуктивности растений”. Минск, 2009, p. 97
15. Lupascu G., Svet S., Chintea P., Jacota A.. Metoda de sporire a rezistenţei mazarei la fuzarioza radiculară. In: Expoziţia Internaţională a Creativităţii si Inovării EUROINVENT. Iaşi. 2009, P.45
16. Lupashku G., Shvets S., Chintea P., Jacota A. The methods of increasing of resistance of pea seeds apon.In: The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România. 2009, p.779
17. Marchenko A., Maschenko N., Kintia P., Florea V. Screening for new biologically active substances for medicinal plant productivity increase. In: Материалы VI-й Международной научной конференции “Регуляция роста, развития и продуктивности растений”. Минск.  2009, p.104
18. Maschenco N., Chintea P., Lupascu G., Sashko E. The method of the treatment of the seeds of cereal and legume crops. In: The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România.  2009, p.787
19. Maşcenco Natalia, Chintea Pavel, Lupaşcu Galina, Saşco Elena. Procedeu de tratare a seminţelor de culturi cerealiere si leguminoase. In: Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT. Iaşi. 2009, p. 45
20. Motoc R.M., Ghetea L.G., Popescu C.F., Barbacaru N., Niculescu A-M., Toma N. „Microsatellite Markers for Characterizing Romanien Grapevine Cultivars „ XX international Congress of Genetics. Berlin, Germany, 2008. p.179 (nu a fost indicată în a.2008)
21. Pokrovsky O.S., Pokrovsky G.S, Shirokova L.S., Emnova.E. Geophysical Research Abstracts. EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2008, vol. 10, p.
22. Rotarenco V,  Dicu G,  Sarmaniuc M.  New aspects of induction of maternal haploids in maize. In: XXI International Conference EUCARPIA “Maize and Sorghum Breeding in the Genomics Era” Eucarpia conference. Abstracts, Bergamo, 2009, p.108.
23. Rotarenco V, Dicu G, Mihailov M, Maslobrod S. Haploid recurrent selection in improvement of synthetic populationsin maize. In: XXI International Conference EUCARPIA „Maize and sorghum breeding in the genomics era”.Abstract Bergamo.  2009, p. 101
24. Rotaru V.The effect  of phosphorus and iron supply on plant growth  and ureides production of two soybean cultivars  under water stress conditions. In: Mater.Int. Conf: Eco-physiological  aspects of plant responses  to stress factors. 2009, Poland. p.23
25. Rusu S., Erhan D., Maşcenco N., Florea V., Luncasu M., Zamornea M., Bivol A. Metodă de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini. In:Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii PRO INVENT. Ediţia a VII-a. Cluj-Napoca.  2009, p.7
26. Shvets S., Chintea P., Lupashku G., Sashko E. The compound which inhibit the increasing and development of the fusarium oxysporum fungi.In: The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România.  2009, p.791
27. Spînu C., Holban T., Chintea P., Bîrcă L., Spînu I. Method of treating of chronic viral hepatitis C.  The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România,  2009, p.772
28. Spînu C., Scoferţa P., Spînu I., Chintea P., Rosca A., Pântea V. Metoda de profilaxie a infecţiilor respiratorii acute nongripale. Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT. Iaşi,  2009, P.71
29. Spînu C., Spînu  I., Roşca A., Bîrca L., Chintea P., Cojuhari L. Culture for cultivation of animal and human cells. The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România,  2009, p.772
30. Spînu C.,Scoferţa P.,  Spînu  I., Chintea P., Roşca A., Pântea V. Method of prophylaxys respiratori acute non influenza infections . The 13-th International Conference „Inventica 2009”. Iaşi. România, 2009, p.773
31. Sveţ Stepan, Chintea Pavel, Lupaşcu Galina, Saşco Elena. Compus ce reprima creşterea si dezvoltarea fungilor fusarium oxysporum. Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT. Iaşi, 2009, p.46
32. Балмуш З. К., Гончарюк М.М., Котеля Л.А. Новый сорт шалфея мускатного (Salvia sclarea L.) Амбра Плюс. Международная научно-практическая конференция. Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений, Ялта, 2009, с.20
33. Бландинская О.А., Козарь Е.Г., Беспалько Л.В., Балашова И.Т., Кинтя П.К., Мащенко Н.Е., Швец С.А. Oсобенности физиологического действия стероидных гликозидов при предпосевной обработке семян перца. In: Материалы VI-й Международной научной конференции, “Регуляция роста, развития и продуктивности растений”. Минск.  2009, c.18
34. Ботнаренко П.М., Бутнараш В.И., Котеля Л.А., Машковцева С.А., Чудак С.В. Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений. In: Mеждународной научно-практической конференции, Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений. Ялта, 2009.С.27
35. Былич E. Изучение и сохранение генетических ресурсов кукурузы в Молдове. În: Материалы Международной научно-практической  конференции. «Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов». Минск, 2009, c.
36. Волгушева А.А. Воронцов В.А. Фотоиндуцированное выделениe  водорода клетками зеленных водорослей как адаптационный механизм к неблагоприятным  физиологическим условиям. În: Тезисы докладов конференции «Физико-химические механизмы адаптации растений к  антропогенному загрязнению в условиях крайнего Севера» Апатиты, 2009, стр. 77-78
37. Железняк Т.Г., Тимчук К.С.,Ворнику З.Н., Мустяцэ Г.И. Исследования по разработке стандарта на конкрет шалфея мускатного (Salvia sclarea L.).In: Mеждународной научно-практической конференции, Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений, Ялта, 2009.С.58
38. Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Ганя А.И., Грати М.И., Гушкан И.И., Клещ Ф.И. Повышение жизнеспособности семян ECHINACEA PURPUREA c помощью миллиметрового излучения при консервации EX STU In: Межд. Конф. «Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений « 2009. Ялта, стр.81
39. Малина Р.Б., Рошка Н.Д. Проявление пластичности сорта у винограда. In: Материалы VI-й Международной научной конференции Регуляция роста, развития и продуктивности растений. Минск, 2009, c.
40. Маринеску М., Бужоряну Н. Влияние препарата Sweet на содержание антоцианов в плодах яблони. In: Сб. матер. VII Межд. Симп. По фенольным соединениям, М., 19-23 октября 2009. С.187
41. Мустяцэ Г.И., Рошка Н.Д., Баранова Н.В., Ворнику З.Н.  Перспективы внедрения пассифлоры в Молдове. In: Mеждународной научно-практической конференции, Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений. Ялта, 2009.С.130-131
42. Рошка Н., Мустяцэ Г.,  Баранова Н.,  Железняк Т. Морфологические компоненты сырья фенхеля на эфирное масло. In: Материалы международной научной конференции. Ботанические сады – центры сохранения разнообразия мировой флоры.  Kiev, c.
43. Рошка Н.Д., Мустяцэ Г.И., Баранова Н.В. Об уточнении технических условий на сырье фенхеля (Foeniculum vulgare). In: Mеждународной научно-практической конференции, Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений. Ялта, 2009.c.155
44. Руссу М.М., Балмуш Г.Т.,  Гушкан И.В. Перспективы применения препарата Мелангозид   в плодоводстве. In: Тез. Международн. конференции «Интродукция и селекция ароматических и лекарственных  растений». Ялта.2009,  с.159
45. Русу М.М., Шишкану Г.В., Балмуш Г.Т., Кинтя П.К., Швец С.Ф.  Bоздействие препарата мелонгозид на некоторые параметры и гормональный баланс яблони. In: Материалы VI-й Международной научной конференции, “Регуляция роста, развития и продуктивности растений”. Минск. 2009, c.135
46. Харчук О.А., Козьмик Р.А. К вопросу об измерении водного потенциала растительных тканей в растворах высокомолекулярного полиэтиленгликоля.  În:Тезисы докладов Международной научной конференции «Биологическое разнообразие северных экосистем в условиях изменяющегося климата» , 2009, Апатиты, Россия, с. 75-76

Teze la conferinţe naţionale
1. Badicean Dumitru, Scholten Stefan, Jacota Anatol. Transcriptional profiling of maize genotypes with disparate drought tolerances – new perspectives for molecular markers selection. In: Scientific abstracts of International Conference of Young Researchers, VII edition, Chisinau, Moldova, 2009, p. 50.
2. Ciocarlan A., Coltsa M., Vlad P., Biriyac A., Nicolescu A., Deleanu C., D’Ambrosio M.  Photochemical transformation of drim-7,9(11)-diene. In: Proceeding of The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Moldavian Academy of Sciences, 2009, Chişinău, Moldova, p. 131.
3. D’Ambrosio M., Ciocarlan A., Guerriero A., et al. Agronomical and chemical studies aimed at turning Rhodiola rosea from Alps into a herbal medicine. In: Proceeding of The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Moldavian Academy of Sciences, 2009, Chişinău, Moldova, p. 42.
4. Edu C., Ciocarlan A., Coltsa M., D’Ambrosio M., Nicolescu A., Deleanu C., Vlad P. Syntheses of 11-bromo-drim-8-ene-7-one. In: Proceeding of International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Moldavian Academy of Sciences, 2009, Chişinău, Moldova, p. 134.
5. Емнова Е. Использование биохимических свойств почв  для оценки систем удобрения и земледелия. In:  Conf. Şt. Naţ. “Problemele actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei”, Chişinău, Republica Moldova, 2009. p. 68-69
6. Emnova E, Daraban O., Druţa Ia. Studiul procesului de mineralizare a îngrăşămintelor organice în funcţie de dozele aplicate şi condiţiile hidrotermice. In: International Conference of Young Researches.  Chisinau, Moldova. 2009,VII edition: Scientific Abstracts. p. 76
7. Marchenko A., Maschenko N., Kintia P., Florea V. Screening for new biologically active substances for medicinal plant productivity increase. Book of abstracts. In: The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova. Chisinau. 2009, p.41
8. Shvets S.A., Nedova I.I., Kintia P.K., Bassarello C., Piacente S., Pizza C. Structure of steroidal glycosides of furostane series from the roots of Solanum melongena L. Book of abstracts. The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova. Chisinau. Moldova. 2009, p. 49